Arteterapia

Ju? kolejny rok w naszym przedszkolu dzieci bior? udzia? w zaj?ciach Arteterapii, które maj? na celu poprawienie samopoczucia psychicznego, nawi?zanie kontaktu z otaczaj?cym ?wiatem, poprawa jako?ci ?ycia dziecka a tak?e pog??bianie znajomo?ci samego siebie. 

Tym razem, 18 pa?dziernika 2017,  podczas zabaw Arteterapii dzieci wykona?y prac? plastyczn?  pt "Co mówi? nasze oczy". 

Zadaniem dzieci by?o wyci?cie fragmentu twarzy z oczami, przyklejanie ich na kartk?, a nast?pnie dorysowywanie pozosta?ych elementów. Podsumowaniem spotkania by?a prezentacja prac oraz rozmowa na temat "Co mówi? nasze oczy? co mo?na z nich odczyta??".  Celem tych warsztatów by?o rozwijanie empatii i umiej?tno?ci rozpoznawania stanów emocjonalnych innych ludzi.

Co mwi? nasze oczy - MotylkiCo mwi? nasze oczy - MotylkiCo mwi? nasze oczy - Motylki
   

"Podró? do krainy fantazji" i "Bajka o strachu"
W ostatnim tygodniu listopada w grupach m?odszych odby?y si? zaj?cia z elementami arteterapii. Grupy 3-4 latków pozna?y bajk? o strachu, by?a to okazja do zapoznania dzieci ze swoimi lekami i próba pracy nad nimi. W grupie starszaków dzieci odby?y podró? do krainy fantazji poprzez wizualizacj? s?uchanej bajki przy d?wi?kach muzyki relaksacyjnej, by?a to okazja do dzielenia si? swoimi wra?eniami, s?uchanie bajki pomaga dzieciom odpr??y? si? i uwra?liwi? poszczególne zmys?y. Dzieci ch?tnie uczestnicz? w podró?ach do krainy fantazji, delektuj? si? momentami ciszy i odpr??enia i ?atwo?ci? zanurzaj? si? w fantazjowaniu.


Arteterapia u Motylkw i BiedronekArteterapia u Motylkw i BiedronekArteterapia u Motylkw i Biedronek
   


Zabawy z Arteterapii u starszakwZabawy z Arteterapii u starszakwZabawy z Arteterapii u starszakw
   

Kulk? malowane - Motylki (maerzec) + 25 zdjęć


Kulk? malowane - Motylki (maerzec)Kulk? malowane - Motylki (maerzec)Kulk? malowane - Motylki (maerzec)
   

Kulk? malowane + 82 zdjęć

W pierwsze marcowe dni przedszkolaki bra?y udzia? w zaj?ciach z arteterapii- malowa?y szklanymi kulkami. Celem zabawy plastycznej by? rozwój wyobra?ni i niekonwencjonalnego my?lenia, rozwijanie poczucie sprawstwa. Przez poruszanie pudelkiem w dowolny sposób na kartce tworzy?y dowolne pi?kne kompozycje. By? to czas do eksperymentowania z ró?nymi technikami malowania kulkami. Po wyschni?ciu prac dzieci wyszuka?y fragmenty o ciekawych ich zdaniem konturach, nada?y im tytu?y, skojarzenia.


Kulk? malowane Kulk? malowane Kulk? malowane
   

Strona 1 z 3

«poprzednia strona - następna strona»

Ma?y Ksi??e na Facebooku!

Publikacje

Sukcesy naszych absolwentw