Rytmika

Akcent w muzyce - zaj?cia rytmiki + 22 zdjęć

W drugim tygodniu listopada podczas zaj?? rytmiki przedszkolaki poznaj? poj?cie akcent w muzyce. Dzieci w wieku przedszkolnym tworz? swój muzyczny ?wiat zabaw i szybko ucz? si? ró?nych muzycznych czynno?ci. Spostrzeganie jako?ci d?wi?ków, ich ruchu, rytmiki, dynamiki i tempa wp?ywa na dok?adniejsze spostrzeganie zjawisk akustycznych. Bogactwo spostrze?e? ma decyduj?cy wp?yw na harmoni? mi?dzy my?leniem konkretnym a abstrakcyjnym. Kontakt z muzyk? rozwija aktywn? i twórcz? wyobra?ni?.


Akcent w muzyce - zaj?cia rytmikiAkcent w muzyce - zaj?cia rytmikiAkcent w muzyce - zaj?cia rytmiki
   


Zabawy rytmiczne PuchatkwZabawy rytmiczne PuchatkwZabawy rytmiczne Puchatkw
   

Zaj?cia rytmiki u Ma?ego Ksi?cia + 64 zdjęć

Rytmika jest w pedagogice muzycznej najpe?niejsz? metod? wychowania przez sztuk?. Metoda ta, b?d?ca syntez? kszta?cenia umiej?tno?ci muzycznych i podstawowej wiedzy o muzyce /poprzez trzy sposoby prze?ycia muzyki: ruch, ?piew i tworzenie/, realizuj?ca cele wychowania ogólnego, oparta na zrozumieniu tkwi?cej w dziecku potrzeby ruchu i aktywno?ci – wychowuje cz?owieka nie tylko wra?liwego na sztuk?, ale samodzielnego, inteligentnego, aktywnego, sprawnego fizycznie, przysz?ego odbiorc? muzyki, a cz?sto jej wykonawc? i twórc?

Rytmika realizuje mi?dzy innymi nast?puj?ce cele wychowawcze:
- ?wiczenia spo?ecznych zachowa?;
- zdolno?? kontaktowania si?;
- zdolno?? wczuwania si?;
- zwa?anie na innych i poczucie odpowiedzialno?ci;
- samodzielno?? i przystosowanie si? do grupy;
- niezale?ne, odpowiedzialne post?powanie wewn?trz grupy spo?ecznej;
- poczucie w?asnej warto?ci;
- poczucie pewno?ci siebie i zaufania do siebie;
- umiej?tno?? samooceny;
- samostanowienie, decydowanie o sobie;
- samokontrola.
Nale?y jednak pami?ta?, ?e rytmika zawsze i w ka?dym ?wiczeniu oddzia?uje ca?o?ciowo, a zatem na wszystkie sfery dziecka i podkre?lanie tylko spo?ecznych zachowa? by?oby sprzeczne z jej podstawowymi za?o?eniami.

  Ogólne za?o?enia zaj?? rytmicznych:

  Zaj?cia odbywa? si? b?d? raz w tygodniu w ka?dej grupie wiekowej.
Czas zaj?? dla grupy 5-6-latków – 25-30 min, dla grupy3-4 -latków 15-20min.
Je?eli dzieci w danym dniu s? rozbawione i ch?tne-czas zaj?? mo?e by? w ka?dej grupie wiekowej wyd?u?ony.

Podczas zaj?? wprowadzane b?d? ?wiczenia, których celem jest rozwijanie twórczej inwencji dziecka. Nale?? do nich improwizacje ruchowe ?piewane i grane.
 W ci?gu ca?ego roku na pocz?tku ka?dego zaj?cia stosowane s? ?wiczenia rytmiczne utrwalaj?ce: marsz, bieg i podskoki oraz muzyczne powitanie.

Cele ogólne:

1. Kszta?towanie podstawowych zdolno?ci muzycznych i sprawno?ci 
    psychoruchowych, s?uchu muzycznego stosownie do mo?liwo?ci dziecka.

2. Rozwijanie zdolno?ci motorycznych: szybko?ci, zwinno?ci, skoczno?ci i 
    wytrzyma?o?ci.

3. Kszta?towanie poczucia rytmu i zró?nicowania intonacyjnego.
4. Rozwijanie wyobra?ni przestrzennej i czasowej.
5. Wyrabianie pami?ci i wyobra?ni muzycznej oraz ruchowej.
6. Wdra?anie do przestrzegania form obowi?zuj?cych w ta?cu.
7. Wyrabianie umiej?tno?ci wspó?pracy w zespole i szybkiego wykonywania 
     polece?.

8. Rozwijanie umiej?tno?ci tanecznych.
9. Kszta?towanie aktywno?ci ruchowej z wyeksponowaniem inwencji twórczej.Tre?ci programowe1.  Reagowanie na sygna?y muzyczne, np. odpowiednie ustawianie si?,
     poruszanie.

2.  Rozpoznawanie i okre?lanie charakteru (nastroju) melodii i piosenek.
3.  Okre?lanie tempa muzyki.
4.  Wyklaskiwanie rytmu piosenek.
5.  Powtarzanie rytmu realizowanego przez nauczyciela, np. wyklaskiwanie,
     wystukiwanie na b?benku.

6.  S?uchanie piosenek. Udzia? w zabawach ze ?piewem i pl?sach.
7 . Zabawy i ?wiczenia uwra?liwiaj?ce na ro?ne elementy muzyki: dynamik?, 
     tempo, rytm, d?wi?ki wysokie, ?rednie i niskie.

8.  ?wiczenia incytacyjno-inhibicyjne, zwi?zane z reagowaniem na sygna? 
     muzyczny i rozwijaniem orientacji w przestrzeni.

9.  Zabawy rytmiczne.
10. Ilustrowanie ruchem s?uchanych melodii, piosenek.
11. Tworzenia w?asnych uk?adów tanecznych.
12. Zapoznanie z instrumentami perkusyjnymi.
13. Tworzenie akompaniamentu do zabaw ruchowych.
14. Tworzenie akompaniamentu do piosenek.
15. Nauka kroków wybranych ta?ców ludowych (krakowiak, trojak, polka)


     W ka?dej grupie wprowadzany jest cykl zaj?? umuzykalniaj?cych maj?cych na celu kszta?cenie dyscypliny rytmicznej oraz uwra?liwienie na ró?ne elementy muzyki.

  • dynamiczne /ucz?ce spostrzegania zmian dynamiki i reagowania na nie ruchem/;
  • agogiczne /?wicz?ce umiej?tno?? natychmiastowego reagowania na zauwa?one zmiany agogiki/;
  • artykulacyjne /ucz?ce spostrzegania i odzwierciedlania ruchem ró?nic artykulacyjnych/;
  • ?wiczenia reagowania na temat melodyczny /tj. spostrzegania i odzwierciedlania ruchem linii melodycznej i frazy muzycznej/;

    Podczas zaj?? wprowadzane b?d? ?wiczenia, których celem jest rozwijanie twórczej inwencji dziecka. Nale?? do nich improwizacje ruchowe ?piewane i grane. ?wiczenia tej grupy szczególnie mocno wi??? zadania ogólno-wychowawcze z zadaniami muzyki. Kszta?c?c bowiem samodzielno?? wypowiedzi, twórcza postaw? i aktywno??, pozwalaj? na pozbycie si? zahamowa?.


Zaj?cia rytmiki u Ma?ego Ksi?ciaZaj?cia rytmiki u Ma?ego Ksi?ciaZaj?cia rytmiki u Ma?ego Ksi?cia
   

Ma?y Ksi??e na Facebooku!

Publikacje

Sukcesy naszych absolwentw