W krainie liczb

Dnia 12 grudnia 2016 r dzieci z grupy „?abki” i „S?oneczka” uda?y si? w drug? podró? do Krainy Liczb, tym razem odwiedzi?y Dwójk?. Psotnik - Przewrotnik jak zwykle pojawi? si? na Liczbowej Drodze robi?c straszny ba?agan. Na szcz?cie dzieci zawsze mog? liczy? na pomoc liczbowej Wró?ki Niezapominajki, która pomog?a w u?o?eniu Liczbowej Drogi. Dzieci bezpiecznie dotar?y do Liczbowego Miasta, gdzie przywita?y si? z Dwójk?, wys?ucha?y opowiadania Dwa – Ratunku ratunku z z drzewa drzewa, o przygodach Dwójki, która mówi?a wszystko podwójnie. Zastanawia?y si? kto lub co mo?e si? pojawi? w ogrodzie Dwójki, uzasadnia?y dlaczego niektóre istoty mog? do niego wej??, a niektóre nie i dlaczego nie wszystkie przedmioty mog? si? w nim znale??. Nast?pnie dzieci z grupy „?abek” budowa?y ogród Jedynki, a dzieci z grupy „S?oneczek” ogród Dwójki. Na koniec ka?de dziecko otrzyma?o kart? pracy staraj?c si? jak naj?adniej pokolorowa? Dwójk?, niektórym dzieciom uda?o si? nawet zrobi? z Dwójki ?ab?dzia.


Kolejna podr? ?abek i S?oneczek do Krainy LiczbKolejna podr? ?abek i S?oneczek do Krainy LiczbKolejna podr? ?abek i S?oneczek do Krainy Liczb
   

Krasnale w "Krainie liczb" + 30 zdjęć

Dnia 28.11.2016 r. grupa Krasnale wybra?a si? w matematyczn? podró? do Krainy Liczb. Tym razem Liczbowa Droga nie by?a bezpieczna, poniewa? pojawi? si? na niej Psotnik Przewrotnik, weso?y skrzat, który uwielbia „pl?ta?” wszystko w Liczbowej Krainie. Tak te? by?o i tym razem, pomiesza? i porozrzuca? wszystkie liczby na Liczbowej Drodze. Na szcz??cie na pomoc Krasnalom przysz?a Liczbowa Wró?ka – Niezapominajka. Z pomoc? jej czarodziejskiej ró?d?ki Krasnale szybko odbudowa?y Liczbow? Drog? i mog?y wyruszy? do Liczbowego Miasta, aby z?o?y? wizyt? Jedynce. Jak przysta?o na dobrze wychowane przedszkolaki - Krasnale przywita?y si? z ni? serdecznie, obejrza?y domek, w którym mieszka i zbudowa?y ogród, w którym mog?y znajdowa? si? tylko pojedyncze przedmioty. Na koniec ?wiczy?y na karcie Jedynki rysowanie prostych pionowych linii.


Krasnale w Krasnale w Krasnale w
   

Motylki w krainie liczb - zabawy matematyczne + 21 zdjęć

17 listopada 2016r podczas zabaw matematycznych z pani? Kasi? Motylki wyruszy?y do ?wiata Liczb Willy’ego, gdzie matematyka tworzona jest przez same dzieci.
Metoda ?wiata liczb Willy’ego mocno anga?uje dzieci w proces poznawania i rozumienia. Ponadto uczy postrzegania, koncentracji, kompetencji spo?ecznych i wytrwa?o?ci, wspomaga motoryk? du?? i ma??, rozwija kompetencje j?zykowe. I co wa?ne - dzieci ?wietnie si? przy tym bawi?!
Dzi?kujemy pani Kasiu i czekamy na kolejne spotkanie!


Motylki w krainie liczb - zabawy matematyczneMotylki w krainie liczb - zabawy matematyczneMotylki w krainie liczb - zabawy matematyczne
   

PROGRAM EDUKACJI MATEMATYCZNEJ W KRAINIE LICZB

I. Wprowadzenie

Zgodnie z za?o?eniami Rocznego Planu Pracy w Publicznym Przedszkolu im. Ma?ego Ksi?cia w Sycowie w roku szkolnym 2016/2017 na zaj?ciach dodatkowych z matematyki b?dzie realizowany program „W Krainie Liczb”.

Dla wspó?czesnego spo?ecze?stwa matematyka jest kluczem do sukcesów w wielu dziedzinach ?ycia.

W ?wietle nowej podstawy programowej edukacja matematyczna w przedszkolu powinna polega? g?ównie na umo?liwieniu dziecku osi?gni?cia odpowiednich kompetencji intelektualnych, przygotowuj?cych do systematycznego przyswajania wiedzy.

W edukacji matematycznej najwa?niejsze s? osobiste do?wiadczenia dziecka. Stanowi? one budulec, z którego dziecko tworzy poj?cia i umiej?tno?ci. Je?eli do?wiadczenia s? specjalnie dobrane, przyczyniaj? si? do rozwoju my?lenia i hartowania dzieci?cej odporno?ci.

Poszczególne elementy Krainy Liczb których mo?na do?wiadczy? wszystkimi zmys?ami ( integracja zmys?ów: wzroku, dotyku, s?uchu, równowagi, i ruchu), dzia?aj? jak katalizator; dzieci podczas zabawy konfrontuj? si? w bajkowej przestrzeni z matematycznymi relacjami i samodzielnie przenosz? nowo nabyt? wiedz? do swojego realnego ?rodowiska.

Program „W Krainie Liczb” opiera si? na za?o?eniu nauki matematyki przez zabaw?. Pomaga najm?odszym w zbudowaniu solidnych podstaw do zrozumienia cyfr i liczb. Wa?ne jest tak?e zintegrowane wspieranie dzieci w pozosta?ych kluczowych kompetencjach: mówieniu, motoryce, kreatywno?ci, muzykalno?ci, socjalizacji, motywacji do uczenia si?, wierze we w?asne si?y, a tak?e zdobywanie i utrwalanie ogólnej wiedzy dzieci o ?wiecie liczb.

Tre?ci programowe programu odwo?uj? si? do wskaza? Podstawy Programowej –obszary: 1.1); 1.2); 1.3); 4.1); 4.2); 4.3); 8.1); 8.2); 9.2); 10.1); 13.1); 13.2) ;13.3) 13.4); 13.5); 13.6); 14.1); 14.5); 14.7)

Program „W Krainie Liczb”  zak?ada realizacj? tre?ci matematycznych w grupie 4-5-6 latków na jednych zaj?ciach w miesi?cu.

Program zosta? pomy?lany tak, aby w ka?dym miesi?cu wprowadza? jedn? liczb?

(zakres liczb od 1 do 10, m?odsze dzieci „odbywaj? podró?” do liczby 5) w ró?nych aspektach:

- aspekt kardynalny (ilo?ciowy) , liczby u?ywane s? do wyra?enia liczebno?ci elementów zbioru (np. 6 jab?ek, 3 szyszki)

- aspekt porz?dkowy: liczby opisuj? miejsce w okre?lonym zbiorze (np. pierwszy, drugi. Itp.)

- aspekt miarowy: liczb u?ywamy do okre?lania wielko?ci (np. dwie minuty, pi?? kilometrów)

- aspekt algebraiczny: ??czy w sobie trzy pierwsze, jest zwi?zany z dzia?aniami na liczbach, polega na rozk?adalno?ci liczby na dwa lub wi?cej

( np. 5=1+1+1+1+1=3+2=4+1)

- aspekt operacyjny, liczby s? u?ywane w po??czeniu z funkcj?, na przyk?ad jako wielokrotno?? czynno?ci (klasn?? dwa razy, itp.)

- aspekt geometryczny, liczby s? u?ywane do identyfikacji figur geometrycznych (np. trójk?t, pi?ciok?t)

- aspekt muzyczny, liczby okre?laj? takt melodii albo jej rytm

- aspekt narracyjny albo kulturowy, liczby wyst?puj? w bajkach, legendach, opowiadaniach i posiadaj? znaczenie symboliczne (np. 7 jako liczba szcz??liwa, 13 przynosz?ca pecha)

- aspekt symboliczny, zwi?zany z przedstawieniem graficznym liczby w formie cyfr, ale te? np. kropek, przedmiotów, itp.

Tre?ciowo Kraina Liczb obejmuje bajki i piosenki o liczbach, zabawy matematyczne, wyliczanki, zabawy ruchowe, gry, liczbow? ksi??k? (w której dzieci b?d? rysowa?y obrazki).

II. Cele programu

G?ówny cel:   Pozwoli? prze?y? dzieciom w czasie zabawy, jak niewiarygodnie porywaj?cy i weso?y, pi?kny i interesuj?cy mo?e by? ?wiat liczb.

Za?o?enia programu „W Krainie Liczb” s? skorelowane z celami zawartymi w podstawie programowej, obejmuj? one:

1. Rozbudzanie dzieci?cej aktywno?ci i samodzielno?ci poprzez dzia?anie z zakresu edukacji matematycznej.

2. Nabywanie wiadomo?ci i umiej?tno?ci potrzebnych do rozpocz?cia szkolnej edukacji matematycznej.

3.Rozwijanie umiej?tno?ci praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych w codziennym ?yciu.

4. Stworzenia warunków sprzyjaj?cych zdobywaniu kompetencji

matematycznych w toku zabawy.

5. Kszta?towanie odporno?ci emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie z zadaniami o charakterze matematycznym

III. Metody

metoda przekazu wiedzy;

metoda samodzielnych do?wiadcze?;

metody aktywizuj?ce;

metoda kierowania w?asn? dzia?alno?ci?;

metoda zada? stawianych dziecku

Plan zaj?? na rok 2016/2017

L.p. Tematy zaj?? Przewidywany termin realizacji
1 Zapoznanie z Krain? Liczb i jej mieszka?cami. Wprowadzenie Liczbowej Drogi. Z wizyt? u Jedynki listopad 2016
2

Z wizyt? u Dwójki

grudzie? 2016
3

Z wizyt? u Trójki

stycze? 2017
4

Z wizyt? u Czwórki

luty 2017
5

Z wizyt? u Pi?tki

marzec 2017
6

Z wizyt? u Szóstki

kwiecie? 2017
7

Z wizyt? u Siódemki i Ósemki

maj 2017
8

Z wizyt? u Dziewi?tki i Dziesi?tki

czerwiec 2017

Opracowanie i prowadzenie: Katarzyna Weso?a

   

Ma?y Ksi??e na Facebooku!

Publikacje

Sukcesy naszych absolwentw