Na podstawie Art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrze?nia 1991 r. o systemie o?wiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z p?n. zm.) uchwala si?, co nast?puje

I. Postanowienia oglne

1.

1. Rada Rodzicw, zwana dalej Rad?, dzia?a na podstawie Ustawy o Systemie O?wiaty z dnia 7 wrze?nia 1991 r. ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela i aktw wykonawczych do tych ustaw oraz Statutu przedszkola i niniejszego regulaminu.

2. Niniejszy regulamin okre?la wewn?trzn? struktur? i tryb pracy Rady Rodzicw Publicznego Przedszkola nr 3 im. Ma?ego Ksi?cia w Sycowie; zasady wyboru przedstawiciela rady oddzia?owej oraz zasady wydatkowania funduszy Rady.

2.

1. Rada liczy tylu cz?onkw ile jest oddzia?w w przedszkolu.

2. W sk?ad Rady wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddzia?owych wybranych w tajnych wyborach.

3. W przypadkach, je?li w czasie kadencji, ze sk?adu Rady ub?dzie cz?onek Rady (przedstawiciel oddzia?u), organizuje si? wybory uzupe?niaj?ce do Rady.

4. Decyzj? o przeprowadzeniu wyborw uzupe?niaj?cych i zasady przeprowadzenia wyborw okre?la Rada.

3.

1. Rada mo?e tworzy? komisje i zespo?y zadaniowe maj?ce charakter opiniuj?co - doradczy.

2. Zasady, tryb tworzenia, zadania komisji i zespo?u ustala Rada.

4.

Rada pos?uguje si? piecz?tk? , ktra brzmi :

RADA RODZICW
przy Publicznym Przedszkolu Nr 3
w Sycowie

II. Wybory do Rady

5.

Wybory do Rady przeprowadzane s? corocznie, we wrze?niu, na pierwszym zebraniu rodzicw ka?dego oddzia?u, bez wzgl?du na liczb? rodzicw przyby?ych na spotkanie, nie p?niej ni? w ci?gu dwch miesi?cy od dnia rozpocz?cia zaj?? w danym roku szkolnym.

6.

1. Rodzice wychowankw danego oddzia?u, zgromadzeni na zebraniu, wybieraj? spo?rd siebie rad? oddzia?ow?.

2. Rada oddzia?owa powinna liczy? nie mniej ni? 2 osoby. O liczebno?ci rady oddzia?owej decyduj? rodzice danego oddzia?u.

3. Do udzia?u w wyborach uprawnieni s? rodzice dzieci danego oddzia?u. Jedno dziecko mo?e reprezentowa? w wyborach tylko jeden rodzic.

4. Wybory rad oddzia?owych przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w g?osowaniu jawnym spo?rd uczestnikw zebrania. Do komisji nie mog? wchodzi? osoby kandyduj?ce do rady oddzia?owej.

7.

1. Wybory odbywaj? si? w g?osowaniu tajnym na zasadach ustalonych przez rodzicw uczestnicz?cych w zebraniu. Je?eli trzecia (w przypadku 3 osobowej rady oddzia?u) i kolejne osoby uzyska?y tak? sam? liczb? g?osw, g?osowanie, dla tych osb powtarza si?.

2. Osoba otrzymuj?ca najwi?ksz? liczb? g?osw w wyborach do rady oddzia?u, jest jednocze?nie wybrana do Rady Rodzicw przedszkola, je?eli zebranie rodzicw oddzia?u nie postanowi inaczej.

3. Je?eli dwie lub wi?cej osb uzyska tak? sam?, najwi?ksz? liczb? g?osw, g?osowanie powtarza si? dla tych osb.

8.

1. Kandydatw do Komisji Rewizyjnej Rady Rodzicw wy?ania si? z osb, ktre uzyska?y drugi wynik co do liczby g?osw, w wyborach do rad oddzia?u. W przypadku rwnej liczby g?osw dwch osb g?osowanie powtarza si?.

2. Tak wy?onieni kandydaci z rad oddzia?w wybieraj? 2 osobow? Komisj? Rewizyjn?. Pierwsze posiedzenie Komisji powinno odby? si? nie p?niej ni? 14 dni od terminu wyborw.

III. W?adze Rady

9.

1. Pierwsze posiedzenie Rady powinno odby? si? nie p?niej ni? 14 dni od terminu wyborw.
2. Rada rodzicw wybiera ze swojego grona przewodnicz?cego Rady, zast?pc? przewodnicz?cego, sekretarza i skarbnika.

10.

1. Przewodnicz?cy Rady organizuje prace Rady, zwo?uje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Rad? na zewn?trz.

2. Opracowuje projekt planu pracy wraz z planem finansowym na dany rok szkolny, z uwzgl?dnieniem zada? wynikaj?cych z rocznego planu pracy przedszkola.

3. Wsp?dzia?a ze wszystkimi cz?onkami Rady, w??czaj?c ich do realizacji planu pracy.

4. Kieruje dzia?alno?ci? finansow? Rady .

5. Przekazuje dyrektorowi opinie i postulaty Rady dotycz?cych dzia?alno?ci przedszkola.

11.

1. Zast?pca przewodnicz?cego Rady przejmuje obowi?zki przewodnicz?cego w czasie jego nieobecno?ci. Zakres zada? zast?pcy ustala przewodnicz?cy.

12.

1. Sekretarz Rady odpowiada za dokumentacj? Rady i protoko?owanie jej posiedze?.

13.

1. Skarbnik Rady odpowiada za prawid?ow? gospodark? funduszem gromadzonym przez Rad?.

2. Czuwa nad rytmiczn? realizacj? planu finansowego i prawid?owym oraz celowym gospodarowaniem funduszami Rady

3. Sprawdza na bie??co dokumenty finansowe Rady.

14.

1. Komisja Rewizyjna nadzoruje prace Rady, w tym dzia?alno?? finansow?.

2. Komisja Rewizyjna przedstawia rodzicom przedszkola sprawozdanie z wykonywanego nadzoru, dwa razy w roku.

IV. Posiedzenia Rady

15.

1. Posiedzenia Rady odbywaj? si? w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie, nie rzadziej ni? raz na 2 miesi?ce.

2. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia Rady zwo?uje przewodnicz?cy powiadamiaj?c cz?onkw Rady co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczeglnie uzasadnionych przypadkach przewodnicz?cy mo?e zwo?a? posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7 - dniowego terminu.

3. Posiedzenia Rady mog? by? rwnie? zwo?ywane w ka?dym czasie, z inicjatywy 1/3 sk?adu Rady oraz na wniosek Dyrektora lub Rady Pedagogicznej.

16.

1. Przygotowanie posiedzenia Rady jest obowi?zkiem przewodnicz?cego.

2. Posiedzenia Rady prowadzone s? przez przewodnicz?cego lub upowa?nionego przez przewodnicz?cego cz?onka Rady.

3. W posiedzeniach Rady mo?e bra? udzia?, z g?osem doradczym, Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodnicz?cego za zgod? lub na wniosek Rady.

4. Posiedzenia Rady s? wa?ne, o ile obecnych jest co najmniej po?owa cz?onkw Rady.

17.

1. Posiedzenia Rady s? protoko?owane przez sekretarza Rady i stanowi? dokumentacj? przedszkola przechowywan? w kancelarii placwki

2. Protoko?y posiedze? Rady s? przyjmowane przez Rad? w drodze g?osowania na nast?pnym posiedzeniu Rady.

3. Protok? podpisuj? prowadz?cy obrady oraz osoba protoko?uj?ca.

4. Protok? z ka?dego posiedzenia jest sporz?dzany w ci?gu 7 dni.


V. Podejmowanie uchwa?

18.

1. Rada obraduje na zebraniach i podejmuje uchwa?y w sprawach nale??cych do jej kompetencji, okre?lonych w ustawach, a tak?e w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.

2. Uchwa?y Rady podejmowane s? zwyk?? wi?kszo?ci? g?osw, w g?osowaniu jawnym.

3. W sprawach personalnych g?osowanie odbywa si? w trybie tajnym.

19.

Uchwa?y Rady numerowane s? w sposb ci?g?y w danym roku szkolnym.

20.

Opinie Rady wydawane s? w takim samym trybie jak uchwa?y.

VI. Cele i zadania Rady

21.

1. Celem Rady jest reprezentowanie og?u rodzicw dzieci ucz?szczaj?cych do Publicznego Przedszkola nr 3 im. Ma?ego Ksi?cia oraz podejmowanie dzia?a? zmierzaj?cych do doskonalenia statutowej dzia?alno?ci przedszkola, a tak?e wnioskowanie w tym zakresie do innych organw przedszkola

2. Szczeglnym celem Rady jest dzia?anie na rzecz utrzymania opieku?czej funkcji przedszkola

3. Zadaniami Rady s? w szczeglno?ci:
. pobudzenie i organizowanie form aktywno?ci rodzicw na rzecz wspomagania realizacji celw i zada? przedszkola,
. gromadzenie funduszy niezb?dnych dla wspierania dzia?alno?ci przedszkola, a tak?e ustalenie optymalnych zasad u?ytkowania tych funduszy,
. zapewnienie rodzicom, we wsp?dzia?aniu z innymi organami przedszkola, rzeczywistego wp?ywu na dzia?alno?? przedszkola, zw?aszcza za? na:
o znajomo?? zada? i zamierze? dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolu,

o uzyskanie w ka?dym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postaw lub trudno?ci,

o uzyskania porad w sprawie wychowania i dalszego kszta?cenia swego dziecka,

. wyra?anie i przekazywanie opinii na temat przedszkola,

. wybranie formy ubezpieczeniowej dla dzieci,

. organizowanie zaj?? dodatkowych dla dzieci,

. organizowanie wymiany do?wiadcze? wychowawczych mi?dzy rodzicami,

. pomoc dzieciom ubogim ucz?szczaj?cym do przedszkola,

. udzia? w organizowaniu dzia?alno?ci kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej dzieci,

. wzbogacanie ceremonia?u i zwyczajw przedszkolnych zgodnie z tradycj? ?rodowiska i regionu,

. rozwijanie z pomoc? rady pedagogicznej poradnictwa wychowawczego dla rodzicw,

. popularyzowanie wiedzy o wychowaniu w placwce i dzia?aniach dydaktycznych,

. organizowanie prac spo?eczno-u?ytecznych na rzecz przedszkola,

. wzbogacenie wyposa?enia przedszkola,

. okre?lenie struktur organizacyjnych og?u rodzicw oraz Rady

VII. Prawa i obowi?zki cz?onkw Rady

22.

1. Cz?onkowie Rady maj? prawo:
2. Dost?pu do wszystkich informacji i dokumentw zwi?zanych z organizacj? i przebiegiem procesu dydaktyczno - wychowawczo - opieku?czego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne, lub dotycz?cymi spraw personalnych.

3. Wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach przedszkola.

4. G?osowania na rwnych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Rad?.

5. Cz?onkowie Rady maj? obowi?zek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach Rady.

6. Osoby wchodz?ce w sk?ad Rady wykonuj? swoj? prac? spo?ecznie.

23.

Zakres kompetencji Rady Rodzicw:

. wyst?powanie do dyrektora i innych organw przedszkola, organu prowadz?cego przedszkole oraz organu sprawuj?cego nadzr pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola

. uchwalanie regulaminu rady,

. uchwalanie preliminarzu bud?etowego rady na dany rok szkolny,

. zaopiniowanie statutu, programu i planu pracy przedszkola oraz ewentualnych projektw innowacji, eksperymentw pedagogicznych oraz innych spraw istotnych dla przedszkola,

. uchwalanie w porozumieniu z rad? pedagogiczn? programu wychowawczego przedszkola (obejmuj?cego wszystkie tre?ci i dzia?ania o charakterze wychowawczym skierowane do wychowankw, realizowanego przez nauczycieli) oraz programu profilaktyki (dostosowanego do potrzeb rozwojowych wychowankw oraz potrzeb danego ?rodowiska, obejmuj?cego wszystkie tre?ci i dzia?ania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci, nauczycieli i rodzicw; je?eli rada rodzicw w terminie 30 dni od dnia rozpocz?cia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z rad? pedagogiczn? w sprawie programu wychowawczego placwki lub programu profilaktyki, program ten ustala dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z organem sprawuj?cym nadzr pedagogiczny; program ustalony przez dyrektora szko?y obowi?zuje do czasu uchwalenia programu przez rad? rodzicw w porozumieniu z rad? pedagogiczn?;

. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywno?ci wychowania i kszta?cenia w przedszkolu ;

. opiniowanie projektu planu finansowego sk?adanego przez dyrektora placwki

VIII. Fundusze Rady

24.

1. Rada mo?e gromadzi? fundusze przeznaczone na dzia?alno?? statutow? przedszkola.

2. ?rd?em funduszy Rady s? dobrowolne sk?adki rodzicw, darowizny od innych osb fizycznych oraz osb prawnych.

. 25.

Rada mo?e wydatkowa? ?rodki pochodz?ce ze sk?adki rodzicielskiej g?wnie na nast?puj?ce cele:
. organizowanie imprez kulturalno - o?wiatowych i wycieczek dla dzieci
. finansowanie upominkw oraz imprez okoliczno?ciowych dla dzieci
. finansowanie materia?w pi?miennych i dydaktycznych dla dzieci
. dofinansowanie konkursw i imprez o charakterze oglno przedszkolnym,
. zakup zabawek, ?rodkw dydaktycznych i sprz?tu technicznego,
. pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin
. organizowanie warsztatw szkoleniowych dla nauczycieli i rodzicw
. finansowanie drobnych remontw
. dofinansowanie publikacji przedszkolnych,
. inne wydatki dotycz?ce funkcjonowania przedszkola

26.

1. Szczeg?owe zasady wydatkowania funduszu ustala corocznie Rada w preliminarzu bud?etowym.

2. W dzia?alno?ci finansowej Rady obowi?zuj? zasady celowego i oszcz?dnego gospodarowania ?rodkami spo?ecznymi.

27.

Pisemne wnioski o ?rodki z funduszu Rady mog? sk?ada?:
1) Dyrektor
2) Rada Pedagogiczna

28.

1. Dokumentacj? i ewidencj? wp?yww i wydatkw z funduszu Rady prowadzi skarbnik - osoba upowa?niona przez og? Rady.

2. Wp?aty na fundusz Rady zbierane s? i dokumentowane na kwitariuszach wp?yww kasowych lub listach zbiorczych poszczeglnych grup i ewidencjonowane w ksi?dze wp?yww Rady na dany rok szkolny.

3. Rada mo?e zleci? zbieranie sk?adek wyznaczonej osobie na podstawie zawartej umowy na dany rok szkolny.

4. Wydatki z funduszu Rady dokonywane s? w my?l uchwa?y Rady i realizowane na podstawie rachunkw i dokumentw zatwierdzonych i podpisanych przez Przewodnicz?cego Rady .

IX. Postanowienia ko?cowe

29.

Regulamin wchodzi w ?ycie z dniem uchwalenia.Ma?y Ksi??e na Facebooku!

Publikacje

Sukcesy naszych absolwentw