Jak wychować twórcze dziecko.

Pragnę przybliżyć tematykę uwarunkowań twórczości dzieci, czyli gdzie jest podłoże w kształtowaniu twórczego stylu życia?

Twórczość uwarunkowana jest od samego twórcy ale i od otoczenia twórcy. Psychologowie uważają wręcz, że człowiekowi do rozwoju twórczości potrzebne jest pozytywne środowisko, czyli odpowiednia atmosfera społeczna, możliwość rozwoju niż warunki materialne.

Psychologowie zgodnie twierdzą, że bardzo ważne w kształtowaniu twórczości u człowieka ma okres dzieciństwa, a w tym okresie podkreślają szczególna rolę rodziców, którzy sami powinni być ludźmi twórczymi. Jeden z psychologów opisał atmosferę domu rodzinnego sprzyjająca twórczym zachowaniom: zamiłowanie rodziców do wiedzy, chęć zdobywania nowych umiejętności, wczesne pozwalanie na przejawy samodzielności u dziecka i zaufanie do dziecka.

Jak wiec wychować dziecko aby posiadało jak najwięcej cech twórczych oraz było zadowolone z siebie i z życia? Psychologowie podali 6 elementów prawidłowego wychowania dziecka przez rodziców, których przestrzeganie daje dzieciom szansę bycia twórczym dzieckiem.

  1. Pierwszym warunkiem jest właściwe porozumiewanie się

Rodzice chcąc nauczyć dziecko komunikowania się powinni słuchać co mówi dziecko, dużo z nimi rozmawiać i starać się je rozumieć. Należy starać się unikać krytykować dziecko, oskarżać, przesadnie pouczać i wystrzegać się tendencji do nadmiernego pomagania i wyręczania, która w konsekwencji nie sprzyja ukształtowania się samodzielności u dzieci. W wychowaniu do twórczości warto zwrócić uwagę na gotowość rodziców do rozmowy z dzieckiem w każdej sytuacji, mieć czas na rozmowę z dzieckiem, wykazywać cierpliwość na pytania od dzieci, dzielić się z dziećmi swoimi wrażeniami i emocjami

  1. Zachęcanie do rozwoju intelektualnego poprzez pomaganie dziecku odkrywać własne zdolności, obserwować osobowość dziecka, jego zdolności i zainteresowania i pomagać mu je rozwijać. Nie należy ich tłumić, zaniedbywać i ograniczać. Pozwalać dziecku na spontaniczność, zachęcać do wymyślania nowych, niezwykłych całkiem szalonych pomysłów

  2. Psychologowie coraz częściej i śmielej podkreślają wpływ wprowadzenia właściwej dyscypliny

Rodzice dbający o właściwą dyscyplinę swego dziecka łączą dyscyplinę z mądrą miłością zapewniającą mu potrzebę bezpieczeństwa i dającej poczucie własnej wartości. Dyscyplina spełnia w rodzinie pozytywna rolę jeśli reguły dyscypliny są sprawiedliwe, skuteczne, zrozumiałe i zaakceptowane przez dzieci. Najważniejszą zasadą dyscypliny jest konsekwencja jej stosowania, ponieważ dzięki niej rodzice zapewniają sobie szacunek i autorytet, którego dzieci bardzo potrzebują. Dzieci wychowywane bez zasad często mają problemy w życiu dorosłym, w życiu społecznym, mają problemy z akceptacją siebie i funkcjonowanie w pracy, w szkole.

  1. Nauka szacunku do samego siebie

Stosunek rodziców do dzieci, ich postawa, opinie wyrażane pod adresem dzieci – wszystko to wpływa na samoocenę dziecka. Dzieci, które czują się kochane i w pełni akceptowane budują adekwatny obraz samego siebie.

  1. Następnym czynnikiem wspomagającym wychowanie do twórczości jest kształtowane u dziecka hierarchii wartości czyli zbiór zasad, przekonań , ideałów. System wartości przekazywany jest u dzieci za pośrednictwem rodziców, przyjaciół, kolegów i instytucji oraz środków masowego przekazu

  2. Relacje interpersonalne są jednym z najważniejszych sfer funkcjonowania człowieka. Dzieci uczą się zachowań społecznych obserwując rodziców, rodzeństwo, rówieśników i obcych ludzi w różnych sytuacjach. Żeby mieć pozytywne stosunki z innymi ludźmi, trzeba przede wszystkim nauczyć się zawierania i podtrzymywania znajomości. Dziecko, które nie potrafi włączyć się do zabawy z innymi dziećmi, może mieć trudności w przyszłości w szkole, w pracy, w życiu osobistym. Izolacja od ludzi, od innych dzieci może być barierą nie do pokonania w rozwoju intelektu, a wpływa także na negatywny rozwój jego osobowości. Rodzice chcąc pomóc dziecku rozwijać twórcze postawy, powinni nauczyć dziecko nawiązywać kontakty społeczne z rówieśnikami, pozwalać dziecku na posiadanie grona przyjaciół, rówieśników a także uczyć podstawowych zasad współdziałania, rozwiązywania konfliktów pokojowo poprzez rozmowę.

Podsumowując to rodzice są osobami najbardziej odpowiedzialnymi za kształtowanie postaw twórczych dzieci . Na rodzicach spoczywa obowiązek zaspokojenia wszelkich potrzeb dzieci zapewniając pełny rozwój fizyczny, psychiczny, społeczny. Bardzo ważne jest też działanie nauczyciela, który odpowiednio współpracując z rodzicami pomaga odkryć u dziecka twórczy potencjał i go rozwinąć.

 

Opracowała: Izabela Gręda

Izabela Gręda, 01 stycznia 2013

Mały Książe na Facebooku!

Sukcesy naszych absolwentów