PROGRAM EDUKACJI MATEMATYCZNEJ W KRAINIE LICZB

I. Wprowadzenie

Zgodnie z założeniami Rocznego Planu Pracy w Publicznym Przedszkolu im. Małego Księcia w Sycowie w roku szkolnym 2016/2017 na zajęciach dodatkowych z matematyki będzie realizowany program „W Krainie Liczb”.

Dla współczesnego społeczeństwa matematyka jest kluczem do sukcesów w wielu dziedzinach życia.

W świetle nowej podstawy programowej edukacja matematyczna w przedszkolu powinna polegać głównie na umożliwieniu dziecku osiągnięcia odpowiednich kompetencji intelektualnych, przygotowujących do systematycznego przyswajania wiedzy.

W edukacji matematycznej najważniejsze są osobiste doświadczenia dziecka. Stanowią one budulec, z którego dziecko tworzy pojęcia i umiejętności. Jeżeli doświadczenia są specjalnie dobrane, przyczyniają się do rozwoju myślenia i hartowania dziecięcej odporności.

Poszczególne elementy Krainy Liczb których można doświadczyć wszystkimi zmysłami ( integracja zmysłów: wzroku, dotyku, słuchu, równowagi, i ruchu), działają jak katalizator; dzieci podczas zabawy konfrontują się w bajkowej przestrzeni z matematycznymi relacjami i samodzielnie przenoszą nowo nabytą wiedzę do swojego realnego środowiska.

Program „W Krainie Liczb” opiera się na założeniu nauki matematyki przez zabawę. Pomaga najmłodszym w zbudowaniu solidnych podstaw do zrozumienia cyfr i liczb. Ważne jest także zintegrowane wspieranie dzieci w pozostałych kluczowych kompetencjach: mówieniu, motoryce, kreatywności, muzykalności, socjalizacji, motywacji do uczenia się, wierze we własne siły, a także zdobywanie i utrwalanie ogólnej wiedzy dzieci o świecie liczb.

Treści programowe programu odwołują się do wskazań Podstawy Programowej –obszary: 1.1); 1.2); 1.3); 4.1); 4.2); 4.3); 8.1); 8.2); 9.2); 10.1); 13.1); 13.2) ;13.3) 13.4); 13.5); 13.6); 14.1); 14.5); 14.7)

Program „W Krainie Liczb”  zakłada realizację treści matematycznych w grupie 4-5-6 latków na jednych zajęciach w miesiącu.

Program został pomyślany tak, aby w każdym miesiącu wprowadzać jedną liczbę

(zakres liczb od 1 do 10, młodsze dzieci „odbywają podróż” do liczby 5) w różnych aspektach:

- aspekt kardynalny (ilościowy) , liczby używane są do wyrażenia liczebności elementów zbioru (np. 6 jabłek, 3 szyszki)

- aspekt porządkowy: liczby opisują miejsce w określonym zbiorze (np. pierwszy, drugi. Itp.)

- aspekt miarowy: liczb używamy do określania wielkości (np. dwie minuty, pięć kilometrów)

- aspekt algebraiczny: łączy w sobie trzy pierwsze, jest związany z działaniami na liczbach, polega na rozkładalności liczby na dwa lub więcej

( np. 5=1+1+1+1+1=3+2=4+1)

- aspekt operacyjny, liczby są używane w połączeniu z funkcją, na przykład jako wielokrotność czynności (klasnąć dwa razy, itp.)

- aspekt geometryczny, liczby są używane do identyfikacji figur geometrycznych (np. trójkąt, pięciokąt)

- aspekt muzyczny, liczby określają takt melodii albo jej rytm

- aspekt narracyjny albo kulturowy, liczby występują w bajkach, legendach, opowiadaniach i posiadają znaczenie symboliczne (np. 7 jako liczba szczęśliwa, 13 przynosząca pecha)

- aspekt symboliczny, związany z przedstawieniem graficznym liczby w formie cyfr, ale też np. kropek, przedmiotów, itp.

Treściowo Kraina Liczb obejmuje bajki i piosenki o liczbach, zabawy matematyczne, wyliczanki, zabawy ruchowe, gry, liczbową książkę (w której dzieci będą rysowały obrazki).

II. Cele programu

Główny cel:   Pozwolić przeżyć dzieciom w czasie zabawy, jak niewiarygodnie porywający i wesoły, piękny i interesujący może być świat liczb.

Założenia programu „W Krainie Liczb” są skorelowane z celami zawartymi w podstawie programowej, obejmują one:

1. Rozbudzanie dziecięcej aktywności i samodzielności poprzez działanie z zakresu edukacji matematycznej.

2. Nabywanie wiadomości i umiejętności potrzebnych do rozpoczęcia szkolnej edukacji matematycznej.

3.Rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych w codziennym życiu.

4. Stworzenia warunków sprzyjających zdobywaniu kompetencji

matematycznych w toku zabawy.

5. Kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie z zadaniami o charakterze matematycznym

III. Metody

metoda przekazu wiedzy;

metoda samodzielnych doświadczeń;

metody aktywizujące;

metoda kierowania własną działalnością;

metoda zadań stawianych dziecku

Plan zajęć na rok 2016/2017

L.p. Tematy zajęć Przewidywany termin realizacji
1 Zapoznanie z Krainą Liczb i jej mieszkańcami. Wprowadzenie Liczbowej Drogi. Z wizytą u Jedynki listopad 2016
2

Z wizytą u Dwójki

grudzień 2016
3

Z wizytą u Trójki

styczeń 2017
4

Z wizytą u Czwórki

luty 2017
5

Z wizytą u Piątki

marzec 2017
6

Z wizytą u Szóstki

kwiecień 2017
7

Z wizytą u Siódemki i Ósemki

maj 2017
8

Z wizytą u Dziewiątki i Dziesiątki

czerwiec 2017

Opracowanie i prowadzenie: Katarzyna Wesoła

Mały Książe na Facebooku!

Sukcesy naszych absolwentów