Statut naszego Przedszkola

STATUT

Publicznego Przedszkola nr 3  im. Ma?ego Ksi?cia w Sycowie

Postanowienia ogólne

§ 1

Nazwa przedszkola

1. Publiczne Przedszkole nr 3  im. Ma?ego Ksi?cia w Sycowie zwane dalej „przedszkolem”,

     jest przedszkolem publicznym.

2. Nazwa u?ywana przez przedszkole brzmi:

Publiczne Przedszkole nr 3

im. Ma?ego Ksi?cia

w Sycowie

3. Organem prowadz?cym przedszkole jest Gmina Syców

4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kuratorium O?wiaty we Wroc?awiu

§ 2

Cele przedszkola

1. Celem przedszkola jest ukierunkowywanie rozwoju dziecka oraz wczesna jego edukacja

     zgodnie z wrodzonym potencja?em i mo?liwo?ciami rozwojowymi w relacjach ze

     ?rodowiskiem spo?eczno-kulturowym i przyrodniczym.

2. Przedszkole realizuje zadania wynikaj?ce z powy?szych celów poprzez:

1) prowadzenie bezp?atnego nauczania i wychowania w zakresie ustalonym przez organ

    prowadz?cy, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 wrze?nia 1991 r. o systemie

    o?wiaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

2) obj?cie opiek? wszystkich dzieci i zapewnienie im atmosfery akceptacji i bezpiecze?stwa    

    oraz optymalnych warunków dla prawid?owego rozwoju,

3) udzielanie dzieciom ucz?szczaj?cym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom

     pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wspó?pracy z rodzicami dzieci, poradniami

     psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi

     przedszkolami, szko?ami i placówkami, organizacjami pozarz?dowymi dzia?aj?cymi

     na rzecz rodziny i dzieci,

4) wspieranie dzia?a? wychowawczych rodziców, tworzenie warunków umo?liwiaj?cych

    dziecku osi?gni?cie gotowo?ci szkolnej,

5) umo?liwianie dzieciom podtrzymywania poczucia to?samo?ci narodowej, etnicznej,

    j?zykowej i religijnej na podstawie stosownych rozporz?dze?.

§ 3

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:

1) dziecka,

2) rodziców dziecka,

3) dyrektora przedszkola,

4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty prowadz?cego zaj?cia

    z dzie?mi,

5) asystenta edukacji romskiej,

6) pomocy nauczyciela,

7) pracownika socjalnego,

8) asystenta rodziny,

9) kuratora s?dowego.

2. Korzystanie z pomocy jest dobrowolne i nieodp?atne.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana podczas bie??cej pracy z uczniem

    oraz w formie:

1) zaj?? rozwijaj?cych uzdolnienia,

2) zaj?? specjalistycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych,

    socjoterapeutycznych oraz innych zaj?? o charakterze terapeutycznym,

3) porad i konsultacji.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu

    i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz

    rozpoznawaniu indywidualnych mo?liwo?ci psychofizycznych, wynikaj?cych

    w szczególno?ci:

1) z niepe?nosprawno?ci,

2) z niedostosowania spo?ecznego,

3) z zagro?enia niedostosowaniem spo?ecznym,

4) ze szczególnych uzdolnie?,

5) ze specyficznych trudno?ci w uczeniu si?,

6) z zaburze? komunikacji j?zykowej,

7) z choroby przewlek?ej,

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

9) z niepowodze? edukacyjnych,

10) z zaniedba? ?rodowiskowych zwi?zanych z sytuacj? bytow? dziecka i jego rodziny,

      sposobem sp?dzania czasu wolnego i kontaktami ?rodowiskowymi,

11) z trudno?ci adaptacyjnych zwi?zanych z ró?nicami kulturowymi lub ze zmian?

      ?rodowiska edukacyjnego, w tym zwi?zanych z wcze?niejszym kszta?ceniem za

      granic?.

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom polega

    na wspieraniu ich w rozwi?zywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz

    rozwijaniu ich umiej?tno?ci wychowawczych w celu zwi?kszania efektywno?ci pomocy

    psychologiczno-pedagogicznej dla wychowanków.

6. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.

7. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielaj? dzieciom nauczyciele, wychowawcy

    grup wychowawczych oraz specjali?ci, w szczególno?ci psycholodzy, pedagodzy,

    logopedzi.

8. Zaj?cia korekcyjno-kompensacyjne organizowane s? dla dzieci z zaburzeniami

    i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudno?ciami w uczeniu si?. W zaj?ciach

    nie powinno uczestniczy? jednocze?nie wi?cej ni? pi?? osób.

9. Zaj?cia logopedyczne organizowane s? dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powoduj?

    zaburzenia komunikacji j?zykowej oraz utrudniaj? nauk?. W zaj?ciach nie powinny

    uczestniczy? jednocze?nie wi?cej ni? cztery osoby.

10. Zaj?cia socjoterapeutyczne oraz inne zaj?cia terapeutyczne organizowane s? dla dzieci

      z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniaj?cymi funkcjonowanie spo?eczne. W zaj?ciach

      nie powinno uczestniczy? jednocze?nie wi?cej ni? dziesi?? osób.

11. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjali?ci prowadz? dzia?ania

      maj?ce na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz

      mo?liwo?ci psychofizycznych dzieci, a tak?e rozpoznanie ich zainteresowa? i uzdolnie?

      oraz zaplanowanie wsparcia zwi?zanego z rozwijaniem zainteresowa? i uzdolnie? dzieci.

12. Dzia?ania, o których mowa w ust. 11, obejmuj? obserwacj? pedagogiczn? zako?czon?

      analiz? i ocen? gotowo?ci dziecka do podj?cia nauki w szkole.

13. W razie stwierdzenia, ?e dziecko ze wzgl?du na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz

       mo?liwo?ci psychofizyczne wymaga obj?cia pomoc? psychologiczno-pedagogiczn?,

       nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista informuje o tym

       niezw?ocznie dyrektora. Dyrektor przedszkola informuje innych nauczycieli,

       wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów o potrzebie obj?cia dziecka

       pomoc? psychologiczno-pedagogiczn? w trakcie ich bie??cej pracy z dzieckiem – je?eli

       stwierdzi tak? potrzeb?.

14. Dyrektor przedszkola planuje i koordynuje udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-

      -pedagogicznej, w tym ustala formy udzielania tej pomocy, okres jej udzielania oraz

      wymiar godzin, w którym poszczególne formy b?d? realizowane. Podczas planowania

      udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzgl?dnia si? wymiar godzin

      ustalony dla poszczególnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

15. Dyrektor, planuj?c udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

      wspó?pracuje z jego rodzicami oraz – w zale?no?ci od potrzeb – z innymi nauczycielami,

      wychowawcami grup wychowawczych i specjalistami prowadz?cymi zaj?cia z dzieckiem,

      poradni? lub innymi osobami.

16. O potrzebie obj?cia dziecka pomoc? psychologiczno-pedagogiczn?, ustalonych dla

      dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz

      wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy b?d? realizowane, dyrektor

      przedszkola niezw?ocznie informuje pisemnie jego rodziców.

17. Zadaniem nauczycieli w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:

1) prowadzenie bada? i dzia?a? diagnostycznych wychowanków, w tym diagnozowanie

     ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mo?liwo?ci

     psychofizycznych w celu okre?lenia przyczyn niepowodze? edukacyjnych oraz

     wspierania mocnych stron wychowanków,

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwi?zywania

     problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju dzieci,

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do

    rozpoznanych potrzeb,

4) podejmowanie dzia?a? z zakresu profilaktyki uzale?nie? i innych problemów dzieci,

5) minimalizowanie skutków zaburze? rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom

    zachowania oraz inicjowanie ró?nych form pomocy w ?rodowisku przedszkolnym

    i pozaprzedszkolnym dzieci,

6) inicjowanie i prowadzenie dzia?a? mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach

    kryzysowych,

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych

    mo?liwo?ci, predyspozycji i uzdolnie? wychowanków,

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów

    w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

18. Zadaniem logopedy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie bada? przesiewowych w celu

     ustalenia stanu mowy wychowanków,

2) prowadzenie zaj?? logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców

    w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburze?,

3) podejmowanie dzia?a? profilaktycznych zapobiegaj?cych powstawaniu zaburze?

    komunikacji j?zykowej we wspó?pracy z rodzicami dzieci,

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów

    w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 4

Organizowanie opieki nad dzie?mi niepe?nosprawnymi

1. Przedszkole mo?e organizowa? indywidualne nauczanie i wychowanie dzieciom:

    o obni?onym ogólnie poziomie funkcjonowania intelektualnego, z dysfunkcj? ruchu

    uniemo?liwiaj?c? lub utrudniaj?c? ucz?szczanie do przedszkola, przewlekle chorym

    i innym, stale lub okresowo niezdolnym do nauki i wychowania w warunkach

    przedszkolnych.

2. Do przedszkola mog? by? przyjmowane dzieci niepe?nosprawne, je?eli poradnia

    psychologiczno-pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna wska?e, ?e dziecko mo?e

    przebywa? w typowej grupie dzieci.

3. Za zgod? na finansowanie przez organ prowadz?cy, przedszkole mo?e tworzy? oddzia?y

    integracyjne dla dzieci z okre?lonym schorzeniem.

§ 5

Indywidualny model przedszkola

Przedszkole zmierza do wypracowania indywidualnego modelu przez:

1) Posiadanie w?asnego logo.

2) Obj?cie wychowaniem przedszkolnym wszystkich dzieci z najbli?szego ?rodowiska.

3) Wspó?prac? z organizacjami nios?cymi pomoc dzieciom.

4) Promowanie placówki w ?rodowisku.

5) Tworzenie wizerunku przedszkola przyjaznego dzieciom i rodzicom.

6) Podejmowanie dzia?a? umo?liwiaj?cych dzieciom poznanie ?wiata i cz?owieka.

7) Prowadzenie w?asnej strony internetowej.

8) Udzia? w projektach europejskich.

§ 6

Zadania przedszkola

Do zada? przedszkola nale??:

1) Wspieranie rozwoju indywidualnego dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonego

     potencja?u i mo?liwo?ci rozwojowych.

2) Kszta?towanie czynnej postawy dzieci wobec w?asnego zdrowia i bezpiecze?stwa oraz

     rozwijanie ich sprawno?ci ruchowej.

3) Budzenie wra?liwo?ci emocjonalnej i ?wiadomo?ci moralnej oraz wzmacnianie wi?zi

     uczuciowej z rodzin?.

4) Nabywanie przez dziecko kompetencji j?zykowych, w tym umiej?tno?ci czytania

    i kre?lenia symboli graficznych.

5) Integrowanie tre?ci edukacyjnych.

6) Rozpoznawanie mo?liwo?ci rozwojowych dziecka i podj?cie wczesnych interwencji

    specjalistycznych.

7) Wspó?praca z poradni? psychologiczno-pedagogiczn? w celu udzielania dziecku

    pomocy specjalistycznej.

8) Umo?liwienie dzieciom podtrzymywania poczucia to?samo?ci narodowej, etnicznej

    i j?zykowej.

9) Organizowanie nauki religii na zasadach okre?lonych w Rozporz?dzeniu Ministra

    Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu

    organizowania nauki religii w szko?ach publicznych (Dz.U. z 1992 r. Nr 36 poz. 155

    ze zm.).

10) Organizowanie i udzielanie dzieciom oraz ich rodzicom pomocy psychologiczno-

       -pedagogicznej na zasadach okre?lonych w Rozporz?dzeniu Ministra Edukacji

      Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

     pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szko?ach

     i placówkach (Dz.U. z 2013 r. poz. 532).

§ 7

Zadania zwi?zane z bezpiecze?stwem

1. W czasie zaj?? w przedszkolu i poza przedszkolem za bezpiecze?stwo i zdrowie dzieci

     odpowiedzialny jest nauczyciel, któremu dyrektor powierzy? prowadzenie oddzia?u

     w godzinach okre?lonych harmonogramem

2. W grupie najm?odszej przedszkolnej zatrudniona jest pomoc nauczyciela – osoba, która

     wspiera w sprawowaniu opieki nad dzie?mi.

3. Do obowi?zków wyznaczonych pracowników obs?ugi nale?y codzienna kontrola

    bezpiecze?stwa terenu i stanu technicznego urz?dze?. W przypadku stwierdzenia

    jakiegokolwiek zagro?enia pracownik winien usun?? istniej?ce zagro?enie, ewentualnie

    zabezpieczy? teren, a w razie niemo?no?ci usuni?cia zagro?enia zg?osi? dyrektorowi

    placówki, który podejmie stosowne decyzje.

4. W trakcie zaj?? poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka

    nauczyciela oraz dodatkowo na ka?de 15 dzieci jednej osoby doros?ej. Wycieczki

    i spacery nale?y wpisywa? do zeszytu spacerów i wycieczek z okre?leniem miejsca

    i godziny przewidywanego powrotu.

5. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie zaj?cia i zabawy dzieci z poszczególnych oddzia?ów

    odbywaj? si? ze sprz?tem dostosowanym do ich potrzeb i mo?liwo?ci. Od pierwszych

    dni pobytu na terenie przedszkolnego ogrodu uczy si? dzieci korzystania z urz?dze?

    zgodnie z zasadami bezpiecze?stwa.

6. Podczas zabaw nie wolno dzieciom oddala? si? samowolnie z terenu.

7. Dzieci wracaj? z terenu kolumn? prowadzon? przez nauczyciela. Po ustawieniu

    podopiecznych w kolumn? nauczyciel powinien ka?dorazowo sprawdzi?, czy wszystkie

    dzieci b?d?ce w danym dniu w jego grupie znajduj? si? w kolumnie.

8. W trakcie zaj?? dodatkowych nieodp?atnych, prowadzonych na terenie przedszkola w

    danym roku szkolnym, opiek? nad dzie?mi powierza si? nauczycielom przedszkola

    prowadz?cym ww. zaj?cia, którzy ponosz? pe?n? odpowiedzialno?? za bezpiecze?stwo

    dzieci.

9. Rodziców zobowi?zuje si? do wspó?dzia?ania z nauczycielem, dyrektorem i pozosta?ymi

    pracownikami przedszkola w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu

    w przedszkolu poprzez:

1) informowanie nauczyciela o aktualnym stanie zdrowia dziecka, a szczególnie

    o chorobach, niedyspozycjach zagra?aj?cych zdrowiu i ?yciu dziecka,

2) okazywanie dokumentu to?samo?ci przez osoby upowa?nione przez rodziców do

    odbioru dziecka,

3) wspó?dzia?anie z nauczycielem w celu ujednolicenia oddzia?ywa? wychowawczych

    domu i przedszkola w zakresie wdra?ania u dzieci „bezpiecznych” zachowa?.

10. Przedszkole stwarza mo?liwo?? ubezpieczenia dzieci i pracowników przedszkola.

11. W przedszkolu nie stosuje si? ?adnych zabiegów lekarskich, jedynie wynikaj?ce

       z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

§ 8

Bezpiecze?stwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu

1. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka s? odpowiedzialni za jego bezpiecze?stwo i maj?

    obowi?zek osobistego przyprowadzania i odbierania go z przedszkola.

2. Rodzice powinni przyprowadzi? dziecko do sali i odda? pod opiek? nauczycielowi.

3. Dziecko mo?e by? wyj?tkowo przyprowadzane i odbierane przez inne osoby doros?e

    upowa?nione na pi?mie przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

4. Upowa?nienie, które znajduje si? w dokumentacji przedszkola, powinno zawiera? imi?

     i nazwisko, numer i seri? dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców.

5. Rodzice przejmuj? odpowiedzialno?? prawn? za bezpiecze?stwo dziecka odbieranego

    z przedszkola przez upowa?nion? przez nich osob?.

6. W przypadku zg?oszenia si? po dziecko osoby nieupowa?nionej pisemnie lub osoby

     upowa?nionej, której stan wskazuje na spo?ycie alkoholu lub narkotyków, dziecko nie

     b?dzie oddane pod jej opiek?.

7. Podczas odbierania dziecka z przedszkola nauczyciel przekazuje dziecko pod opiek?

    osobie odbieraj?cej. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialno?? za jego

    bezpiecze?stwo ponosi osoba odbieraj?ca.

8. ?yczenia rodziców dotycz?ce nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musz? by?

    poparte stosownymi prawomocnymi orzeczeniami s?dowymi.

9. Dziecko mo?e by? przyprowadzane do przedszkola od godz. 6.30 do godz. 8.30 lub

    w ka?dym innym czasie po wcze?niejszym zg?oszeniu telefonicznym lub osobistym.

10. W przypadku nieodebrania dziecka po up?ywie czasu godzin otwarcia placówki ma

      zastosowanie odpowiednia procedura obowi?zuj?ca w przedszkolu.

§ 9

Organy przedszkola

1. Organami przedszkola s?:

1) dyrektor,

2) rada pedagogiczna,

3) rada rodziców.

2. Dyrektor przedszkola:

1) organizuje prac? placówki oraz reprezentuje j? na zewn?trz,

2) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odr?bnymi przepisami,

3) sprawuje opiek? nad wychowankami oraz stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju

    psychofizycznego poprzez aktywne dzia?ania prozdrowotne,

4) realizuje uchwa?y rady pedagogicznej podj?te w ramach kompetencji stanowi?cych,

    uwzgl?dnia opinie i wnioski rady pedagogicznej i rady rodziców,

5) dysponuje ?rodkami okre?lonymi w planie finansowym placówki zaopiniowanym

    przez rad? pedagogiczn? i ponosi odpowiedzialno?? za ich prawid?owe wykorzystanie,

    a tak?e organizuje administracyjn?, finansow? i gospodarcz? obs?ug? placówki,

6) jest kierownikiem zak?adu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli

    i pracowników nieb?d?cych nauczycielami, decyduje w sprawach zatrudniania

    i zwalniania pracowników, przyznawania nagród i wymierzania kar,

7) wspó?dzia?a ze szko?ami wy?szymi oraz zak?adami kszta?cenia nauczycieli

     w organizacji praktyk pedagogicznych,

8) po zasi?gni?ciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do u?ytku w przedszkolu

    zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego

    (dopuszczone do u?ytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego

    stanowi? zestaw programów wychowania przedszkolnego),

9) jest odpowiedzialny za uwzgl?dnienie w zestawie programów wychowania

    przedszkolnego ca?o?ci podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

10) w wykonywaniu swoich zada? wspó?pracuje z rad? pedagogiczn? i rodzicami,

11) stwarza warunki do dzia?ania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzysze? i innych

      organizacji, w szczególno?ci organizacji harcerskich, których celem jest dzia?alno??

      wychowawcza lub rozszerzanie form dzia?alno?ci dydaktycznej, wychowawczej

      i opieku?czej placówki; podj?cie dzia?alno?ci przez stowarzyszenie lub inn? ww.

      organizacj? wymaga uzyskania zgody dyrektora przedszkola, wyra?onej po uprzednim

      uzgodnieniu warunków tej dzia?alno?ci,

12) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczn?, we wspó?pracy z rodzicami dzieci,

       poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,

       placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szko?ami, placówkami,

       organizacjami pozarz?dowymi oraz instytucjami dzia?aj?cymi na rzecz rodziny, dzieci

       i m?odzie?y.

3. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem placówki w zakresie realizacji jej

    statutowych dzia?a? dotycz?cych opieki, wychowania i kszta?cenia.

4. W sk?ad rady pedagogicznej wchodz? wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.

    W zebraniach rady pedagogicznej mog? tak?e bra? udzia? z g?osem doradczym osoby

    zapraszane przez jej przewodnicz?cego za zgod? lub na wniosek rady pedagogicznej,

    w tym przedstawiciele stowarzysze? i innych organizacji.

5. Przewodnicz?cym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

6. Przewodnicz?cy prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest

    odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej cz?onków o terminie i porz?dku

    zebrania zgodnie z regulaminem rady.

7. Rada pedagogiczna dzia?a na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

8. Zebrania rady pedagogicznej s? organizowane przed rozpocz?ciem roku szkolnego,

    w ka?dym semestrze, po zako?czeniu roku szkolnego oraz w miar? bie??cych potrzeb.

    Zebrania mog? by? organizowane na wniosek organu sprawuj?cego nadzór pedagogiczny,

    z inicjatywy przewodnicz?cego, organu prowadz?cego przedszkole albo co najmniej 1/3

    cz?onków rady pedagogicznej.

9. Do kompetencji stanowi?cych rady pedagogicznej nale?y:

1) przygotowanie projektu statutu lub jego zmian,

2) zatwierdzanie planów pracy placówki,

3) podejmowanie uchwa?y w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych

    w placówce,

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki,

5) podejmowanie uchwa? w sprawach skre?lenia z listy wychowanków przedszkola,

6) ustalenie regulaminu rady pedagogicznej i jego zmian.

10. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególno?ci:

1) organizacj? pracy przedszkola, w tym harmonogram pracy nauczycieli, projekt planu

    finansowego placówki, wnioski dyrektora o przyznanie nagród i wyró?nie?,

2) propozycje przedszkola w sprawach przydzia?u nauczycielom sta?ych prac i zaj??

    w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo p?atnych zaj?? opieku?czych,

    wychowawczych i dydaktycznych,

3) programy wychowania przedszkolnego,

4) powierzenie stanowiska dyrektora przedszkola,

5) powierzenie stanowiska wicedyrektora,

6) przed?u?enie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola,

7) prac? dyrektora ubiegaj?cego si? o ocen? pracy, a tak?e mo?e wyst?pi? z wnioskiem

o odwo?anie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.

11. Rad? rodziców stanowi reprezentacja rodziców dzieci ucz?szczaj?cych do przedszkola.

12. W sk?ad rady rodziców wchodz? przedstawiciele wybrani w tajnych wyborach przez

      zebranie rodziców dzieci. W wyborach tych jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic.

      Powy?sze wybory przeprowadza si? na pierwszym zebraniu rodziców w danym roku

      szkolnym.

13. Rada rodziców uchwala regulamin swojej dzia?alno?ci, w którym okre?la w szczególno?ci

      wewn?trzn? struktur? i tryb pracy. Regulamin rady rodziców nie mo?e by? sprzeczny ze

      statutem placówki.

14. Rada rodziców mo?e wyst?powa? do dyrektora i rady pedagogicznej, organu

      prowadz?cego oraz organu sprawuj?cego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami

     dotycz?cymi wszystkich spraw przedszkola.

15. W porozumieniu z rad? pedagogiczn? rada rodziców opiniuje:

1) program i harmonogram poprawy efektywno?ci kszta?cenia lub wychowania, o którym

    mówi art. 34 ust. 2 Ustawy o systemie o?wiaty,

2) projekt planu finansowego sk?adanego przez dyrektora przedszkola.

16. W celu wspierania dzia?alno?ci statutowej placówki rada rodziców mo?e gromadzi?

      fundusze z dobrowolnych sk?adek rodziców oraz innych ?róde?. Zasady wydawania

      funduszy rady rodziców okre?la regulamin rady rodziców.

17. Organy przedszkola wspó?dzia?aj? z sob? na zasadach partnerstwa, przestrzegaj?c

      obowi?zuj?cego prawa o?wiatowego i nie ingeruj?c w swoje kompetencje. Bie??c?

      wymian? informacji mi?dzy organami zapewnia dyrektor przedszkola poprzez: zebrania,

      narady, zeszyt zarz?dze? wewn?trznych, tablice og?osze? dla rodziców, tablic?

      informacyjn? dla nauczycieli, strony internetowe, korespondencj?.

18. Spory mi?dzy organami przedszkola s? rozpatrywane na terenie placówki. Pierwsz?

       instancj? do rozstrzygania sporów jest dyrektor przedszkola. Spory rozstrzygane s?

      w drodze:

1) negocjacji i mediacji przy wspó?udziale wszystkich oponentów,

2) po wyczerpaniu wszelkich mo?liwych ?rodków negocjacji ostateczny g?os

    w rozwi?zywaniu sporów ma dyrektor placówki, uwzgl?dniaj?c zakres kompetencji

    tych organów.

§ 10

Organizacja przedszkola

1. Podstawow? jednostk? organizacyjn? przedszkola jest oddzia? obejmuj?cy dzieci

    w zbli?onym wieku, z uwzgl?dnieniem ich potrzeb, zainteresowa?, uzdolnie?.

2. Liczba dzieci w oddziale nie mo?e przekracza? 25.

3. Przedszkole zapewnia opiek? dzieciom od lat 3.

§ 11

Praca wychowawczo-dydaktyczna

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opieku?cza w przedszkolu prowadzona jest

    w oparciu o podstaw? programow? wychowania przedszkolnego oraz dopuszczone do

    u?ytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego.

2. Wybór programów wychowania przedszkolnego okre?laj? odr?bne przepisy.

3. Godzina zaj?? w przedszkolu wynosi 60 minut.

4. Na realizacj? podstawy programowej przeznacza si? nie mniej ni? pi?? godzin dziennie,

    przy czym:

1) co najmniej 1/5 czasu nale?y przeznaczy? na zabaw? (w tym czasie dzieci bawi? si?

     swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),

2) co najmniej 1/5 czasu (w przypadku m?odszych dzieci – 1/4 czasu) dzieci sp?dzaj? na

     ?wie?ym powietrzu (organizowane s? tam gry i zabawy ruchowe, zaj?cia sportowe,

     obserwacje przyrodnicze, prace porz?dkowe i ogrodnicze itd.),

3) najwy?ej 1/5 czasu zajmuj? ró?nego typu zaj?cia dydaktyczne, realizowane wed?ug

     wybranego programu wychowania przedszkolnego,

4) pozosta?y czas – 2/5 czasu – nauczyciel mo?e dowolnie zagospodarowa? (w tej puli

    czasu mieszcz? si? czynno?ci opieku?cze, samoobs?ugowe, organizacyjne i inne).

5. Czas trwania zaj?? prowadzonych dodatkowo powinien by? dostosowany do mo?liwo?ci

    rozwojowych dzieci.

6. Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów w przedszkolu mog? by? prowadzone zaj?cia

    dodatkowe.

7. Zaj?cia dodatkowe organizowane s? poza godzinami przeznaczonymi na realizacj?

    podstawy programowej.

8. Sposób dokumentowania zaj?? prowadzonych w przedszkolu okre?laj? odr?bne przepisy.

9. Zaj?cia z terapii logopedycznej dokumentowane s? w indywidualnych dziennikach zaj??

     terapii logopedycznej.

10. Zaj?cia terapeutyczne dokumentowane s? w dzienniku zaj?? terapeutycznych.

§ 12

Arkusz organizacji przedszkola

1. Szczegó?ow? organizacj? wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym

    okre?la arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola,

    zatwierdzany przez organ prowadz?cy.

2. W arkuszu organizacji przedszkola okre?la si? w szczególno?ci:

1) czas pracy poszczególnych oddzia?ów,

2) liczb? pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmuj?cych stanowiska

     kierownicze,

3) ogóln? liczb? godzin pracy finansowanych ze ?rodków przydzielonych przez organ

     prowadz?cy przedszkole.

§ 13

Ramowy rozk?ad dnia

1. Organizacj? pracy przedszkola okre?la ramowy rozk?ad dnia ustalony przez dyrektora.

2. Na podstawie ramowego rozk?adu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono

    opiek? nad danym oddzia?em, ustala dla tego oddzia?u szczegó?owy rozk?ad dnia,

    z uwzgl?dnieniem potrzeb i zainteresowa? dzieci oraz struktury organizacyjnej

    placówki.

§ 14

Funkcjonowanie przedszkola

1. Przedszkole funkcjonuje ca?y rok szkolny od poniedzia?ku do pi?tku, z wyj?tkiem przerw

    ustalonych przez organ prowadz?cy na wniosek dyrektora przedszkola.

2. Przedszkole na wniosek rodzica odp?atnie zapewnia dziecku opiek? poza godzinami

    przeznaczonymi na realizacj? zaj?? bezp?atnych.

3. Zaj?cia bezp?atne s? organizowane w czasie ustalonym przez organ prowadz?cy, nie

    krótszym ni? pi?? godzin dziennie.

4. W przedszkolu istnieje mo?liwo?? korzystania z jednego, dwóch lub trzech posi?ków.

5. Zasady korzystania z wy?ywienia i pobierania op?at za nie oraz za zapewnienie dziecku

    opieki poza godzinami przeznaczonymi na realizacj? podstawy programowej

    wychowania przedszkolnego okre?la dyrektor przedszkola w umowie cywilno – prawnej

    sporz?dzonej na podstawie Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o

    systemie o?wiaty oraz niektórych innych ustaw , Uchwa?y NR XLV/279/2014 Rady    

    Miejskiej w Sycowie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie op?at za ?wiadczenia udzielane   

    przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gmin? Syców.

§ 15

Pracownicy przedszkola

1. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników okre?laj?

    odr?bne przepisy.

2. Szczegó?owy zakres obowi?zków pracowników administracji i obs?ugi ustala dyrektor

    przedszkola na dany rok szkolny.

§ 16

Oddzia?y przedszkolne

1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddzia?y opiece jednego lub dwu

     nauczycieli, zale?nie od czasu pracy oddzia?u lub realizowanych zada?

     z uwzgl?dnieniem propozycji rodziców.

§ 17

Plan pracy nauczycieli

1. Nauczyciel planuje i prowadzi prac? wychowawczo-dydaktyczno-opieku?cz? zgodnie

     z obowi?zuj?c? podstaw? programow? i dopuszczonymi przez dyrektora programami,

     odpowiada za jako?? i wyniki tej pracy.

2. Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za zdrowie i bezpiecze?stwo powierzonych mu

    dzieci. Troska o pe?ne bezpiecze?stwo dzieci jest priorytetem wszelkich jego dzia?a?.

Nauczyciel w szczególno?ci:

1) organizuje zaj?cia, zabawy zgodnie z zasadami BHP oraz potrzebami

     psychofizycznymi dziecka (zmienno?? ruchu, wytrzyma?o?? fizyczna),

2) ustala wspólnie z dzie?mi zasady i normy obowi?zuj?ce w oddziale, umowy i zasady

    bezpiecznego zachowania si? w ró?nych sytuacjach (w sali, w ?azience, w trakcie

    zabaw ruchowych w sali i w ogrodzie, na spacerach, wycieczkach, w trakcie posi?ków),

3) wdra?a dzieci do zgodnej zabawy z rówie?nikami,

4) uczy przewidywania konsekwencji, wyrabia u dzieci samodyscyplin?,

5) dba o bezpiecze?stwo i zdrowie dzieci ze szczególnym uwzgl?dnieniem godzin

    w   momencie rozchodzenia si? dzieci, funkcjonowania oddzia?ów ??czonych, zgodnie

     z zatwierdzonym harmonogramem,

6) nie pozostawia powierzonego mu oddzia?u dzieci ani na chwil? bez opieki; gdy

    nauczyciel musi wyj??, oddzia?em powinna zaj?? si? osoba z obs?ugi (wo?na, pomoc

    nauczyciela); nauczyciel powinien ograniczy? do minimum swoj? nieobecno??,

7) nie pozostawia dzieci w oddziale bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika – w takiej

    sytuacji dyrektor ma prawo poleci? nauczycielowi pozostanie w oddziale,

8) wspó?dzia?a z ca?ym personelem przedszkola w celu zapewnienia dzieciom

     bezpiecznego pobytu,

9) informuje rodziców o zasadach bezpiecze?stwa obowi?zuj?cych w przedszkolu,

3. Nauczyciel prowadzi dokumentacj? pedagogiczn? zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami

    szczegó?owymi i wewn?trznymi ustaleniami.

4. Nauczyciel planuje prac? z dzie?mi, przygotowuj?c plan pracy zgodnie z decyzj? rady

    pedagogicznej:

1) realizuje zaplanowan? tematyk? w dowolnym czasie w ci?gu jednego lub kilku dni,

    tygodnia, miesi?ca,

2) plan dnia powinien mie? charakter otwarty, pozwalaj?cy na uwzgl?dnienie propozycji

    dzieci,

3) plan pracy powinien mie? zachowan? w?a?ciw? proporcj? czasow? mi?dzy formami

    proponowanymi przez nauczyciela a swobodn? dzia?alno?ci? dzieci zgodn?

    z podstaw? programow?,

4) cz??? codziennych zaj??, zgodnie z zasadami higieny i potrzebami zdrowotnymi

    przedszkolaków, powinna odbywa? si? na powietrzu, je?eli tylko pozwala na to

    pogoda.

5. Do zakresu zada? nauczyciela nale?y:

1) prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznej, maj?cej na celu poznanie

    i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci przy wykorzystaniu uzyskanych

    informacji o dziecku w planowaniu i realizowaniu pracy indywidualnej; obserwacje

    przeprowadza si? dwa razy w roku i dokumentuje je arkuszem diagnostycznym,

2) prowadzenie analizy gotowo?ci dziecka do podj?cia nauki w szkole (diagnoza

    przedszkolna) z pocz?tkiem roku poprzedzaj?cego rozpocz?cie przez dziecko nauki

    w klasie I szko?y podstawowej (w pa?dzierniku–listopadzie) – nauczyciele dzieci

    sze?cio- lub pi?cioletnich, obj?tych wychowaniem przedszkolnym,

3) przeprowadzenie kolejnej diagnozy (w kwietniu), której wynik b?dzie pomocny

    rodzicom w podj?ciu decyzji dotycz?cej rozpocz?cia przez dziecko nauki w klasie I

    szko?y podstawowej,

4) opracowanie w oparciu o zgromadzone wyniki diagnozy przedszkolnej i realizowanie

     indywidualnego dla ka?dego dziecka programu wspomagania i korygowania rozwoju

     dziecka,

5) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolno?ci i zainteresowa?,

6) stosowanie twórczych i nowatorskich metod nauczania i wychowania,

7) planowanie w?asnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich

    kwalifikacji przez uczestnictwo w ró?nych formach doskonalenia zawodowego,

8) dba?o?? o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska

    o estetyk? pomieszcze?,

9) przygotowanie do 30 kwietnia danego roku szkolnego informacji o gotowo?ci dziecka

    do podj?cia nauki w szkole dla dzieci pi?cioletnich, a do ko?ca roku szkolnego

    równie? dla dzieci sze?cioletnich.

6. Zgodnie z zasad? indywidualizacji pracy i podmiotowego podej?cia do dziecka

    nauczyciel otacza indywidualn? opiek? ka?dego z wychowanków i dostosowuje metody

    i formy pracy do jego mo?liwo?ci.

7. W pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciel wspó?pracuje ze specjalistami z poradni

    psychologiczno-pedagogicznej oraz logoped?.

8. Nauczyciel ma prawo korzysta? w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej

    ze strony dyrektora, doradcy metodycznego i rady pedagogicznej.

9. Nauczyciel wspó?pracuje z rodzicami/prawnymi opiekunami w sprawach wychowania

    i nauczania dzieci w ramach nast?puj?cych form wspó?pracy:

1) uzyskiwania informacji o zadaniach wynikaj?cych z programu wychowania

    przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i w danym miesi?cu,

2) przekazywania informacji dotycz?cych dziecka, jego zachowania i rozwoju poprzez:

a) organizowanie zebra? ogólnych i grupowych w zale?no?ci od potrzeb oraz zaj??

    otwartych co najmniej dwa razy w roku,

b) organizowanie indywidualnych spotka? z rodzicami w celu wymiany bie??cych

    informacji o dziecku oraz dyskusji na tematy wychowawcze,

c) przeprowadzanie wywiadów, rozmów itp. w celu gromadzenia potrzebnych

    informacji o rodzinie;

3) uczestnictwa rodziców w zaj?ciach, uroczysto?ciach,

4) prezentowania gazetki dla rodziców o tematyce pedagogicznej,

5) informowania rodziców na tematy bie??cego ?ycia oddzia?u i przedszkola,

6) systematycznego eksponowania prac dzieci.

10. Nauczyciel tworzy warunki wspomagaj?ce rozwój dzieci, ich zdolno?ci

      i zainteresowania, d??y do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej

     aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich w?asnej inicjatywy.

11. Nauczyciel wspiera rozwój aktywno?ci poznawczej dziecka, nastawionej na poznawanie

      samego siebie, otaczaj?cej rzeczywisto?ci spo?eczno-kulturalnej i przyrodniczej,

      wzbogaconej o zasób jego w?asnych do?wiadcze?.

12. Do zada? nauczyciela nale?y wykonywanie innych polece? dyrektora wynikaj?cych

      z organizacji pracy na placówce.

13. Do zada? nauczyciela nale?y nadzorowanie i kontrolowanie w szatni schodzenia si?

      dzieci do przedszkola i rozchodzenia do domu, wydawanie dzieci tylko osobom

      upowa?nionym do ich odbioru z przedszkola.

§ 18

Zadania pracowników administracyjno-obs?ugowych

1. Podstawowym zadaniem pracowników administracyjno-obs?ugowych jest zapewnienie

    sprawnego dzia?ania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego

    otoczenia w ?adzie i czysto?ci.

2. Zatrudniony personel obs?ugowy jest wspó?odpowiedzialny za efekty pracy opieku?czo-

-wychowawczej poprzez:

1) pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu si? przed ?wiczeniami gimnastycznymi

    i wyj?ciem na zewn?trz budynku,

2) opiek? w czasie spacerów i wycieczek,

3) pomoc przy myciu r?k, korzystaniu z toalety,

4) udzia? w przygotowaniu pomocy do zaj??,

5) udzia? w dekorowaniu sali,

6) pomoc przy dzieciach w innych sytuacjach tego wymagaj?cych.

3. Personel obs?ugowy wspomaga nauczycieli i wspó?dzia?a z nimi w celu zapewnienia

    dzieciom bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu, m.in.:

1) zg?asza wszelkie nieprawid?owo?ci w dzia?aniu urz?dze? i wyposa?eniu przedszkola,

2) wspomaga nauczyciela (zgodnie z przydzia?em czynno?ci na dany rok szkolny)

    w opiece nad dzie?mi w sali, ?azience, ogrodzie, na spacerze, wycieczce i w innych

    sytuacjach.

§ 19

Wychowankowie przedszkola

1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od pocz?tku roku szkolnego w roku

     kalendarzowym, w którym dziecko ko?czy trzy lata, do ko?ca roku szkolnego w roku

     kalendarzowym, w którym dziecko ko?czy sze?? lat. W szczególnie uzasadnionych

     przypadkach dyrektor przedszkola, dysponuj?c wolnymi miejscami, mo?e przyj?? do

     przedszkola dziecko, które uko?czy?o dwa i pó? roku.

2. W przypadku dzieci maj?cych orzeczenie o potrzebie kszta?cenia specjalnego

    wychowaniem przedszkolnym mo?e by? obj?te dziecko w wieku powy?ej sze?ciu lat, nie

    d?u?ej jednak ni? do ko?ca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym

    dziecko ko?czy osiem lat. Obowi?zek szkolny tych dzieci mo?e by? odroczony do ko?ca

     roku szkolnego, w którym dziecko ko?czy osiem lat.

3. Decyzj? w sprawie odroczenia obowi?zku szkolnego podejmuje dyrektor szko?y

     podstawowej, w obwodzie której mieszka dziecko, po zasi?gni?ciu opinii poradni

     psychologiczno-pedagogicznej.

4. Dziecko w wieku pi?ciu lat ma obowi?zek odby? roczne przygotowanie przedszkolne.

5. Rodzice dziecka podlegaj?cego obowi?zkowi, o którym mowa w ust. 5, s? obowi?zani

    dope?ni? czynno?ci zwi?zanych ze zg?oszeniem dziecka do przedszkola.

§ 20

Zasady przyj?? do przedszkola

1. Do przedszkola przyjmuje si? kandydatów zamieszka?ych na obszarze danej gminy.

2. Post?powanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica.

3. Wniosek o przyj?cie do przedszkola zawiera:

1) imi?, nazwisko, dat? urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku

    numeru PESEL – seri? i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzaj?cego

    to?samo??,

2) imiona i nazwiska rodziców kandydata,

3) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata,

4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, o ile je posiadaj?,

5) wskazanie kolejno?ci wybranych publicznych przedszkoli, publicznych innych form

    wychowania przedszkolnego (kolejno?? od najbardziej do najmniej preferowanych).

4. Do wniosku do??cza si? dokumenty potwierdzaj?ce spe?nianie przez kandydata kryteriów,

    o których mowa w § 19 ust. 9, odpowiednio:

1) o?wiadczenie o wielodzietno?ci rodziny kandydata,

2) orzeczenie o potrzebie kszta?cenia specjalnego wydane ze wzgl?du na niepe?nosprawno??,

     orzeczenie o niepe?nosprawno?ci lub o stopniu niepe?nosprawno?ci, lub orzeczenie

     równowa?ne w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji   

     zawodowej i spo?ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe?nosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r.

     Nr 127 poz. 721 ze zm.),

3) prawomocny wyrok s?du rodzinnego orzekaj?cy rozwód lub separacj?, lub akt zgonu

    oraz o?wiadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka, oraz niewychowywaniu

    ?adnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

4) dokument po?wiadczaj?cy obj?cie dziecka piecz? zast?pcz? zgodnie z Ustaw? z dnia

    9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast?pczej (t.j. Dz.U. z 2013

     r. poz. 135 ze zm.),

5) dokumenty potwierdzaj?ce spe?nianie przez kandydata kryteriów okre?lonych przez

    organ prowadz?cy,

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b–d, s? sk?adane w oryginale, w formie

    notarialnie po?wiadczonej kopii albo w postaci urz?dowo po?wiadczonego odpisu –

    zgodnie z art. 76a § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post?powania

    administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) – lub wyci?gu z dokumentu.

    Dokumenty te mog? by? sk?adane tak?e w formie kopii po?wiadczanej za zgodno??

    z orygina?em przez rodzica kandydata.

6. O?wiadczenia, o których mowa w ust. 4, sk?ada si? pod rygorem odpowiedzialno?ci karnej

    za sk?adanie fa?szywych zezna?. Sk?adaj?cy o?wiadczenie jest obowi?zany do zawarcia w

    nim klauzuli nast?puj?cej tre?ci: „Jestem ?wiadomy odpowiedzialno?ci karnej za z?o?enie

    fa?szywego o?wiadczenia”. Klauzula ta zast?puje pouczenie organu o odpowiedzialno?ci

    karnej za sk?adanie fa?szywych zezna?.

7. Przewodnicz?cy komisji rekrutacyjnej mo?e ??da? dokumentów potwierdzaj?cych

    okoliczno?ci zawarte w o?wiadczeniach, o których mowa w ust. 3, w terminie

    wyznaczonym przez przewodnicz?cego lub mo?e zwróci? si? do wójta (burmistrza,

    prezydenta miasta) w?a?ciwego ze wzgl?du na miejsce zamieszkania kandydata

    o potwierdzenie tych okoliczno?ci.

8. Post?powanie rekrutacyjne jest etapowe.

9. Do przedszkola przyjmuje si? dzieci zamieszka?e na obszarze gminy Syców .

10. W przypadku wi?kszej liczby kandydatów spe?niaj?cych warunek zamieszkania na terenie

      gminy ni? liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie post?powania

      rekrutacyjnego brane s? pod uwag? ??cznie nast?puj?ce kryteria:

1) wielodzietno?? rodziny kandydata,

2) niepe?nosprawno?? kandydata,

3) niepe?nosprawno?? jednego z rodziców kandydata,

4) niepe?nosprawno?? obojga rodziców kandydata,

5) niepe?nosprawno?? rodze?stwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7) obj?cie kandydata piecz? zast?pcz?.

11. Kryteria wskazane w § 19 ust. 9 maj? tak? sam? warto??.

12. W przypadku równorz?dnych wyników uzyskanych przez kandydatów na pierwszym

      etapie post?powania rekrutacyjnego lub, je?eli po zako?czeniu tego etapu przedszkole

      nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie post?powania rekrutacyjnego

      brane s? pod uwag? kryteria okre?lone przez organ prowadz?cy w Sycowie,

      z uwzgl?dnieniem zapewnienia jak najpe?niejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny,

      zw?aszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowuj?cy

      kandydata musz? pogodzi? obowi?zki zawodowe z obowi?zkami rodzinnymi, oraz

      lokalnych potrzeb spo?ecznych. Dokumenty niezb?dne do potwierdzenia tych kryteriów

      okre?la Regulamin rekrutacji..

13. Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mog? by? przyj?ci do przedszkola, je?eli

       po przeprowadzeniu post?powania rekrutacyjnego, zgodnie z ust. 1–12, przedszkole

       nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku wi?kszej liczby kandydatów

       zamieszka?ych poza obszarem gminy przeprowadza si? post?powanie rekrutacyjne przy

       zastosowaniu przepisów ust?pów poprzedzaj?cych.

14. Je?eli po przeprowadzeniu post?powania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje

       wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza post?powanie uzupe?niaj?ce.

§ 21

Komisja rekrutacyjna

1. Post?powanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powo?ana przez dyrektora

    przedszkola. Dyrektor wyznacza przewodnicz?cego komisji rekrutacyjnej.

2. Do zada? komisji rekrutacyjnej nale?y w szczególno?ci:

1) ustalenie wyników post?powania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomo?ci

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomo?ci listy kandydatów przyj?tych

i kandydatów nieprzyj?tych,

3) sporz?dzenie protoko?u post?powania rekrutacyjnego.

§ 22

Ustalenie wyników post?powania rekrutacyjnego

1. Wyniki post?powania rekrutacyjnego podaje si? do publicznej wiadomo?ci w formie listy

     kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawieraj?cej

     imiona i nazwiska kandydatów oraz informacj? o zakwalifikowaniu albo

     niezakwalifikowaniu kandydata.

2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do przedszkola, je?eli w wyniku post?powania

     rekrutacyjnego kandydat zosta? zakwalifikowany oraz z?o?y? wymagane dokumenty.

3. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomo?ci list? kandydatów przyj?tych

     i kandydatów nieprzyj?tych do przedszkola. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów

     przyj?tych i kandydatów nieprzyj?tych lub informacj? o liczbie wolnych miejsc.

4. Listy, o których mowa w ust. 1 i 3, podaje si? do publicznej wiadomo?ci poprzez

     umieszczenie na tablicy og?osze? przedszkola. Listy zawieraj? imiona i nazwiska

     kandydatów uszeregowane w kolejno?ci alfabetycznej oraz najni?sz? liczb? punktów,

     która uprawnia do przyj?cia.

5. Dzie? podania do publicznej wiadomo?ci listy, o której mowa w ust. 3, jest okre?lany w

    formie adnotacji umieszczonej na tej li?cie, opatrzonej podpisem przewodnicz?cego

    komisji rekrutacyjnej.

6. W terminie siedmiu dni od dnia podania do publicznej wiadomo?ci listy kandydatów

     przyj?tych i kandydatów nieprzyj?tych, rodzic kandydata mo?e wyst?pi? do komisji

     rekrutacyjnej z wnioskiem o sporz?dzenie uzasadnienia odmowy przyj?cia kandydata do

     przedszkola.

7. Uzasadnienie sporz?dza si? w terminie pi?ciu dni od dnia wyst?pienia przez rodzica

     kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6. Uzasadnienie zawiera przyczyny

     odmowy przyj?cia, w tym najni?sz? liczb? punktów, która uprawnia?a do przyj?cia oraz

     liczb? punktów, któr? kandydat uzyska? w post?powaniu rekrutacyjnym.

8. Rodzic kandydata mo?e wnie?? do dyrektora przedszkola odwo?anie od rozstrzygni?cia

    komisji rekrutacyjnej, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

9. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwo?anie od rozstrzygni?cia komisji rekrutacyjnej,

    o którym mowa w ust. 8, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania odwo?ania. Na

     rozstrzygni?cie dyrektora przedszkola s?u?y skarga do s?du administracyjnego.

§ 23

Prawa i obowi?zki wychowanków

1. Dzieci w przedszkolu maj? wszystkie prawa wynikaj?ce z Konwencji o prawach dziecka,

    przyj?ta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.

   (Dz.U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526), w szczególno?ci prawo do w?a?ciwie zorganizowanego

    procesu opieku?czo-wychowawczo-dydaktycznego poprzez:

1) przebywanie w przedszkolu urz?dzonym zgodnie z zasadami higieny, potrzebami

    dziecka i mo?liwo?ciami placówki,

2) organizacj? dnia zabezpieczaj?c? higieniczny tryb ?ycia, zdrowe ?ywienie,

3) w?a?ciwie zorganizowany wypoczynek, bezpieczne za?ywanie ruchu,

4) uczestniczenie w proponowanych sytuacjach edukacyjnych w ci?gu ca?ego dnia

    zgodnie z mo?liwo?ciami percepcyjnymi dziecka,

5) zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i ruchowych,

6) zaspokajanie potrzeb w?asnych,

7) doskonalenie i rozwijanie zdolno?ci i zainteresowa?,

8) przeprowadzanie prostych do?wiadcze? lub ich obserwowanie,

9) wspó?decydowanie o wyborze zabaw i rodzaju zaj?? w danym dniu,

10) zabaw? oraz wybór towarzysza zabawy,

11) ochron? przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,

12) wyra?anie w?asnych s?dów i opinii,

13) poszanowanie godno?ci osobistej,

14) tolerancj?,

15) akceptacj?,

16) zrozumienie indywidualnych potrzeb,

17) poszanowanie w?asno?ci,

18) indywidualne tempo rozwoju.

2. Dziecko w przedszkolu ma obowi?zek:

1) przestrzega? ustalonych w grupie zasad i regu? (m.in. sprz?ta? po sko?czonej zabawie

     i pracy, pilnowa? swojej zabawki przyniesionej z domu),

2) przestrzega? ustalonych zasad dotycz?cych bezpiecze?stwa,

3) próbowa? ubiera? i rozbiera? si? przy pomocy osoby doros?ej (trzy–czterolatki), umie?

     si? ubra?, rozebra? oraz wi?za? sznurowad?a (pi?cio–sze?ciolatki), samodzielnie

     pos?ugiwa? si? sztu?cami,

4) samodzielnie za?atwia? potrzeby fizjologiczne,

5) wykonywa? prace porz?dkowe na miar? swoich mo?liwo?ci,

6) przestrzega? podstawowych zasad higieny osobistej,

7) szanowa? wytwory innych dzieci,

8) godnie reprezentowa? przedszkole w kontaktach ze ?rodowiskiem.

§ 24

Obowi?zki rodziców

Do podstawowych obowi?zków rodziców/prawnych opiekunów dziecka nale?y:

1) respektowanie niniejszego statutu,

2) respektowanie uchwa? rady pedagogicznej i rady rodziców,

3) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upowa?nion? przez

     rodziców/prawnych opiekunów osob? zapewniaj?c? dziecku pe?ne bezpiecze?stwo,

4) terminowe uiszczanie odp?atno?ci za pobyt dziecka w przedszkolu,

5) niezw?oczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zaka?nych,

6) zapewnienie regularnego ucz?szczania do przedszkola dzieci pi?cioletnich

     podlegaj?cych obowi?zkowi rocznego przygotowania przedszkolnego,

7) zaopatrzenie dzieci w niezb?dne przedmioty, przybory i pomoce,

8) wspieranie nauczycieli w celu osi?gni?cia gotowo?ci szkolnej dziecka,

9) inne obowi?zki wynikaj?ce z uregulowa? wewn?trznych przedszkola.

§ 25

Prawa rodziców

1. Rodzice i nauczyciele zobowi?zani s? do wspó?dzia?ania w celu skutecznego

    oddzia?ywania wychowawczego na dziecko i okre?lania drogi jego indywidualnego

    rozwoju.

2. Rodzice maj? prawo do:

1) zapoznania si? z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy

    dydaktyczno-wychowawczej,

2) uzyskiwania na bie??co rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu rozwoju

     i post?pów edukacyjnych dziecka,

3) uzyskania informacji o stanie gotowo?ci szkolnej swojego dziecka, aby mogli je

     wspomaga? w osi?ganiu tej gotowo?ci, odpowiednio do jego potrzeb,

4) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudno?ci

     wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

5) wyra?ania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji

     pracy przedszkola,

6) wyra?ania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi

     prowadz?cemu i organowi nadzoruj?cemu prac? pedagogiczn?.

§ 26

Zasady odp?atno?ci za przedszkole

1. Przedszkole zapewnia bezp?atne nauczanie, wychowanie i opiek? w czasie ustalonym

     przez organ prowadz?cy, w godzinach od 8.30 do 13.30..

2. Przedszkole pobiera op?aty za nauczanie, wychowanie i opiek? prowadzone w czasie

     przekraczaj?cym czas bezp?atnego nauczania, wychowania i opieki, ustalony przez organ

     prowadz?cy zgodnie z przepisami Ustawy o systemie o?wiaty, jak równie? op?aty za

     korzystanie z posi?ków.

3. Do op?at wnoszonych za korzystanie przez dzieci z posi?ków nie wlicza si? wynagrodze?

    pracowników oraz kosztów utrzymania sto?ówki.

4. Rodzic/prawny opiekun dziecka korzystaj?cego z jednego, dwóch lub trzech posi?ków

    zobowi?zany jest do comiesi?cznej odp?atno?ci za pobyt dziecka w placówce:

1) 100 proc. – za dziecko w przypadku korzystania z przedszkola przez jedno dziecko,

2) 75 proc. – za ka?de dziecko w przypadku korzystania z przedszkola przez dwoje lub

    wi?cej dzieci,

5. Dzieci przebywaj?ce w przedszkolu mog? korzysta? z jednego, dwóch lub trzech

    posi?ków (?niadanie, obiad, podwieczorek):

1) koszt ?ywienia dzieci pokrywaj? rodzice w 100 proc., w zale?no?ci od liczby

    spo?ywanych posi?ków w rozliczeniu miesi?cznym p?atnym z góry:

2) wysoko?? dziennej stawki ?ywieniowej, w tym poszczególnych posi?ków, ustala

     dyrektor w porozumieniu z intendentem i Rad? Rodziców ,

3) za ka?dy drugi dzie? nieobecno?ci dziecka w przedszkolu/grupie ??obkowej nale?y si?

     zwrot kosztów ?ywienia, które s? potr?cane z odp?atno?ci w nast?pnym miesi?cu; o

     d?u?szej nieobecno?ci dziecka nale?y powiadomi? placówk?.

4) za ka?dy dzie? nieobecno?ci dziecka w przedszkolu/grupie ??obkowej nale?y si? zwrot

     za kosztów za pobyt , które s? potr?cane z odp?atno?ci w nast?pnym miesi?cu

6. Termin i sposób wnoszenia op?at za przedszkole:

1) rodzice zobowi?zani s? do dokonywania wp?at za pobyt dziecka w przedszkolu do 20

     – go dnia danego miesi?ca z do?u.

2) op?aty dokonuj? rodzice poprzez wp?at? u intendenta

3) wysoko?? op?aty za przedszkole, po uwzgl?dnieniu przys?uguj?cych odlicze?,

    podawana jest rodzicom do pi?tego dnia danego miesi?ca,

4) W razie zw?oki w zap?acie op?aty miesi?cznej za dwa pe?ne okresy p?atno?ci

     Przedszkole mo?e rozwi?za? umow? bez zachowania terminu wypowiedzenia, po

     uprzednim pisemnym wezwaniu Rodzica do zap?aty, z okre?leniem siedmiodniowego

     terminu p?atno?ci zaleg?ej nale?no?ci.

5) Brak wp?aty nale?no?ci o której mowa w pkt.4 spowoduje wszcz?cie post?powania

     windykacyjnego.

6) Przedszkole mo?e rozwi?za? umow? bez wypowiedzenia w przypadku braku

     pisemnego usprawiedliwienia ci?g?ej nieobecno?ci dziecka, trwaj?cej co najmniej 30

     dni kalendarzowych.

§ 27

Skre?lenie dziecka z listy wychowanków

1. Dyrektor w oparciu o uchwa?? rady pedagogicznej mo?e podj?? decyzj? o skre?leniu

    dziecka z listy dzieci ucz?szczaj?cych do przedszkola w nast?puj?cych przypadkach:

1) systematycznego zalegania z odp?atno?ci? za przedszkole (za okres pe?nych 2

     miesi?cy), nieobecno?ci dziecka (ponad miesi?c) i niezg?oszenia tego faktu

     przedszkolu,

2) nieprzestrzegania przez rodziców postanowie? niniejszego statutu,

3) utajenia przy wype?nianiu karty zg?oszenia choroby dziecka, która uniemo?liwia

    przebywanie dziecka w grupie.

2. Decyzj? o skre?leniu dziecka z listy rodzice/prawni opiekunowie otrzymuj? na pi?mie

     z uzasadnieniem. Od decyzji przys?uguje odwo?anie do kuratora o?wiaty w terminie

     14 dni od dnia jej dor?czenia rodzicom dziecka.

3. Skre?lenie dziecka z listy jest równoznaczne z rozwi?zaniem umowy.

4. W przypadku dziecka pi?cioletniego Dyrektor Przedszkola mo?e podj?? decyzj? o

     zmniejszeniu godzin pobytu dziecka w wymiarze 5 godzin ( realizacja podstawy

     programowej).

§ 28

Dokumentacja przedszkola

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentacj? zgodnie z odr?bnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola okre?laj? odr?bne przepisy.

    Uchwalono Uchwa?? nr 3/2015/2016 podczas zebrania Rady Pedagogicznej dnia

    31 sierpnia 2015r .

11 października 2010

Ma?y Ksi??e na Facebooku!

Publikacje

Sukcesy naszych absolwentw