SK?AD ZARZ?DU RADY RODZICW 2014/ 2015

Wybrani przedstawiciele rodzicw do bezpo?redniego wsp?dzia?ania z przedstawicielami rady pedagogicznej .

Przewodnicz?ca: Aneta Bieniek

Zast?pca przewodnicz?cej: Marek Grzegorek

Skarbnik: Paulina Syposz-Ciemny

Sekretarz: Joanna Peksa

Komisja Rewizyjna - Ma?gorzata Wankiewicz, Anna Kozan, Karolina Staniewicz

......................................

Cz?onkowie Rad Rodzicw w roku szkolnym 2014/2015

Gr. I

1 . Aneta Bieniek

2 . Magdalena Ma?olepsza

3 . Marek Grzegorek

Gr.II

 1 . Karolina ?uczak

2 . Ma?gorzata Wankewicz.

3 . Monika Sternal

Gr. III

 1 Karolina Staniewicz

2 . Agnieszka Mycka

3 . Izabela Gonera

Gr. IV

 1 . Paulina Syposz-Ciemny

2 . Anna Kozan

3 . Ireneusz Lenart

Gr. V

 1 . Renata Weso?a

2 . Marek Krzemi?ski

3. .Rafa? Ko?czak

Gr. VI

1. Joanna Peksa

2. Agnieszka Wojtas

3. Karolina Popielska

Zadania:

  • organizowanie rodzicw i ?rodowiska spo?ecznego do realizacji programu rozwoju przedszkola
  • popularyzowanie wiedzy o wychowaniu w placwce i dzia?aniach dydaktycznych
  • pomoc dyrektorowi w podnoszeniu jako?ci pracy
  • organizowanie prac spo?eczno - u?ytecznych
  • uczestniczenie w planowaniu wydatkw przedszkola
  • decydowanie o organizacji zaj?? dodatkowych dla dzieci
  • udzia? w organizowaniu dzia?alno?ci kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej dzieci
  • wzbogacanie ceremonia?u i zwyczajw przedszkolnych zgodnie z tr?dy ej ? przedszkola
  • rozwijanie poradnictwa wychowawczego dla rodzicw

Ma?y Ksi??e na Facebooku!

Publikacje

Sukcesy naszych absolwentw