Podzi?kowania

"Jedynie prawdziwy cz?owiek zauwa?y potrzeby drugiego cz?owieka,
Jedynie cz?owiek wielkiego serca wyci?gnie do? pomocn? d?o?"

Dzi?ki ofiarno?ci ludzi dobrej woli mo?liwa jest realizacja naszych zamierze? i celw. Dzi?kujemy za pomoc, ?yczliwo??, zrozumienie i ofiarno??. Wyra?aj?c sw? wdzi?czno?? za wielkie serce i dobr? wol? ?yczymy wielu sukcesw i powodzenia w realizacji ?yciowych planw.

Dzieci, Rodzice, Pracownicy oraz Dyrekcja

Publicznego Przedszkola nr 3 im. Ma?ego Ksi?cia w Sycowie


Podzi?kowania dla:

 • Elisabeth i Ernst Johann Biron von Curland
 • Bo?ena i Rafa? Miller
 • Gra?yna i Jan Kuropka
 • Alojzy i Edward Mancel
 • Eugenia i Maciej Pawlak,
 • Ewa i Krzysztof Pawlak
 • Krzysztof Lentka
 • Jolanta Dolata
 • Monika i Tomasz Buga?a
 • Ireneusz Lenart
 • Franciszek Szymkowicz
 • Ma?gorzata i Rados?aw Wielgo - Hurtownia "Witaminka" w Sycowie
 • Micha? Wypych - Hurtownia "Michalinka" w Mi?dzyborzu
 • Ma?gorzata i Andrzej Pawelscy
 • Aleksandra Boro?
 • Monika i Tomasz Adamczyk

a tak?e:

 • Centrum Kultury w Sycowie
 • Redakcja "Gazety Sycowskiej"
 • Przedszkole Sistr Urszulanek z Kamie?ca Podolskiego
 • Przedszkole z Malsch
 • Bart?omiej Piasecki - Centrum Ta?ca "ARKO" w Ole?nicy
 • Szko?a Podstawowa nr 1 im. III Tysi?clecia w Sycowie
 • Liceum Oglnokszta?c?ce w Sycowie
 • Szko?a Podstawowa nr 2 im. M. Konopnickiej w Sycowie
 • Szko?a Podstawowa w Dzia?oszy
 • Zesp? Szk? w Dziadowej K?odzie
 • Szko?a Podstawowa w Stradomii Wierzchniej
 • Publiczne Przedszkole nr 1 im. Kosza?ka Opa?ka w Sycowie
 • Publiczne Przedszkole nr 2 im. Czes?awa Janczarskiego w Sycowie
 • Przedszkole Sistr Urszulanek im. Anio?w Str?w w Sycowie
 • Przedszkole BAJKA w Mi?dzyborzu
 • Miejskie Przedszkole z Oddzia?em Ma?ego Dziecka w Twardogrze
 • Zesp? Szkolno-Przedszkolny w Mi?owicach
 • Zesp? Szk? Ponadgimnazjalnych w Sycowie
 • Gimnazjum im. Jana Paw?a II w Sycowie
 • Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Integracji Spo?ecznej
   
 • MOSiR w Sycowie
 • Nadle?nictwo w Sycowie
 • Komenda Policji w Sycowie
 • Komenda Stra?y Po?arnej w Sycowie
 • Zesp? Opieki Zdrowotnej w Sycowie
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sycowie
 • Miejsko-Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej
 • Towarzystwo ?wietego Marka
 • Towarzystwo Pomocy Niepe?nosprawnych w Sycowie
 • Zwi?zek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Sycw
 • Klub Abstynenta  w Sycowie
 • Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka"
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia?ania "Dobra Widawa"

Dzi?kujemy za mi??, serdeczn? i owocn? wsp?prac? i mamy nadziej? na dalsz?. Pozostajemy z wyrazami szacunku


"Cz?owiek jest Wielki nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest,

nie przez to co ma, lecz przez to czym dzieli si? z innymi..."

Jan Pawe? II

Ma?y Ksi??e na Facebooku!

Publikacje

Sukcesy naszych absolwentw