Rytmika

Marcowe zabawy rytmiczne u Pszczółek + 18 zdjęć

Kolejny wtorek / 13.03.2018 r / i kolejne zajęcia z rytmiki u Pszczółek przebiegają pod hasłem rozwijania zdolności rytmiczno-motorycznych w grze na instrumentach.

 

 

 

 

Marcowe zabawy rytmiczne u PszczółekMarcowe zabawy rytmiczne u PszczółekMarcowe zabawy rytmiczne u Pszczółek
   

Akcent w muzyce - zajęcia rytmiki + 22 zdjęć

W drugim tygodniu listopada podczas zajęć rytmiki przedszkolaki poznają pojęcie akcent w muzyce. Dzieci w wieku przedszkolnym tworzą swój muzyczny świat zabaw i szybko uczą się różnych muzycznych czynności. Spostrzeganie jakości dźwięków, ich ruchu, rytmiki, dynamiki i tempa wpływa na dokładniejsze spostrzeganie zjawisk akustycznych. Bogactwo spostrzeżeń ma decydujący wpływ na harmonię między myśleniem konkretnym a abstrakcyjnym. Kontakt z muzyką rozwija aktywną i twórczą wyobraźnię.


Akcent w muzyce - zajęcia rytmikiAkcent w muzyce - zajęcia rytmikiAkcent w muzyce - zajęcia rytmiki
   

Zabawy rytmiczne Puchatków + 35 zdjęć


Zabawy rytmiczne PuchatkówZabawy rytmiczne PuchatkówZabawy rytmiczne Puchatków
   

Zajęcia rytmiki u Małego Księcia + 64 zdjęć

Rytmika jest w pedagogice muzycznej najpełniejszą metodą wychowania przez sztukę. Metoda ta, będąca syntezą kształcenia umiejętności muzycznych i podstawowej wiedzy o muzyce /poprzez trzy sposoby przeżycia muzyki: ruch, śpiew i tworzenie/, realizująca cele wychowania ogólnego, oparta na zrozumieniu tkwiącej w dziecku potrzeby ruchu i aktywności – wychowuje człowieka nie tylko wrażliwego na sztukę, ale samodzielnego, inteligentnego, aktywnego, sprawnego fizycznie, przyszłego odbiorcę muzyki, a często jej wykonawcę i twórcę

Rytmika realizuje między innymi następujące cele wychowawcze:
- ćwiczenia społecznych zachowań;
- zdolność kontaktowania się;
- zdolność wczuwania się;
- zważanie na innych i poczucie odpowiedzialności;
- samodzielność i przystosowanie się do grupy;
- niezależne, odpowiedzialne postępowanie wewnątrz grupy społecznej;
- poczucie własnej wartości;
- poczucie pewności siebie i zaufania do siebie;
- umiejętność samooceny;
- samostanowienie, decydowanie o sobie;
- samokontrola.
Należy jednak pamiętać, że rytmika zawsze i w każdym ćwiczeniu oddziałuje całościowo, a zatem na wszystkie sfery dziecka i podkreślanie tylko społecznych zachowań byłoby sprzeczne z jej podstawowymi założeniami.

  Ogólne założenia zajęć rytmicznych:

  Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu w każdej grupie wiekowej.
Czas zajęć dla grupy 5-6-latków – 25-30 min, dla grupy3-4 -latków 15-20min.
Jeżeli dzieci w danym dniu są rozbawione i chętne-czas zajęć może być w każdej grupie wiekowej wydłużony.

Podczas zajęć wprowadzane będą ćwiczenia, których celem jest rozwijanie twórczej inwencji dziecka. Należą do nich improwizacje ruchowe śpiewane i grane.
 W ciągu całego roku na początku każdego zajęcia stosowane są ćwiczenia rytmiczne utrwalające: marsz, bieg i podskoki oraz muzyczne powitanie.

Cele ogólne:

1. Kształtowanie podstawowych zdolności muzycznych i sprawności 
    psychoruchowych, słuchu muzycznego stosownie do możliwości dziecka.

2. Rozwijanie zdolności motorycznych: szybkości, zwinności, skoczności i 
    wytrzymałości.

3. Kształtowanie poczucia rytmu i zróżnicowania intonacyjnego.
4. Rozwijanie wyobraźni przestrzennej i czasowej.
5. Wyrabianie pamięci i wyobraźni muzycznej oraz ruchowej.
6. Wdrażanie do przestrzegania form obowiązujących w tańcu.
7. Wyrabianie umiejętności współpracy w zespole i szybkiego wykonywania 
     poleceń.

8. Rozwijanie umiejętności tanecznych.
9. Kształtowanie aktywności ruchowej z wyeksponowaniem inwencji twórczej.Treści programowe1.  Reagowanie na sygnały muzyczne, np. odpowiednie ustawianie się,
     poruszanie.

2.  Rozpoznawanie i określanie charakteru (nastroju) melodii i piosenek.
3.  Określanie tempa muzyki.
4.  Wyklaskiwanie rytmu piosenek.
5.  Powtarzanie rytmu realizowanego przez nauczyciela, np. wyklaskiwanie,
     wystukiwanie na bębenku.

6.  Słuchanie piosenek. Udział w zabawach ze śpiewem i pląsach.
7 . Zabawy i ćwiczenia uwrażliwiające na rożne elementy muzyki: dynamikę, 
     tempo, rytm, dźwięki wysokie, średnie i niskie.

8.  Ćwiczenia incytacyjno-inhibicyjne, związane z reagowaniem na sygnał 
     muzyczny i rozwijaniem orientacji w przestrzeni.

9.  Zabawy rytmiczne.
10. Ilustrowanie ruchem słuchanych melodii, piosenek.
11. Tworzenia własnych układów tanecznych.
12. Zapoznanie z instrumentami perkusyjnymi.
13. Tworzenie akompaniamentu do zabaw ruchowych.
14. Tworzenie akompaniamentu do piosenek.
15. Nauka kroków wybranych tańców ludowych (krakowiak, trojak, polka)


     W każdej grupie wprowadzany jest cykl zajęć umuzykalniających mających na celu kształcenie dyscypliny rytmicznej oraz uwrażliwienie na różne elementy muzyki.

  • dynamiczne /uczące spostrzegania zmian dynamiki i reagowania na nie ruchem/;
  • agogiczne /ćwiczące umiejętność natychmiastowego reagowania na zauważone zmiany agogiki/;
  • artykulacyjne /uczące spostrzegania i odzwierciedlania ruchem różnic artykulacyjnych/;
  • ćwiczenia reagowania na temat melodyczny /tj. spostrzegania i odzwierciedlania ruchem linii melodycznej i frazy muzycznej/;

    Podczas zajęć wprowadzane będą ćwiczenia, których celem jest rozwijanie twórczej inwencji dziecka. Należą do nich improwizacje ruchowe śpiewane i grane. Ćwiczenia tej grupy szczególnie mocno wiążą zadania ogólno-wychowawcze z zadaniami muzyki. Kształcąc bowiem samodzielność wypowiedzi, twórcza postawę i aktywność, pozwalają na pozbycie się zahamowań.


Zajęcia rytmiki u Małego KsięciaZajęcia rytmiki u Małego KsięciaZajęcia rytmiki u Małego Księcia
   

Mały Książe na Facebooku!

Sukcesy naszych absolwentów