Publicznego Przedszkola Nr 3 im. Ma?ego Ksi?cia w Sycowie

rok szkolny 2012/13


Zadania:

  • organizowanie rodzicw i ?rodowiska spo?ecznego do realizacji programu rozwoju przedszkola
  • popularyzowanie wiedzy o wychowaniu w placwce i dzia?aniach dydaktycznych
  • pomoc dyrektorowi w podnoszeniu jako?ci pracy
  • organizowanie prac spo?eczno - u?ytecznych
  • uczestniczenie w planowaniu wydatkw przedszkola
  • decydowanie o organizacji zaj?? dodatkowych dla dzieci
  • udzia? w organizowaniu dzia?alno?ci kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej dzieci
  • wzbogacanie ceremonia?u i zwyczajw przedszkolnych zgodnie z tr?dy ej ? przedszkola
  • rozwijanie poradnictwa wychowawczego dla rodzicw

 Plan pracy:

l.p.

Zadanie

Termin

Osoba odpowiedzialna

1.

Zebranie informacyjno-organizacyjno sprawozdawcze; Struktura Rady , Regulamin, Zasady dzia?ania, Podj?cie stosownych uchwa?; Ustalenie sposobu gromadzenia i wydatkowania ?rodkw Rady Rodzicw

do 15 wrze?nia

przewodnicz?cy

2.

Ubezpieczenie dzieci

do 30 wrze?nia

Dyrektor i przewodnicz?cy

3.

Opiniowanie Planu finansowego przedszkola

pa?dziernik/

listopad

przewodnicz?cy

4.

Zebranie sprawozdawcze z dzia?alno?ci Rady Rodzicw, w tym pracy Komisji Rewizyjnej

stycze?

przewodnicz?cy

5.

Rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych; opieka, pomoc socjalna , imprezy charytatywne

stycze?/luty

przewodnicz?cy

6.

Omwienie organizacji przedszkola w nast?pnym roku szkolnym; opiniowanie planu zaj?? dodatkowych

maj

przewodnicz?cy

7.

Planowanie nowego roku szkolnego, Omwienie efektw edukacyjnych

czerwiec

przewodnicz?cy

8.

Zebranie sprawozdawcze
z dzia?alno?ci Rady Rodzicw,
w tym pracy Komisji Rewizyjnej

czerwiec

przewodnicz?cy


Ma?y Ksi??e na Facebooku!

Publikacje

Sukcesy naszych absolwentw