Program zabaw tanecznych

Wprowadzenie

Zajęcia taneczne wspierają rozwój dziecka we wszystkich sferach rozwoju: rozwijają prawidłową postawę ciała, sprawność motoryczną, koordynację i pamięć ruchową, świadomość własnego ciała, orientację czasowo-przestrzenną, szybkość reakcji.  Taniec kształtuje poczucie własnej wartości, pewność siebie, samodzielność i komunikatywność, uczy solidarności, otwartości i współdziałania w grupie. Wpływa na kształtowanie wrażliwości emocjonalnej, poczucia piękna i estetyki. Rozwija zdolność ekspresji i improwizacji ruchowej, inwencję twórczą oraz kreatywność, pobudza szeroko pojętą działalność artystyczną.

 Zajęcia taneczne wpływają na wszechstronny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym, opierając się na naturalnej potrzebie ruchu.

Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym , realizowany podczas zajęć w przedszkolu. Zajęcia trwają raz w tygodniu po 30 minut w każdej grupie przedszkolnej.

Program zajęć tanecznych obejmuje:

 • · naukę tańców integracyjnych, ludowych i towarzyskich, jak również elementów tańca nowoczesnego i współczesnego,
 • · zabawy muzyczno-ruchowe,
 • · ćwiczenia rytmiczne,
 • · ćwiczenia inhibitacyjno-incytacyjne,
 • · improwizacje ruchowe do muzyki,
 • · ilustracje ruchowe do muzyki (z wykorzystaniem metody Betti Strauss),
 • · ćwiczenia odprężające.

Cele ogólne:

 • rozwój sprawności ruchowej,
 • doskonalenie koncentracji uwagi i koordynacji wzrokowo-ruchowej przy muzyce,
 •  rozwój orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej,
 • kształtowanie estetyki i harmonii ruchu, uwrażliwianie na piękno i wdzięk,
 • wyrabianie poczucia rytmu, wrażliwości słuchowej,
 • rozwijanie indywidualnych zdolności tanecznych,
 • poznanie podstawowych kroków, figur i układów polskich tańców narodowych i regionalnych oraz tańców innych narodów,
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie,
 • wdrażanie do przestrzegania określonych zasad,
 • rozwijanie świadomości zachowań prozdrowotnych,
 • budowanie poczucia własnej wartości oraz pewności siebie,
 • wdrażanie do prezentowania własnych umiejętności, zdolności odnoszenia sukcesów i porażek.

Cele operacyjne – dziecko:

 • orientuje się w schemacie własnego ciała,
 • odtwarza określone kroki i figury taneczne,
 • porusza się w wyznaczonej przestrzeni w odpowiednich kierunkach,
 • porusza się w rytm muzyki,
 • odzwierciedla ruchem zmiany tempa, dynamiki utworu,
 • rozwija własne zdolności taneczne,
 • rozpoznaje melodie niektórych polskich tańców narodowych i je nazywa,
 • współdziała z innymi dziećmi w grupie,
 • przestrzega określonych zasad,
 • ·otrafi prezentować własne umiejętności
 • cieszy się ze swoich osiągnięć,

3. Wybrane zagadnienia z podstawy programowej

 Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno- kulturowym i przyrodniczym.

 Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych.

 • Przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych

 Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

 • Jest sprawnie fizycznie lub jest sprawne w miarę sowich możliwości, jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo

 • Uczestniczy w zajęciach ruchowych (…) w sali gimnastycznej

 Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.

 • Wie, jak należy się zachować na uroczystościach

 Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.

 • Dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyraża je pląsając lub tańcząc

 • W skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki poważnej.

 

4. TREŚCI EDUKACYJNE OBEJMUJĄ:
 • ćwiczenia rytmiczne (marsze, biegi, podskoki w takt muzyki, reagowanie na zmianę tempa i dynamiki), 
 • ćwiczenia słuchowe, improwizacje ruchowe z muzyką,
 • ćwiczenia techniki tanecznej elementów tanecznych nóg i ramion z uwzględnieniem różnych kierunków: w przód,w tył, w prawo, w lewo,
 • ćwiczenia taneczne pojedynczo i parami w różnych ustawieniach: w szeregach, rzędach, w kole,
 • ćwiczenia rytmiczno-taneczne (cwał, bieg, podskok, krok dostawny, odstawny, przytup, wymach, obrót, klęk, ukłon),
 • ćwiczenia zmierzające do nauki kroków i układów tanecznych do tańców ludowych i narodowych,
 • wspólne opracowywanie figur i układów tanecznych do znanych piosenek i utworów muzycznych
5. Metody pracy z dzieckiem:
 • metody czynnościowe - metoda samodzielnych doświadczeń, metoda zadań, metoda warsztatowa
 • metoda ćwiczeń utrwalających
 • metody oglądowe -pokaz, przykład
 • metody słowne - rozmowa, instrukcja słowna
6. Opis osiągnięć dziecka:
 • potrafi rozpoznać i zatańczyć podstawowe kroki i figury taneczne charakterystyczne dla danego rodzaju tańca,
 • umie wykonać podstawowe kroki i figury tańców narodowych i regionalnych,
 • umie wykorzystać celowość i płynność ruchów z użyciem przyborów np.chusta, pompony itp.
 • nauczy się kroków tanecznych i ruchów do opracowania tańców różnych narodów,
 • przeżywa radość i satysfakcję z aktywnego uczestnictwa w tańcu,
 • porusza się estetycznie,
 • zaspakaja naturalną potrzebę ruchu, doskonali koordynację ruchową,
 • przestrzega umów i podporządkuje się im,
 • umie posługiwać się rekwizytami w zabawach tanecznych i tańcach,
 • umie dostosować rodzaj ruchu do słyszanej muzyki.

EFEKTY KOŃCOWE DZIAŁAŃ

1. Prezentowanie umiejętności dzieci na różnego rodzaju uroczystościach przedszkolnych

2. Udział dzieci w przeglądach i konkursach tanecznych organizowanych na terenie miasta


 

 


Mały Książe na Facebooku!

Sukcesy naszych absolwentów