Logopedia

Weso?a gimnastyka buzi i j?zyka

Zaj?cia maj? na celu aktywizowanie procesw mowy dzieci, poprzez udzia? w atrakcyjnej zabawie. Dzi?ki zabawom d?wi?kona?ladowczym, ?wiczeniom oddechowym, s?uchowym, fonacyjnym oraz logorytmicznym dzieci b?d? mia?y mo?liwo?? rozwin?? swj aparat mowy.

Zaj?cia, trwaj?ce 30 minut, prowadzone s? we wszystkich grupach wiekowych przez pani? Ewelin? Miko?ajczyk w ka?dy

poniedzia?ek.

   

Zabawy logopedyczne w ramach zaj?? dodatkowych u Ma?ego Ksi?cia + 30 zdjęć

W ka?dy poniedzia?ek w Naszym Przedszkolu odbywaj? si? zabawy logopedyczne, w ktrych uczestnicz? wszystkie grupy przedszkolne. Zaj?cia prowadzi przedszkolny logopeda pani Ewelina Miko?ajczyk. Celem zaj?? i zabaw jest m.in.usprawnianie narz?dw artykulacyjnych, ?wiczenie percepcj wzrokowej i s?uchowej,wzbogacanie s?ownika czynnego i biernego,usprawnianie toru oddechowego oraz kszta?towanie umiej?tno?ci spostrzegania, uwagi i koncentracji.


Zabawy logopedyczne w ramach zaj?? dodatkowych u Ma?ego Ksi?ciaZabawy logopedyczne w ramach zaj?? dodatkowych u Ma?ego Ksi?ciaZabawy logopedyczne w ramach zaj?? dodatkowych u Ma?ego Ksi?cia
   

Ma?y Ksi??e na Facebooku!

Publikacje

Sukcesy naszych absolwentw