Pracownicy naszego Przedszkola

Dyrektor

 1. mgr Lidia Szpytma
  Nauczyciel dyplomowany

Nauczyciele

 1. Ma?gorzata Trzeciakmgr Ma?gorzata Trzeciak
  Nauczyciel dyplomowany
  Wykszta?cenie:
  • WSP Cz?stochowa, kierunek: Pedagogika wczesnoszkolna
  • "Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej"
  • Studia Podyplomowe "Zarz?dzanie placówkami o?wiatowymi: (2001) Wy?sza Szko?a Zarz?dzania "Edukacja"
 2. Anna Bajsarowiczmgr Anna Bajsarowicz
  Nauczyciel dyplomowany
  Wykszta?cenie:
  • Studia wy?sze zawodowe, kierunek: Pedagogika – Uniwersytet Wroc?awski
  • Studia wy?sze magisterskie (uzupe?niaj?ce) na kierunku Pedagogika – UWr
  • Podyplomowe Studia Gimnastyki Korekcyjnej w AWF we Wroc?awiu
  • "Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej"
 3. Joanna Pietruszewskamgr Joanna Pietruszewska
  Nauczyciel mianowany
  Wykszta?cenie:
  • Studia wy?sze, kierunek: pedagogika
   (Nauczanie pocz?tkowe i wychowanie przedszkolne)
  • "Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej"
 4. Danuta Wolska
  Nauczyciel mianowany
  Wykszta?cenie:
  • Studium Nauczycielskie, kierunek – wychowanie przedszkolneStudia wy?sze zawodowe
 5. Anetta Grzesiakmgr Anetta Grzesiak
  Nauczyciel dyplomowany

 6. mgr Izabela Gr?da
  Nauczyciel mianowany

  Wykszta?cenie:
  • Studia wy?sze, kierunek: Pedagogika (Edukacja wczesnoszkolna i arteterapia)
  • Studia podyplomowe: Pedagogika przedszkolna i opieku?czo-wychowawcza
 7. mgr Paulina Zaradna
  Nauczyciel mianowany
 8. Ewelina Miko?ajczykmgr Ewelina Miko?ajczyk
  Nauczyciel mianowany

  Wykszta?cenie:
  • 2004-2007 studia licencjackie DSW we Wroc?awiu:  kierunek Edukacja wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne
  • 2007-2009 studia magisterskie na DSW we Wroc?awiu: kierunek Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna
  • 2010-2012 studia podyplomowe na DSW we Wroc?awiu: kierunek Logopedia
  • 2013-2014- studia podyplomowe na DSW we Wroc?awiu: kierunek Organizacja i Zarz?dzanie O?wiat?
  • 2015-2016- uko?czone studia podyplomowe na Wy?szej Szkole Komunikowania i Stosunków Mi?dzynarodowych w Warszawie z fili? w Miliczu : kierunek Oligofrenopedagogika
 9. Arleta Pacyna
  Nauczyciel kontraktowy
 10. mgr Katarzyna Weso?a
  Nauczyciel kontraktowy

  Wykszta?cenie:
  • DSW Wroc?aw: kierunek Pedagogika
  • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne - studia I stopnia
  • Terapia specyficznych trudno?ci w uczeniu si? - studia II stopnia
 11. Magdalena Strózik - nauczyciel stazysta
 • Studia wy?sze licencjackie, kierunek Pedagogika: Kszta?cenie Zintegrowane i Edukacja Przedszkolna - Uniwersytet Wroc?awski
 • Studia wy?sze magisterskie, kierunek Pedagogika: Terapia Pedagoogiczna - Uniwersytet Wroc?awski

12. Anna Bittner - Mielcarek

 • nauczyciel

13. Emilia Wyrwas 

 • nauczyciel kontraktowy

14. Emilia Kie?bik

 • nauczyciel kontraktowy

15. Magdalena Lempert

 • nauczyciel kontraktowy

16 Irena S?ota

 • nauczyciel 

 

Intendent i kadry

 1. Ewa Matysek

Pomoc nauczyciela

 1. Joanna Malik
 2. Anna Gomó?ka

Wo?ne oddzia?owe

 1. Marzena Zgadzaj
 2. Wioletta Lis
 3. Bo?ena Mikosiak
 4. Lucyna Cie?lak

Kucharki

 1. Sylwia Piasecka
 2. Sabina Broniszewska
 3. MMaria Kowalczyk

Wo?ny - palacz

 1. Jan Macharzy?ski

Ma?y Ksi??e na Facebooku!

Publikacje

Sukcesy naszych absolwentw