REGULAMIN RADY RODZICÓW PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 3 im. Małego Księcia w Sycowie

Na podstawie Art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) uchwala się, co następuje

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela i aktów wykonawczych do tych ustaw oraz Statutu przedszkola i niniejszego regulaminu.

2. Niniejszy regulamin określa wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców Publicznego Przedszkola nr 3 im. Małego Księcia w Sycowie; zasady wyboru przedstawiciela rady oddziałowej oraz zasady wydatkowania funduszy Rady.

§ 2.

1. Rada liczy tylu członków ile jest oddziałów w przedszkolu.

2. W skład Rady wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach.

3. W przypadkach, jeśli w czasie kadencji, ze składu Rady ubędzie członek Rady (przedstawiciel oddziału), organizuje się wybory uzupełniające do Rady.

4. Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających i zasady przeprowadzenia wyborów określa Rada.

§ 3.

1. Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe mające charakter opiniująco - doradczy.

2. Zasady, tryb tworzenia, zadania komisji i zespołu ustala Rada.

§ 4.

Rada posługuje się pieczątką , która brzmi :

RADA RODZICÓW
przy Publicznym Przedszkolu Nr 3
w Sycowie

II. Wybory do Rady

§ 5.

Wybory do Rady przeprowadzane są corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału, bez względu na liczbę rodziców przybyłych na spotkanie, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia rozpoczęcia zajęć w danym roku szkolnym.

§ 6.

1. Rodzice wychowanków danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie radę oddziałową.

2. Rada oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż 2 osoby. O liczebności rady oddziałowej decydują rodzice danego oddziału.

3. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice dzieci danego oddziału. Jedno dziecko może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic.

4. Wybory rad oddziałowych przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do rady oddziałowej.

§ 7.

1. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu. Jeżeli trzecia (w przypadku 3 osobowej rady oddziału) i kolejne osoby uzyskały taką samą liczbę głosów, głosowanie, dla tych osób powtarza się.

2. Osoba otrzymująca największą liczbę głosów w wyborach do rady oddziału, jest jednocześnie wybrana do Rady Rodziców przedszkola, jeżeli zebranie rodziców oddziału nie postanowi inaczej.

3. Jeżeli dwie lub więcej osób uzyska taką samą, największą liczbę głosów, głosowanie powtarza się dla tych osób.

§ 8.

1. Kandydatów do Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców wyłania się z osób, które uzyskały drugi wynik co do liczby głosów, w wyborach do rad oddziału. W przypadku równej liczby głosów dwóch osób głosowanie powtarza się.

2. Tak wyłonieni kandydaci z rad oddziałów wybierają 2 osobową Komisję Rewizyjną. Pierwsze posiedzenie Komisji powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminu wyborów.

III. Władze Rady

§ 9.

1. Pierwsze posiedzenie Rady powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminu wyborów.
2. Rada rodziców wybiera ze swojego grona przewodniczącego Rady, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

§ 10.

1. Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.

2. Opracowuje projekt planu pracy wraz z planem finansowym na dany rok szkolny, z uwzględnieniem zadań wynikających z rocznego planu pracy przedszkola.

3. Współdziała ze wszystkimi członkami Rady, włączając ich do realizacji planu pracy.

4. Kieruje działalnością finansową Rady .

5. Przekazuje dyrektorowi opinie i postulaty Rady dotyczących działalności przedszkola.

§ 11.

1. Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności. Zakres zadań zastępcy ustala przewodniczący.

§ 12.

1. Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.

§ 13.

1. Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę.

2. Czuwa nad rytmiczną realizacją planu finansowego i prawidłowym oraz celowym gospodarowaniem funduszami Rady

3. Sprawdza na bieżąco dokumenty finansowe Rady.

§ 14.

1. Komisja Rewizyjna nadzoruje prace Rady, w tym działalność finansową.

2. Komisja Rewizyjna przedstawia rodzicom przedszkola sprawozdanie z wykonywanego nadzoru, dwa razy w roku.

IV. Posiedzenia Rady

§ 15.

1. Posiedzenia Rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie, nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.

2. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący powiadamiając członków Rady co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7 - dniowego terminu.

3. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu Rady oraz na wniosek Dyrektora lub Rady Pedagogicznej.

§ 16.

1. Przygotowanie posiedzenia Rady jest obowiązkiem przewodniczącego.

2. Posiedzenia Rady prowadzone są przez przewodniczącego lub upoważnionego przez przewodniczącego członka Rady.

3. W posiedzeniach Rady może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.

4. Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków Rady.

§ 17.

1. Posiedzenia Rady są protokołowane przez sekretarza Rady i stanowią dokumentację przedszkola przechowywaną w kancelarii placówki

2. Protokoły posiedzeń Rady są przyjmowane przez Radę w drodze głosowania na następnym posiedzeniu Rady.

3. Protokół podpisują prowadzący obrady oraz osoba protokołująca.

4. Protokół z każdego posiedzenia jest sporządzany w ciągu 7 dni.


V. Podejmowanie uchwał

§ 18.

1. Rada obraduje na zebraniach i podejmuje uchwały w sprawach należących do jej kompetencji, określonych w ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.

2. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.

3. W sprawach personalnych głosowanie odbywa się w trybie tajnym.

§ 19.

Uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

§ 20.

Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.

VI. Cele i zadania Rady

§ 21.

1. Celem Rady jest reprezentowanie ogółu rodziców dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola nr 3 im. Małego Księcia oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności przedszkola, a także wnioskowanie w tym zakresie do innych organów przedszkola

2. Szczególnym celem Rady jest działanie na rzecz utrzymania opiekuńczej funkcji przedszkola

3. Zadaniami Rady są w szczególności:
. pobudzenie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań przedszkola,
. gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności przedszkola, a także ustalenie optymalnych zasad użytkowania tych funduszy,
. zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami przedszkola, rzeczywistego wpływu na działalność przedszkola, zwłaszcza zaś na:
o znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolu,

o uzyskanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postaw lub trudności,

o uzyskania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swego dziecka,

. wyrażanie i przekazywanie opinii na temat przedszkola,

. wybranie formy ubezpieczeniowej dla dzieci,

. organizowanie zajęć dodatkowych dla dzieci,

. organizowanie wymiany doświadczeń wychowawczych między rodzicami,

. pomoc dzieciom ubogim uczęszczającym do przedszkola,

. udział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej dzieci,

. wzbogacanie ceremoniału i zwyczajów przedszkolnych zgodnie z tradycją środowiska i regionu,

. rozwijanie z pomocą rady pedagogicznej poradnictwa wychowawczego dla rodziców,

. popularyzowanie wiedzy o wychowaniu w placówce i działaniach dydaktycznych,

. organizowanie prac społeczno-użytecznych na rzecz przedszkola,

. wzbogacenie wyposażenia przedszkola,

. określenie struktur organizacyjnych ogółu rodziców oraz Rady

VII. Prawa i obowiązki członków Rady

§ 22.

1. Członkowie Rady mają prawo:
2. Dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne, lub dotyczącymi spraw personalnych.

3. Wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach przedszkola.

4. Głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Radę.

5. Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach Rady.

6. Osoby wchodzące w skład Rady wykonują swoją pracę społecznie.

§ 23.

Zakres kompetencji Rady Rodziców:

. występowanie do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola

. uchwalanie regulaminu rady,

. uchwalanie preliminarzu budżetowego rady na dany rok szkolny,

. zaopiniowanie statutu, programu i planu pracy przedszkola oraz ewentualnych projektów innowacji, eksperymentów pedagogicznych oraz innych spraw istotnych dla przedszkola,

. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego przedszkola (obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do wychowanków, realizowanego przez nauczycieli) oraz programu profilaktyki (dostosowanego do potrzeb rozwojowych wychowanków oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców; jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego placówki lub programu profilaktyki, program ten ustala dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny; program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną;

. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności wychowania i kształcenia w przedszkolu ;

. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora placówki

VIII. Fundusze Rady

§ 24.

1. Rada może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową przedszkola.

2. Źródłem funduszy Rady są dobrowolne składki rodziców, darowizny od innych osób fizycznych oraz osób prawnych.

.§ 25.

Rada może wydatkować środki pochodzące ze składki rodzicielskiej głównie na następujące cele:
. organizowanie imprez kulturalno - oświatowych i wycieczek dla dzieci
. finansowanie upominków oraz imprez okolicznościowych dla dzieci
. finansowanie materiałów piśmiennych i dydaktycznych dla dzieci
. dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólno przedszkolnym,
. zakup zabawek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego,
. pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin
. organizowanie warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli i rodziców
. finansowanie drobnych remontów
. dofinansowanie publikacji przedszkolnych,
. inne wydatki dotyczące funkcjonowania przedszkola

§ 26.

1. Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu ustala corocznie Rada w preliminarzu budżetowym.

2. W działalności finansowej Rady obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania środkami społecznymi.

§ 27.

Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać:
1) Dyrektor
2) Rada Pedagogiczna

§ 28.

1. Dokumentację i ewidencję wpływów i wydatków z funduszu Rady prowadzi skarbnik - osoba upoważniona przez ogół Rady.

2. Wpłaty na fundusz Rady zbierane są i dokumentowane na kwitariuszach wpływów kasowych lub listach zbiorczych poszczególnych grup i ewidencjonowane w księdze wpływów Rady na dany rok szkolny.

3. Rada może zlecić zbieranie składek wyznaczonej osobie na podstawie zawartej umowy na dany rok szkolny.

4. Wydatki z funduszu Rady dokonywane są w myśl uchwały Rady i realizowane na podstawie rachunków i dokumentów zatwierdzonych i podpisanych przez Przewodniczącego Rady .

IX. Postanowienia końcowe

§ 29.

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.Mały Książe na Facebooku!

Sukcesy naszych absolwentów