O naszym przedszkolu...

O Publicznym Przedszkolu nr 3 im. Ma?ego Ksi?cia w Sycowie

Mottem naszego przedszkola s? s?owa:

Wszyscy jeste?my sobie bliscy
jednoczy nas wspólny cel - dobro dziecka.

 

GODZINY OTWARCIA

Przedszkole jest czynne od poniedzxia?ku do pi?tku w godzinach 6:30 - 16:00

 

Godziny przyj?c pani dyrektor:

?roda 8:00 - 13:00

 

Drzwi otwarte w poszczególnych grupach:

Biedroneczki - pierwsza ?roda miesi?ca godz. 16:00 - 18:00

Puchatki -pierwsza ?roda miesi?ca godz.16:00 - 18:00

S?oneczka - pierwsza ?roda miesi?ca godz 16:00 - 18:00

Krasnale - pierwsza ?roda miesi?ca godz. 16:00 - 17:00

Pszczó?ki: pierwsza ?roda miesi?ca: godz. 17:00 - 18:00

Tygryski - pierwsza ?roda miesi?ca: 16:00 - 18:00 

 

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

Przedszkole zapewnia opiek?, wychowanie i nauk? dzieci w atmosferze akceptacji i bezpiecze?stwa. Tworzy warunki umo?liwiaj?ce dziecku osi?gni?cie dojrza?o?ci szkolnej. Wobec rodziny przedszkole pe?ni funkcj? doradcz? i wspieraj?c? dzia?ania wychowawcze.

Pa?stwa pociechy znajd? u nas do?wiadczonych nauczycieli. Nadzór pedagogiczny nad placówk? sprawuje Dolno?l?skie Kuratorium O?wiaty z siedzib? we Wroc?awiu.

W przedszkolu zapewniamy bardzo bogaty kalendarz imprez przedszkolnych, które gwarantuj? dobr? zabaw?, rado??, wywo?uj? wiele wzrusze?, a niektóre z nich sta?y si? ju? tradycj? naszej placówki.

Wizja:

Nasze przedszkole jest przedszkolem otwartym na potrzeby dziecka i rodziców. Staramy si? zaspokaja? potrzeby ruchowe dzieci i kszta?tujemy w nich postawy ekologiczne.

Misja:

 1. Staramy si? ka?dego dnia stworzy? warunki wszechstronnego rozwoju ruchowego dzieci w salach i na placu przedszkolnym.
 2. Proponujemy zdrowy styl ?ycia, chcemy pomóc rodzicom w wychowaniu zdrowego, zahartowanego dziecka, wyposa?onego w elementarn? wiedz? ekologiczn?.
 3. Rodzice s? wspó?autorami ?ycia przedszkola.
 4. Organizujemy spacery, wyjazdy i wycieczki rekreacyjne, które umo?liwiaj? dzieciom poznanie ?rodowiska przyrodniczego.
 5. Rozwijamy dba?o?? o w?asne zdrowie i higien? osobist?.

Cele przedszkola

 1. Przedszkole zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci.
 2. Przyzwyczaja dzieci do czynnego wypoczynku, gimnastyki i rekreacji.
 3. Przedszkole stwarza warunki do poznawania i poszanowania przyrody.
 4. Aktywizuje rodziców do udzia?u w ?yciu przedszkola.

OFERTA ZAJ?? DODATKOWYCH W ROKU SZKOLNYM 

 • Logopedia – Ewelina Miko?ajczyk, Emilia Kie?bik
 • J?zyk angielski - Magdalena Strózik
 • J?zyk niemiecki
 • Gimnastyka korekcyjna – Anna Bajsarowicz
 • Rytmika - Ma?gorzata Trzeciak
 • Zaj?cia taneczne - Anna Bajsarowicz
 • Arteterapia - Izabela Gr?da
 • Ko?o przyrodnicze - Anetta Grzesiak

Ma?y Ksi??e na Facebooku!

Publikacje

Sukcesy naszych absolwentw