Gimnastyka korekcyjna

Zaj?cia gimnastyki korekcyjnej + 35 zdjęć

Pa?dziernikowe zabawy w ramach gimnastyki korekcyjnej mia?y na celu kszta?towanie prawid?owej postawy w róznych pozycjach wyj?ciowych oraz ?wiczenie przeciw p?askostopiu. Korzystaj?c z du?ej przestrzeni w sali do zaba wykorzystali?my tak?e pi?ki, które s?u?y?y ?wiczeniu du?ych grup mi??niowych, by wzmocni? ca?? sylwetk?. 


Zaj?cia gimnastyki korekcyjnej Zaj?cia gimnastyki korekcyjnej Zaj?cia gimnastyki korekcyjnej
   

Kolejne zaj?cia z gimnastyki korekcyjnej mia?y dwie formy: pierwsza to zabawy rozgrzewaj?ce ogólnorozwojowe, druga - nowa forma to tzw "stacje", gdzie dzieci ?wicz? okreslane partie cia?a. Obie formy nie sprawia?y dzieciom k?opotów, a wr?cz przeciwnie - przedszkolaki stara?y si? wykona? ?wiczenia dok?adnie. 


Gimnastyka korekcyjna - zabawy oglnorozwojoweGimnastyka korekcyjna - zabawy oglnorozwojoweGimnastyka korekcyjna - zabawy oglnorozwojowe
   

Gimnastyka korekcyjna + 90 zdjęć


Gimnastyka korekcyjnaGimnastyka korekcyjnaGimnastyka korekcyjna
   

Czy Twoje dziecko tak siedzi?

 Siad W, siad mi?dzy pi?tami, siad ?aby tak nazywana jest pozycja, w ktrej dzieci lubi? sp?dza? czas podczas zabawy na pod?odze. Coraz cz??ciej rodzice nie zwracaj? na to uwagi. Czy s?usznie?

Na pytania odpowiada Agnieszka S?oniowska- fizjoterapeuta, Terapeuta NDT-Bobath, PNF, SI, trener Shantala Special Care. Agnieszka prowadzi stron? internetow? www.fizjoterapia.waw.pl

Dlaczego dzieci tak siadaj??

Powodw siadu W jest kilka:

  • Cz?sto jest to kwestia wzorca jaki daje rodzic.

Niejedna mama siada na pod?odze obok dziecka w?a?nie w taki sposb. Dzieci w swoim rozwoju cz?sto szukaj? rozwi?za? ruchowych obserwuj?c swoich opiekunw.

Najcz?stszym jednak powodem jest s?aba stabilizacja posturalna cia?a dziecka (os?abione napi?cie mi??ni brzucha, a podniesione napi?cie w grzbiecie). Zazwyczaj jest to konsekwencja rozwoju dziecka w pierwszych miesi?cach ?ycia na mi?kkim pod?o?u. Je?li dziecko jest k?adzione czy sadzane stale na kanapie, ??ku, le?aku, czy poduszkach to nie ma mo?liwo?ci wzbudzi? odpowiedniego napi?cia mi??ni brzucha. Aby wykonywa? takie ?wiczenia- charakterystyczne dla prawid?owego rozwoju niemowl?cia- nale?y mie? pod sob? twarde pod?o?e.

Je?li maluszek uczy si? przetaczania czy siadania na mi?kkim pod?o?u to pracuje samymi mi??niami grzbietu- rodzice to obserwuj? i mwi?, ?e dziecko si? ch?tnie odgina. Nierwnomierna praca mi??ni klatki piersiowej powoduje, ?e niemowl? ma trudno?? w utrzymaniu pozycji le?enia na boku i nie rozwija si? dostatecznie umiej?tno?? rotacji w tu?owiu. Powy?sze zaburzenia s? powodem op?nienia w rozwoju reakcji rwnowa?nych.

Im lepsza rwnowaga w naszym ciele tym mniejszej potrzebujemy p?aszczyzny podporu. Dzieci rozwijaj?ce powy?szy wzorzec- odgi?ciowy, maj?c s?ab? rwnowag?, szukaj? sposobw na poszerzenie tej p?aszczyzny w czasie stania- rozstawiaj?c szeroko nogi i ko?lawi?c stopy, a w siadzie poprzez rozstawienie ng na zewn?trz miednicy i tym samym biernie j? stabilizuj?c.

  • powodem mo?e by? rwnie? obni?one napi?cie mi??niowo- wi?zad?owe w ca?ym ciele. Wtedy dzieci od pocz?tku w rozwoju preferuj? szerok? podstaw? i b?d?c na etapie czworakw szybko si? m?cz? i sadzaj? pup? mi?dzy nogi, a nie na pi?ty lub z boku w?a?nie z powodu zbyt szerokiego rozstawienia ng. U dzieci ze skrajnie niskim napi?ciem, np.u dzieci z Zespo?em Downa mo?liwy jest taki siad nawet prosto z le?enia na brzuchu przy mocno odwiedzionych ko?czynach dolnych. (przez tzw. gimnastyczny sznurek)Kiedy zacz?? si? tym martwi? (kiedy jest to norm? a kiedy patologi??)

Norm? jest wtedy gdy siad W jest jednym z kilu sposobw siadania przez dziecko. Niepokoi? powinno rodzica ka?de zachowanie, w ktrym pojawia si? ograniczenie r?norodno?ci. Je?li dziecko siada rwnie? po turecku, w siadzie bocznym na jedn? i na drug? stron? oraz na pi?tach to nie ma czym si? niepokoi?.

Je?li natomiast siad pomi?dzy stopami jest dominuj?cym sposobem utrzymywania sylwetki w zabawach przypod?ogowych wtedy warto pokaza? dziecko fizjoterapeucie, ktry odnajdzie przyczyn? i pomo?e zapobiec kolejnym konsekwencjom g?wnego problemu.

Jakie mog? by? skutki takiego siadu?

Siad W nale?y rozpatrywa? g?wnie jako objaw jakiego? innego problemu, a nie jako czynnik szkodz?cy sam sobie. Je?li dziecko b?dzie odpowiednio stymulowane z uwzgl?dnieniem powodu, dla ktrego preferuje tak? pozycj? preferuje to nie powinno zaszkodzi?.

Niestety je?li dziecko cz?sto siada w ten sposb to stopy nie s? odpowiednio stymulowane (dotykaj? pod?o?a kraw?dzie, a nie podeszwa), cz?sto wr?cz nasila rotacj? stopy do ?rodka lub na zewn?trz- w zale?no?ci jak dziecko w siadzie uk?ada stopy.

Utrzymywanie miednicy pomi?dzy stopami wp?ywa rwnie? na ograniczenie rotacji w tu?owiu co warunkuje rozwj obustronnej koordynacji i umiej?tno?ci przekraczania osi cia?a podczas si?gania po zabawki. To z kolei ma prze?o?enie na sprawne dzia?anie ga?ek ocznych- co p?niej si? mo?e objawi? zaburzeniami ortoptycznymi.

No i wreszcie pozycja miednicy w tym siadzie narzuca u?o?enie wy?ej znajduj?cych si? elementw- kr?gos?upa, obr?czy barkowej i g?owy. Kr?gos?up przyp?aci to s?abymi mi??niami posturalnymi i dziecko b?dzie si? garbi? a przy nawet niewielkiej asymetrii w okresie wzmo?onego wzrostu dziecko nara?one b?dzie na skolioz?.

Ustawienie g?owyza? warunkuje rozwj aparatu ?ucia i mowy. Aparat artykulacyjny ma znacznie utrudnione warunki rozwoju gdy g?owa nie jest ustawiona osiowo a w tym przypadku najcz??ciej jest zawieszona w barkach w ty?opochyleniu.

Jak motywowa? do siadania w sposb prawid?owy?

Po pierwsze warto zadba? o dobre warunki do rozwoju dla dziecka od male?ko?ci, a wi?c nie (o ironio) mi?kkie ??ko rodzicw na czas aktywno?ci niemowl?cia lecz mata piankowa, lub karimata na pod?odze.

Pozwoli? dziecku zdobywa? kolejne umiej?tno?ci w swoim czasie. Nie wolno rwnie? sadza? na si?? dziecka, ktre samo jeszcze nie siada z czworakw ani nie prowadza? za r?czki tego, ktre samo nie chodzi.

Kiedy dziecko ju? samo siada, dobrze jest zach?ca? je do siadania nie tylko takiego zwyk?ego- prostego ale rwnie cz?sto do siadu bocznego z podporem na jednej r?ce i z obiema nogami skierowanymi w stron? przeciwn? ni? r?ka podporowa. Oczywi?cie warto to robi? na obie strony, zw?aszcza ?e do momentu a? dziecko nie rozwinie w pe?ni skoordynowanego chodu (ok 18 m-ca) nie powinna si? pojawia? ani prawo ani lewor?czno??. Jej obecno?? raczej przemawia za asymetri? w ciele dziecka. Poza tym kiedy sadzamy dziecko sobie na kolanach to warto to robi? tak by nie przejmowa? na siebie ca?ego ci??aru dziecka (by si? o nas nie opiera?o) lecz by musia?o samo trzyma? wyprostowan? sylwetk?. Naj?atwiej to osi?gn?? sadzaj?c dziecko bokiem do siebie- i wtedy mo?e by? blisko nas lub ty?em, ale na ko?cu swoich z??czonych kolan z jego n?kami te? wyprowadzonymi do przodu tak by nas nie obejmowa?o stopami.

Jak dziecko ju? jest chodz?cym i biegaj?cym maluchem to warto zaopatrzy? si? w taki ma?y sto?eczek ?azienkowy i uczy? siadania na nim. Im starsze dziecko tym wy?szy taboret. Chodzi o to by w stawach biodrowych i kolanowych zachowane by?y k?ty proste, a stopy by?y oparte o pod?o?e. W tej pozycji dziecko odpychaj?c si? stopami od ziemi mo?e budowa? odpowiednie napi?cie posturalne i przeciwdzia?aj?c sile grawitacji, ustawiaj?c osiowo ca?e cia?o. Taka pozycja jest pozycj? aktywn? i umo?liwia dziecku trwanie w gotowo?ci do wykonania dowolnej czynno?ci zarwno r?koma w ka?dym zakresie, g?ow? oraz uczy p?ynnego przenoszenia ci??aru cia?a wzd?u? stopy (tzw. przetoczenie) w trakcie np. si?gania po co? przez dziecko, nie mwi?c ju? o rozwoju reakcji rwnowa?nych .

Jak powinno siedzie? dziecko na pod?odze?

Przede wszystkim na r?ne sposoby. Mo?e to by? siad boczny, mo?e by? te? siad p?aski (wa?ne by n?ki nie by?y mocno wyprostowane, a lekko ugi?te w kolankach i stopach co b?dzie ?wiadczy?o o dobrej rwnowadze).

W ??obkach i przedszkolach preferuj? siad skrzy?ny, ktry nie jest najszcz??liwszym. Po pierwsze z tego powodu ?e dominuje (zaburza r?norodno??), po drugie ustawia miednic? w skrajnych pozycjach (przodo- lub ty?opochyleniu) co wcale nie rozwija rwnowagi, ktrej cech? jest umiej?tno?? pozostawania nie w skrajnych pozycjach a w pozycji po?redniej.

Generalnie pod?oga nie jest najlepszym miejscem do siedzenia dla cz?owieka wi?c im szybciej nauczymy dzieci siada? na sto?eczkach tym lepiej.

Co robi? je?eli s? ju? widoczne skutki takiego siadu?

Jak najszybciej go zmieni? na bardziej aktywny i pracowa? nad problemem, ktry przyczyni? si? do wybrania w?a?nie takiego a nie innego siadania.

http://www.nebule.pl/czy-twoje-dziecko-tak-siedzi/

   

Gimnastyka korekcyjna - marzec + 17 zdjęć


Gimnastyka korekcyjna - marzecGimnastyka korekcyjna - marzecGimnastyka korekcyjna - marzec
   

Strona 1 z 2

«poprzednia strona - następna strona»

Ma?y Ksi??e na Facebooku!

Publikacje

Sukcesy naszych absolwentw