Statut naszego Przedszkola

STATUT

Publicznego Przedszkola nr 3  im. Małego Księcia w Sycowie

Postanowienia ogólne

§ 1

Nazwa przedszkola

1. Publiczne Przedszkole nr 3  im. Małego Księcia w Sycowie zwane dalej „przedszkolem”,

     jest przedszkolem publicznym.

2. Nazwa używana przez przedszkole brzmi:

Publiczne Przedszkole nr 3

im. Małego Księcia

w Sycowie

3. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Syców

4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

§ 2

Cele przedszkola

1. Celem przedszkola jest ukierunkowywanie rozwoju dziecka oraz wczesna jego edukacja

     zgodnie z wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze

     środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

2. Przedszkole realizuje zadania wynikające z powyższych celów poprzez:

1) prowadzenie bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie ustalonym przez organ

    prowadzący, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

    oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

2) objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im atmosfery akceptacji i bezpieczeństwa    

    oraz optymalnych warunków dla prawidłowego rozwoju,

3) udzielanie dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom

     pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z rodzicami dzieci, poradniami

     psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi

     przedszkolami, szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi działającymi

     na rzecz rodziny i dzieci,

4) wspieranie działań wychowawczych rodziców, tworzenie warunków umożliwiających

    dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej,

5) umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,

    językowej i religijnej na podstawie stosownych rozporządzeń.

§ 3

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:

1) dziecka,

2) rodziców dziecka,

3) dyrektora przedszkola,

4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty prowadzącego zajęcia

    z dziećmi,

5) asystenta edukacji romskiej,

6) pomocy nauczyciela,

7) pracownika socjalnego,

8) asystenta rodziny,

9) kuratora sądowego.

2. Korzystanie z pomocy jest dobrowolne i nieodpłatne.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana podczas bieżącej pracy z uczniem

    oraz w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia,

2) zajęć specjalistycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych,

    socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

3) porad i konsultacji.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu

    i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz

    rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych, wynikających

    w szczególności:

1) z niepełnosprawności,

2) z niedostosowania społecznego,

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

4) ze szczególnych uzdolnień,

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się,

6) z zaburzeń komunikacji językowej,

7) z choroby przewlekłej,

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

9) z niepowodzeń edukacyjnych,

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny,

      sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą

      środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za

      granicą.

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom polega

    na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz

    rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy

    psychologiczno-pedagogicznej dla wychowanków.

6. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.

7. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele, wychowawcy

    grup wychowawczych oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy,

    logopedzi.

8. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami

    i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. W zajęciach

    nie powinno uczestniczyć jednocześnie więcej niż pięć osób.

9. Zajęcia logopedyczne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują

    zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. W zajęciach nie powinny

    uczestniczyć jednocześnie więcej niż cztery osoby.

10. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia terapeutyczne organizowane są dla dzieci

      z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. W zajęciach

      nie powinno uczestniczyć jednocześnie więcej niż dziesięć osób.

11. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści prowadzą działania

      mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz

      możliwości psychofizycznych dzieci, a także rozpoznanie ich zainteresowań i uzdolnień

      oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień dzieci.

12. Działania, o których mowa w ust. 11, obejmują obserwację pedagogiczną zakończoną

      analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

13. W razie stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz

       możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną,

       nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista informuje o tym

       niezwłocznie dyrektora. Dyrektor przedszkola informuje innych nauczycieli,

       wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów o potrzebie objęcia dziecka

       pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z dzieckiem – jeżeli

       stwierdzi taką potrzebę.

14. Dyrektor przedszkola planuje i koordynuje udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-

      -pedagogicznej, w tym ustala formy udzielania tej pomocy, okres jej udzielania oraz

      wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. Podczas planowania

      udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin

      ustalony dla poszczególnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

15. Dyrektor, planując udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

      współpracuje z jego rodzicami oraz – w zależności od potrzeb – z innymi nauczycielami,

      wychowawcami grup wychowawczych i specjalistami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem,

      poradnią lub innymi osobami.

16. O potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną, ustalonych dla

      dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz

      wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor

      przedszkola niezwłocznie informuje pisemnie jego rodziców.

17. Zadaniem nauczycieli w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych wychowanków, w tym diagnozowanie

     ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości

     psychofizycznych w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz

     wspierania mocnych stron wychowanków,

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania

     problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju dzieci,

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do

    rozpoznanych potrzeb,

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci,

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom

    zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym

    i pozaprzedszkolnym dzieci,

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach

    kryzysowych,

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych

    możliwości, predyspozycji i uzdolnień wychowanków,

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów

    w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

18. Zadaniem logopedy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu

     ustalenia stanu mowy wychowanków,

2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców

    w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń,

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń

    komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci,

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów

    w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 4

Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi

1. Przedszkole może organizować indywidualne nauczanie i wychowanie dzieciom:

    o obniżonym ogólnie poziomie funkcjonowania intelektualnego, z dysfunkcją ruchu

    uniemożliwiającą lub utrudniającą uczęszczanie do przedszkola, przewlekle chorym

    i innym, stale lub okresowo niezdolnym do nauki i wychowania w warunkach

    przedszkolnych.

2. Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci niepełnosprawne, jeżeli poradnia

    psychologiczno-pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna wskaże, że dziecko może

    przebywać w typowej grupie dzieci.

3. Za zgodą na finansowanie przez organ prowadzący, przedszkole może tworzyć oddziały

    integracyjne dla dzieci z określonym schorzeniem.

§ 5

Indywidualny model przedszkola

Przedszkole zmierza do wypracowania indywidualnego modelu przez:

1) Posiadanie własnego logo.

2) Objęcie wychowaniem przedszkolnym wszystkich dzieci z najbliższego środowiska.

3) Współpracę z organizacjami niosącymi pomoc dzieciom.

4) Promowanie placówki w środowisku.

5) Tworzenie wizerunku przedszkola przyjaznego dzieciom i rodzicom.

6) Podejmowanie działań umożliwiających dzieciom poznanie świata i człowieka.

7) Prowadzenie własnej strony internetowej.

8) Udział w projektach europejskich.

§ 6

Zadania przedszkola

Do zadań przedszkola należą:

1) Wspieranie rozwoju indywidualnego dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonego

     potencjału i możliwości rozwojowych.

2) Kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz

     rozwijanie ich sprawności ruchowej.

3) Budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi

     uczuciowej z rodziną.

4) Nabywanie przez dziecko kompetencji językowych, w tym umiejętności czytania

    i kreślenia symboli graficznych.

5) Integrowanie treści edukacyjnych.

6) Rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka i podjęcie wczesnych interwencji

    specjalistycznych.

7) Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w celu udzielania dziecku

    pomocy specjalistycznej.

8) Umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej

    i językowej.

9) Organizowanie nauki religii na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra

    Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu

    organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz.U. z 1992 r. Nr 36 poz. 155

    ze zm.).

10) Organizowanie i udzielanie dzieciom oraz ich rodzicom pomocy psychologiczno-

       -pedagogicznej na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji

      Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

     pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach

     i placówkach (Dz.U. z 2013 r. poz. 532).

§ 7

Zadania związane z bezpieczeństwem

1. W czasie zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci

     odpowiedzialny jest nauczyciel, któremu dyrektor powierzył prowadzenie oddziału

     w godzinach określonych harmonogramem

2. W grupie najmłodszej przedszkolnej zatrudniona jest pomoc nauczyciela – osoba, która

     wspiera w sprawowaniu opieki nad dziećmi.

3. Do obowiązków wyznaczonych pracowników obsługi należy codzienna kontrola

    bezpieczeństwa terenu i stanu technicznego urządzeń. W przypadku stwierdzenia

    jakiegokolwiek zagrożenia pracownik winien usunąć istniejące zagrożenie, ewentualnie

    zabezpieczyć teren, a w razie niemożności usunięcia zagrożenia zgłosić dyrektorowi

    placówki, który podejmie stosowne decyzje.

4. W trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka

    nauczyciela oraz dodatkowo na każde 15 dzieci jednej osoby dorosłej. Wycieczki

    i spacery należy wpisywać do zeszytu spacerów i wycieczek z określeniem miejsca

    i godziny przewidywanego powrotu.

5. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy dzieci z poszczególnych oddziałów

    odbywają się ze sprzętem dostosowanym do ich potrzeb i możliwości. Od pierwszych

    dni pobytu na terenie przedszkolnego ogrodu uczy się dzieci korzystania z urządzeń

    zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

6. Podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z terenu.

7. Dzieci wracają z terenu kolumną prowadzoną przez nauczyciela. Po ustawieniu

    podopiecznych w kolumnę nauczyciel powinien każdorazowo sprawdzić, czy wszystkie

    dzieci będące w danym dniu w jego grupie znajdują się w kolumnie.

8. W trakcie zajęć dodatkowych nieodpłatnych, prowadzonych na terenie przedszkola w

    danym roku szkolnym, opiekę nad dziećmi powierza się nauczycielom przedszkola

    prowadzącym ww. zajęcia, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo

    dzieci.

9. Rodziców zobowiązuje się do współdziałania z nauczycielem, dyrektorem i pozostałymi

    pracownikami przedszkola w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu

    w przedszkolu poprzez:

1) informowanie nauczyciela o aktualnym stanie zdrowia dziecka, a szczególnie

    o chorobach, niedyspozycjach zagrażających zdrowiu i życiu dziecka,

2) okazywanie dokumentu tożsamości przez osoby upoważnione przez rodziców do

    odbioru dziecka,

3) współdziałanie z nauczycielem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych

    domu i przedszkola w zakresie wdrażania u dzieci „bezpiecznych” zachowań.

10. Przedszkole stwarza możliwość ubezpieczenia dzieci i pracowników przedszkola.

11. W przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich, jedynie wynikające

       z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

§ 8

Bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu

1. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka są odpowiedzialni za jego bezpieczeństwo i mają

    obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania go z przedszkola.

2. Rodzice powinni przyprowadzić dziecko do sali i oddać pod opiekę nauczycielowi.

3. Dziecko może być wyjątkowo przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe

    upoważnione na piśmie przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

4. Upoważnienie, które znajduje się w dokumentacji przedszkola, powinno zawierać imię

     i nazwisko, numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców.

5. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego

    z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

6. W przypadku zgłoszenia się po dziecko osoby nieupoważnionej pisemnie lub osoby

     upoważnionej, której stan wskazuje na spożycie alkoholu lub narkotyków, dziecko nie

     będzie oddane pod jej opiekę.

7. Podczas odbierania dziecka z przedszkola nauczyciel przekazuje dziecko pod opiekę

    osobie odbierającej. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego

    bezpieczeństwo ponosi osoba odbierająca.

8. Życzenia rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców muszą być

    poparte stosownymi prawomocnymi orzeczeniami sądowymi.

9. Dziecko może być przyprowadzane do przedszkola od godz. 6.30 do godz. 8.30 lub

    w każdym innym czasie po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub osobistym.

10. W przypadku nieodebrania dziecka po upływie czasu godzin otwarcia placówki ma

      zastosowanie odpowiednia procedura obowiązująca w przedszkolu.

§ 9

Organy przedszkola

1. Organami przedszkola są:

1) dyrektor,

2) rada pedagogiczna,

3) rada rodziców.

2. Dyrektor przedszkola:

1) organizuje pracę placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz,

2) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami,

3) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju

    psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach kompetencji stanowiących,

    uwzględnia opinie i wnioski rady pedagogicznej i rady rodziców,

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki zaopiniowanym

    przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

    a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki,

6) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli

    i pracowników niebędących nauczycielami, decyduje w sprawach zatrudniania

    i zwalniania pracowników, przyznawania nagród i wymierzania kar,

7) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli

     w organizacji praktyk pedagogicznych,

8) po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do użytku w przedszkolu

    zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego

    (dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego

    stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego),

9) jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania

    przedszkolnego całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

10) w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i rodzicami,

11) stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych

      organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem jest działalność

      wychowawcza lub rozszerzanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej

      i opiekuńczej placówki; podjęcie działalności przez stowarzyszenie lub inną ww.

      organizację wymaga uzyskania zgody dyrektora przedszkola, wyrażonej po uprzednim

      uzgodnieniu warunków tej działalności,

12) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, we współpracy z rodzicami dzieci,

       poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,

       placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami, placówkami,

       organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci

       i młodzieży.

3. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem placówki w zakresie realizacji jej

    statutowych działań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia.

4. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.

    W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby

    zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej,

    w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji.

5. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest

    odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku

    zebrania zgodnie z regulaminem rady.

7. Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

8. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,

    w każdym semestrze, po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb.

    Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

    z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego przedszkole albo co najmniej 1/3

    członków rady pedagogicznej.

9. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1) przygotowanie projektu statutu lub jego zmian,

2) zatwierdzanie planów pracy placówki,

3) podejmowanie uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych

    w placówce,

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki,

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków przedszkola,

6) ustalenie regulaminu rady pedagogicznej i jego zmian.

10. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy przedszkola, w tym harmonogram pracy nauczycieli, projekt planu

    finansowego placówki, wnioski dyrektora o przyznanie nagród i wyróżnień,

2) propozycje przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć

    w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć opiekuńczych,

    wychowawczych i dydaktycznych,

3) programy wychowania przedszkolnego,

4) powierzenie stanowiska dyrektora przedszkola,

5) powierzenie stanowiska wicedyrektora,

6) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola,

7) pracę dyrektora ubiegającego się o ocenę pracy, a także może wystąpić z wnioskiem

o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.

11. Radę rodziców stanowi reprezentacja rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

12. W skład rady rodziców wchodzą przedstawiciele wybrani w tajnych wyborach przez

      zebranie rodziców dzieci. W wyborach tych jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic.

      Powyższe wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w danym roku

      szkolnym.

13. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności

      wewnętrzną strukturę i tryb pracy. Regulamin rady rodziców nie może być sprzeczny ze

      statutem placówki.

14. Rada rodziców może występować do dyrektora i rady pedagogicznej, organu

      prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami

     dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.

15. W porozumieniu z radą pedagogiczną rada rodziców opiniuje:

1) program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, o którym

    mówi art. 34 ust. 2 Ustawy o systemie oświaty,

2) projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.

16. W celu wspierania działalności statutowej placówki rada rodziców może gromadzić

      fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydawania

      funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców.

17. Organy przedszkola współdziałają z sobą na zasadach partnerstwa, przestrzegając

      obowiązującego prawa oświatowego i nie ingerując w swoje kompetencje. Bieżącą

      wymianę informacji między organami zapewnia dyrektor przedszkola poprzez: zebrania,

      narady, zeszyt zarządzeń wewnętrznych, tablice ogłoszeń dla rodziców, tablicę

      informacyjną dla nauczycieli, strony internetowe, korespondencję.

18. Spory między organami przedszkola są rozpatrywane na terenie placówki. Pierwszą

       instancją do rozstrzygania sporów jest dyrektor przedszkola. Spory rozstrzygane są

      w drodze:

1) negocjacji i mediacji przy współudziale wszystkich oponentów,

2) po wyczerpaniu wszelkich możliwych środków negocjacji ostateczny głos

    w rozwiązywaniu sporów ma dyrektor placówki, uwzględniając zakres kompetencji

    tych organów.

§ 10

Organizacja przedszkola

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci

    w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

3. Przedszkole zapewnia opiekę dzieciom od lat 3.

§ 11

Praca wychowawczo-dydaktyczna

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w przedszkolu prowadzona jest

    w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz dopuszczone do

    użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego.

2. Wybór programów wychowania przedszkolnego określają odrębne przepisy.

3. Godzina zajęć w przedszkolu wynosi 60 minut.

4. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż pięć godzin dziennie,

    przy czym:

1) co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się

     swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),

2) co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci – 1/4 czasu) dzieci spędzają na

     świeżym powietrzu (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe,

     obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze itd.),

3) najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według

     wybranego programu wychowania przedszkolnego,

4) pozostały czas – 2/5 czasu – nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli

    czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

5. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo powinien być dostosowany do możliwości

    rozwojowych dzieci.

6. Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia

    dodatkowe.

7. Zajęcia dodatkowe organizowane są poza godzinami przeznaczonymi na realizację

    podstawy programowej.

8. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

9. Zajęcia z terapii logopedycznej dokumentowane są w indywidualnych dziennikach zajęć

     terapii logopedycznej.

10. Zajęcia terapeutyczne dokumentowane są w dzienniku zajęć terapeutycznych.

§ 12

Arkusz organizacji przedszkola

1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym

    określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola,

    zatwierdzany przez organ prowadzący.

2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

1) czas pracy poszczególnych oddziałów,

2) liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska

     kierownicze,

3) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ

     prowadzący przedszkole.

§ 13

Ramowy rozkład dnia

1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora.

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono

    opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia,

    z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci oraz struktury organizacyjnej

    placówki.

§ 14

Funkcjonowanie przedszkola

1. Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przerw

    ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.

2. Przedszkole na wniosek rodzica odpłatnie zapewnia dziecku opiekę poza godzinami

    przeznaczonymi na realizację zajęć bezpłatnych.

3. Zajęcia bezpłatne są organizowane w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie

    krótszym niż pięć godzin dziennie.

4. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z jednego, dwóch lub trzech posiłków.

5. Zasady korzystania z wyżywienia i pobierania opłat za nie oraz za zapewnienie dziecku

    opieki poza godzinami przeznaczonymi na realizację podstawy programowej

    wychowania przedszkolnego określa dyrektor przedszkola w umowie cywilno – prawnej

    sporządzonej na podstawie Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o

    systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw , Uchwały NR XLV/279/2014 Rady    

    Miejskiej w Sycowie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane   

    przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Syców.

§ 15

Pracownicy przedszkola

1. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników określają

    odrębne przepisy.

2. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi ustala dyrektor

    przedszkola na dany rok szkolny.

§ 16

Oddziały przedszkolne

1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu

     nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań

     z uwzględnieniem propozycji rodziców.

§ 17

Plan pracy nauczycieli

1. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczą zgodnie

     z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami,

     odpowiada za jakość i wyniki tej pracy.

2. Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu

    dzieci. Troska o pełne bezpieczeństwo dzieci jest priorytetem wszelkich jego działań.

Nauczyciel w szczególności:

1) organizuje zajęcia, zabawy zgodnie z zasadami BHP oraz potrzebami

     psychofizycznymi dziecka (zmienność ruchu, wytrzymałość fizyczna),

2) ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w oddziale, umowy i zasady

    bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach (w sali, w łazience, w trakcie

    zabaw ruchowych w sali i w ogrodzie, na spacerach, wycieczkach, w trakcie posiłków),

3) wdraża dzieci do zgodnej zabawy z rówieśnikami,

4) uczy przewidywania konsekwencji, wyrabia u dzieci samodyscyplinę,

5) dba o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci ze szczególnym uwzględnieniem godzin

    w   momencie rozchodzenia się dzieci, funkcjonowania oddziałów łączonych, zgodnie

     z zatwierdzonym harmonogramem,

6) nie pozostawia powierzonego mu oddziału dzieci ani na chwilę bez opieki; gdy

    nauczyciel musi wyjść, oddziałem powinna zająć się osoba z obsługi (woźna, pomoc

    nauczyciela); nauczyciel powinien ograniczyć do minimum swoją nieobecność,

7) nie pozostawia dzieci w oddziale bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika – w takiej

    sytuacji dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w oddziale,

8) współdziała z całym personelem przedszkola w celu zapewnienia dzieciom

     bezpiecznego pobytu,

9) informuje rodziców o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu,

3. Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami

    szczegółowymi i wewnętrznymi ustaleniami.

4. Nauczyciel planuje pracę z dziećmi, przygotowując plan pracy zgodnie z decyzją rady

    pedagogicznej:

1) realizuje zaplanowaną tematykę w dowolnym czasie w ciągu jednego lub kilku dni,

    tygodnia, miesiąca,

2) plan dnia powinien mieć charakter otwarty, pozwalający na uwzględnienie propozycji

    dzieci,

3) plan pracy powinien mieć zachowaną właściwą proporcję czasową między formami

    proponowanymi przez nauczyciela a swobodną działalnością dzieci zgodną

    z podstawą programową,

4) część codziennych zajęć, zgodnie z zasadami higieny i potrzebami zdrowotnymi

    przedszkolaków, powinna odbywać się na powietrzu, jeżeli tylko pozwala na to

    pogoda.

5. Do zakresu zadań nauczyciela należy:

1) prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznej, mającej na celu poznanie

    i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci przy wykorzystaniu uzyskanych

    informacji o dziecku w planowaniu i realizowaniu pracy indywidualnej; obserwacje

    przeprowadza się dwa razy w roku i dokumentuje je arkuszem diagnostycznym,

2) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza

    przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki

    w klasie I szkoły podstawowej (w październiku–listopadzie) – nauczyciele dzieci

    sześcio- lub pięcioletnich, objętych wychowaniem przedszkolnym,

3) przeprowadzenie kolejnej diagnozy (w kwietniu), której wynik będzie pomocny

    rodzicom w podjęciu decyzji dotyczącej rozpoczęcia przez dziecko nauki w klasie I

    szkoły podstawowej,

4) opracowanie w oparciu o zgromadzone wyniki diagnozy przedszkolnej i realizowanie

     indywidualnego dla każdego dziecka programu wspomagania i korygowania rozwoju

     dziecka,

5) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

6) stosowanie twórczych i nowatorskich metod nauczania i wychowania,

7) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich

    kwalifikacji przez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

8) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska

    o estetykę pomieszczeń,

9) przygotowanie do 30 kwietnia danego roku szkolnego informacji o gotowości dziecka

    do podjęcia nauki w szkole dla dzieci pięcioletnich, a do końca roku szkolnego

    również dla dzieci sześcioletnich.

6. Zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka

    nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody

    i formy pracy do jego możliwości.

7. W pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciel współpracuje ze specjalistami z poradni

    psychologiczno-pedagogicznej oraz logopedą.

8. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej

    ze strony dyrektora, doradcy metodycznego i rady pedagogicznej.

9. Nauczyciel współpracuje z rodzicami/prawnymi opiekunami w sprawach wychowania

    i nauczania dzieci w ramach następujących form współpracy:

1) uzyskiwania informacji o zadaniach wynikających z programu wychowania

    przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i w danym miesiącu,

2) przekazywania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju poprzez:

a) organizowanie zebrań ogólnych i grupowych w zależności od potrzeb oraz zajęć

    otwartych co najmniej dwa razy w roku,

b) organizowanie indywidualnych spotkań z rodzicami w celu wymiany bieżących

    informacji o dziecku oraz dyskusji na tematy wychowawcze,

c) przeprowadzanie wywiadów, rozmów itp. w celu gromadzenia potrzebnych

    informacji o rodzinie;

3) uczestnictwa rodziców w zajęciach, uroczystościach,

4) prezentowania gazetki dla rodziców o tematyce pedagogicznej,

5) informowania rodziców na tematy bieżącego życia oddziału i przedszkola,

6) systematycznego eksponowania prac dzieci.

10. Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności

      i zainteresowania, dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej

     aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy.

11. Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka, nastawionej na poznawanie

      samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej,

      wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń.

12. Do zadań nauczyciela należy wykonywanie innych poleceń dyrektora wynikających

      z organizacji pracy na placówce.

13. Do zadań nauczyciela należy nadzorowanie i kontrolowanie w szatni schodzenia się

      dzieci do przedszkola i rozchodzenia do domu, wydawanie dzieci tylko osobom

      upoważnionym do ich odbioru z przedszkola.

§ 18

Zadania pracowników administracyjno-obsługowych

1. Podstawowym zadaniem pracowników administracyjno-obsługowych jest zapewnienie

    sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego

    otoczenia w ładzie i czystości.

2. Zatrudniony personel obsługowy jest współodpowiedzialny za efekty pracy opiekuńczo-

-wychowawczej poprzez:

1) pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się przed ćwiczeniami gimnastycznymi

    i wyjściem na zewnątrz budynku,

2) opiekę w czasie spacerów i wycieczek,

3) pomoc przy myciu rąk, korzystaniu z toalety,

4) udział w przygotowaniu pomocy do zajęć,

5) udział w dekorowaniu sali,

6) pomoc przy dzieciach w innych sytuacjach tego wymagających.

3. Personel obsługowy wspomaga nauczycieli i współdziała z nimi w celu zapewnienia

    dzieciom bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu, m.in.:

1) zgłasza wszelkie nieprawidłowości w działaniu urządzeń i wyposażeniu przedszkola,

2) wspomaga nauczyciela (zgodnie z przydziałem czynności na dany rok szkolny)

    w opiece nad dziećmi w sali, łazience, ogrodzie, na spacerze, wycieczce i w innych

    sytuacjach.

§ 19

Wychowankowie przedszkola

1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku

     kalendarzowym, w którym dziecko kończy trzy lata, do końca roku szkolnego w roku

     kalendarzowym, w którym dziecko kończy sześć lat. W szczególnie uzasadnionych

     przypadkach dyrektor przedszkola, dysponując wolnymi miejscami, może przyjąć do

     przedszkola dziecko, które ukończyło dwa i pół roku.

2. W przypadku dzieci mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

    wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej sześciu lat, nie

    dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym

    dziecko kończy osiem lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca

     roku szkolnego, w którym dziecko kończy osiem lat.

3. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły

     podstawowej, w obwodzie której mieszka dziecko, po zasięgnięciu opinii poradni

     psychologiczno-pedagogicznej.

4. Dziecko w wieku pięciu lat ma obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

5. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w ust. 5, są obowiązani

    dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola.

§ 20

Zasady przyjęć do przedszkola

1. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica.

3. Wniosek o przyjęcie do przedszkola zawiera:

1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku

    numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego

    tożsamość,

2) imiona i nazwiska rodziców kandydata,

3) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata,

4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, o ile je posiadają,

5) wskazanie kolejności wybranych publicznych przedszkoli, publicznych innych form

    wychowania przedszkolnego (kolejność od najbardziej do najmniej preferowanych).

4. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów,

    o których mowa w § 19 ust. 9, odpowiednio:

1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,

     orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, lub orzeczenie

     równoważne w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji   

     zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r.

     Nr 127 poz. 721 ze zm.),

3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, lub akt zgonu

    oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka, oraz niewychowywaniu

    żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z Ustawą z dnia

    9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2013

     r. poz. 135 ze zm.),

5) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez

    organ prowadzący,

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b–d, są składane w oryginale, w formie

    notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu –

    zgodnie z art. 76a § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

    administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) – lub wyciągu z dokumentu.

    Dokumenty te mogą być składane także w formie kopii poświadczanej za zgodność

    z oryginałem przez rodzica kandydata.

6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 4, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej

    za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w

    nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie

    fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności

    karnej za składanie fałszywych zeznań.

7. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających

    okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust. 3, w terminie

    wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta (burmistrza,

    prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata

    o potwierdzenie tych okoliczności.

8. Postępowanie rekrutacyjne jest etapowe.

9. Do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze gminy Syców .

10. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na terenie

      gminy niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania

      rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata,

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

11. Kryteria wskazane w § 19 ust. 9 mają taką samą wartość.

12. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów na pierwszym

      etapie postępowania rekrutacyjnego lub, jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole

      nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

      brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący w Sycowie,

      z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny,

      zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący

      kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz

      lokalnych potrzeb społecznych. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów

      określa Regulamin rekrutacji..

13. Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli

       po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ust. 1–12, przedszkole

       nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów

       zamieszkałych poza obszarem gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne przy

       zastosowaniu przepisów ustępów poprzedzających.

14. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje

       wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.

§ 21

Komisja rekrutacyjna

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora

    przedszkola. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych

i kandydatów nieprzyjętych,

3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

§ 22

Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego

1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy

     kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej

     imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo

     niezakwalifikowaniu kandydata.

2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania

     rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

3. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych

     i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów

     przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.

4. Listy, o których mowa w ust. 1 i 3, podaje się do publicznej wiadomości poprzez

     umieszczenie na tablicy ogłoszeń przedszkola. Listy zawierają imiona i nazwiska

     kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów,

     która uprawnia do przyjęcia.

5. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 3, jest określany w

    formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego

    komisji rekrutacyjnej.

6. W terminie siedmiu dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów

     przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji

     rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do

     przedszkola.

7. Uzasadnienie sporządza się w terminie pięciu dni od dnia wystąpienia przez rodzica

     kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6. Uzasadnienie zawiera przyczyny

     odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz

     liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

8. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia

    komisji rekrutacyjnej, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

9. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,

    o którym mowa w ust. 8, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania odwołania. Na

     rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

§ 23

Prawa i obowiązki wychowanków

1. Dzieci w przedszkolu mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji o prawach dziecka,

    przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.

   (Dz.U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526), w szczególności prawo do właściwie zorganizowanego

    procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego poprzez:

1) przebywanie w przedszkolu urządzonym zgodnie z zasadami higieny, potrzebami

    dziecka i możliwościami placówki,

2) organizację dnia zabezpieczającą higieniczny tryb życia, zdrowe żywienie,

3) właściwie zorganizowany wypoczynek, bezpieczne zażywanie ruchu,

4) uczestniczenie w proponowanych sytuacjach edukacyjnych w ciągu całego dnia

    zgodnie z możliwościami percepcyjnymi dziecka,

5) zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i ruchowych,

6) zaspokajanie potrzeb własnych,

7) doskonalenie i rozwijanie zdolności i zainteresowań,

8) przeprowadzanie prostych doświadczeń lub ich obserwowanie,

9) współdecydowanie o wyborze zabaw i rodzaju zajęć w danym dniu,

10) zabawę oraz wybór towarzysza zabawy,

11) ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,

12) wyrażanie własnych sądów i opinii,

13) poszanowanie godności osobistej,

14) tolerancję,

15) akceptację,

16) zrozumienie indywidualnych potrzeb,

17) poszanowanie własności,

18) indywidualne tempo rozwoju.

2. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:

1) przestrzegać ustalonych w grupie zasad i reguł (m.in. sprzątać po skończonej zabawie

     i pracy, pilnować swojej zabawki przyniesionej z domu),

2) przestrzegać ustalonych zasad dotyczących bezpieczeństwa,

3) próbować ubierać i rozbierać się przy pomocy osoby dorosłej (trzy–czterolatki), umieć

     się ubrać, rozebrać oraz wiązać sznurowadła (pięcio–sześciolatki), samodzielnie

     posługiwać się sztućcami,

4) samodzielnie załatwiać potrzeby fizjologiczne,

5) wykonywać prace porządkowe na miarę swoich możliwości,

6) przestrzegać podstawowych zasad higieny osobistej,

7) szanować wytwory innych dzieci,

8) godnie reprezentować przedszkole w kontaktach ze środowiskiem.

§ 24

Obowiązki rodziców

Do podstawowych obowiązków rodziców/prawnych opiekunów dziecka należy:

1) respektowanie niniejszego statutu,

2) respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców,

3) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez

     rodziców/prawnych opiekunów osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

4) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

5) niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,

6) zapewnienie regularnego uczęszczania do przedszkola dzieci pięcioletnich

     podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego,

7) zaopatrzenie dzieci w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

8) wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka,

9) inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych przedszkola.

§ 25

Prawa rodziców

1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania w celu skutecznego

    oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego

    rozwoju.

2. Rodzice mają prawo do:

1) zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy

    dydaktyczno-wychowawczej,

2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu rozwoju

     i postępów edukacyjnych dziecka,

3) uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je

     wspomagać w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do jego potrzeb,

4) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności

     wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

5) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji

     pracy przedszkola,

6) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi

     prowadzącemu i organowi nadzorującemu pracę pedagogiczną.

§ 26

Zasady odpłatności za przedszkole

1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym

     przez organ prowadzący, w godzinach od 8.30 do 13.30..

2. Przedszkole pobiera opłaty za nauczanie, wychowanie i opiekę prowadzone w czasie

     przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, ustalony przez organ

     prowadzący zgodnie z przepisami Ustawy o systemie oświaty, jak również opłaty za

     korzystanie z posiłków.

3. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez dzieci z posiłków nie wlicza się wynagrodzeń

    pracowników oraz kosztów utrzymania stołówki.

4. Rodzic/prawny opiekun dziecka korzystającego z jednego, dwóch lub trzech posiłków

    zobowiązany jest do comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w placówce:

1) 100 proc. – za dziecko w przypadku korzystania z przedszkola przez jedno dziecko,

2) 75 proc. – za każde dziecko w przypadku korzystania z przedszkola przez dwoje lub

    więcej dzieci,

5. Dzieci przebywające w przedszkolu mogą korzystać z jednego, dwóch lub trzech

    posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek):

1) koszt żywienia dzieci pokrywają rodzice w 100 proc., w zależności od liczby

    spożywanych posiłków w rozliczeniu miesięcznym płatnym z góry:

2) wysokość dziennej stawki żywieniowej, w tym poszczególnych posiłków, ustala

     dyrektor w porozumieniu z intendentem i Radą Rodziców ,

3) za każdy drugi dzień nieobecności dziecka w przedszkolu/grupie żłobkowej należy się

     zwrot kosztów żywienia, które są potrącane z odpłatności w następnym miesiącu; o

     dłuższej nieobecności dziecka należy powiadomić placówkę.

4) za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu/grupie żłobkowej należy się zwrot

     za kosztów za pobyt , które są potrącane z odpłatności w następnym miesiącu

6. Termin i sposób wnoszenia opłat za przedszkole:

1) rodzice zobowiązani są do dokonywania wpłat za pobyt dziecka w przedszkolu do 20

     – go dnia danego miesiąca z dołu.

2) opłaty dokonują rodzice poprzez wpłatę u intendenta

3) wysokość opłaty za przedszkole, po uwzględnieniu przysługujących odliczeń,

    podawana jest rodzicom do piątego dnia danego miesiąca,

4) W razie zwłoki w zapłacie opłaty miesięcznej za dwa pełne okresy płatności

     Przedszkole może rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, po

     uprzednim pisemnym wezwaniu Rodzica do zapłaty, z określeniem siedmiodniowego

     terminu płatności zaległej należności.

5) Brak wpłaty należności o której mowa w pkt.4 spowoduje wszczęcie postępowania

     windykacyjnego.

6) Przedszkole może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku braku

     pisemnego usprawiedliwienia ciągłej nieobecności dziecka, trwającej co najmniej 30

     dni kalendarzowych.

§ 27

Skreślenie dziecka z listy wychowanków

1. Dyrektor w oparciu o uchwałę rady pedagogicznej może podjąć decyzję o skreśleniu

    dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:

1) systematycznego zalegania z odpłatnością za przedszkole (za okres pełnych 2

     miesięcy), nieobecności dziecka (ponad miesiąc) i niezgłoszenia tego faktu

     przedszkolu,

2) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu,

3) utajenia przy wypełnianiu karty zgłoszenia choroby dziecka, która uniemożliwia

    przebywanie dziecka w grupie.

2. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy rodzice/prawni opiekunowie otrzymują na piśmie

     z uzasadnieniem. Od decyzji przysługuje odwołanie do kuratora oświaty w terminie

     14 dni od dnia jej doręczenia rodzicom dziecka.

3. Skreślenie dziecka z listy jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy.

4. W przypadku dziecka pięcioletniego Dyrektor Przedszkola może podjąć decyzję o

     zmniejszeniu godzin pobytu dziecka w wymiarze 5 godzin ( realizacja podstawy

     programowej).

§ 28

Dokumentacja przedszkola

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

    Uchwalono Uchwałą nr 3/2015/2016 podczas zebrania Rady Pedagogicznej dnia

    31 sierpnia 2015r .

11 października 2010

Mały Książe na Facebooku!

Sukcesy naszych absolwentów