Koncepcja pracy Publicznego Przedszkola nr 3 im. Ma?ego Ksi?cia

Podstawa prawna:

 • Rozporz?dzenie MEN z dnia 7 pa?dziernika w sprawie nadzoru pedagogicznego
  (Dz. U. Nr 168, poz. 1324)
 • Statut przedszkola Nr 3 im. "Ma?ego Ksi?cia" w Sycowie, uchwalony przez Rad? Pedagogiczn?.

?rd?o opracowania koncepcji:

Koncepcja zosta?a opracowana przez nauczycieli Publicznego Przedszkola nr 3 im. Ma?ego Ksi?cia w Sycowie.

Punktem wyj?cia do opracowania koncepcji by?y wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowi?ce za??cznik do rozporz?dzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz okre?lenie mocnych i s?abych stron pracy przedszkola.

Wizja przedszkola:

Nasze przedszkole jest przedszkolem otwartym na potrzeby dziecka i rodzicw. Staramy si? zaspokaja? potrzeby ruchowe dzieci i kszta?tujemy w nich postawy ekologiczne.

Misja przedszkola:

 1. Ka?dego dnia stwarzamy warunki wszechstronnego rozwoju ruchowego dzieci w salach i na placu przedszkolnym.
 2. Proponujemy zdrowy styl ?ycia, chcemy pomc rodzicom w wychowaniu zdrowego, zahartowanego dziecka, wyposa?onego w elementarn? wiedz? ekologiczn?.
 3. Rodzice s? wsp?autorami ?ycia przedszkola.
 4. Organizujemy spacery, wyjazdy i wycieczki rekreacyjne, ktre umo?liwiaj? dzieciom poznanie ?rodowiska przyrodniczego.
 5. Rozwijamy dba?o?? o w?asne zdrowie i higien? osobist?.

Model absolwenta naszego przedszkola:

Dziecko ko?cz?ce przedszkole:

 • potrafi dobrze funkcjonowa? w roli ucznia;

 • wykazuje:

  • motywacje do uczenia si? i do wysi?ku intelektualnego;

  • zainteresowanie tre?ciami nauczania;

  • umiej?tno?? przyswajania nowych poj??, logicznego my?lenia, uwa?nego s?uchania;

  • umiej?tno?? koncentracji i wytrwa?o?ci;

  • umiej?tno?? wsp?pracy w grupie;

  • umiej?tno?? radzenia sobie z trudno?ciami;

  • tolerancj?;

  • samodzielno??;

  • odporno?? na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami);

 • posiada:

  • zdolno?? do obdarzania innych uwag?;
  • umiej?tno?? porozumiewania si?;
  • dobrze rozwini?te procesy poznawcze;
  • umiej?tno?? wsp?dzia?ania w zespole;
  • podstawow? wiedz? o ?wiecie;
 • umie:

  • cieszy? si? z w?asnych osi?gni?? i odczuwa? satysfakcj?;
 • rozumie, zna, przestrzega
  • prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi;
  • zasady bezpiecze?stwa, zasad higieny, dba?o?ci o zdrowie;
  • zasady kultury wsp??ycia, post?powania;
  • kultur? i dziedzictwo w?asnego regionu, symbole narodowe;
  • potrzeb? szanowania przyrody ?rodowiska;
 • nie obawia si?:

  • wykazywa? inicjatyw? w dzia?aniu;
  • wyst?powa? publicznie reprezentowa? grup?, przedszkole;
  • chwali? si? swoimi osi?gni?ciami, sukcesami i pomys?ami.

Tradycje przedszkolne:

 • Pasowanie na Zucha Przedszkolaka
 • Powitanie jesieni
 • Andrzejki
 • Miko?ajki
 • Jase?ka
 • Wigilia, pieczenie pierniczkw
 • Bal karnawa?owy dla rodzicw i dzieci
 • WO?P
 • Dzie? babci i Dziadka
 • Przegl?d Twrczo?ci Ekologicznej
 • Festiwal Piosenki Zdrowotnej
 • Festiwal pioswnki Przedszkolnej
 • Festyn Rodzinny
 • Olimpiada Sportowa Przedszkolakw
 • Dzie? Dziecka

Cele g?wne:

 1. Efekty dzia?alno?ci dydaktycznej, wychowawczej i opieku?czej oraz innej dzia?alno?ci statutowej
  • przedszkole osi?ga cele zgodne z polityk? o?wiatow? pa?stwa
  • przedszkole doskonali efekty swojej pracy
  • efektywna wsp?praca z rodzicami i ?rodowiskiem lokalnym wp?ywa na jako?? pracy przedszkola
  • przedszkole zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci.
  • przyzwyczaja dzieci do czynnego wypoczynku, gimnastyki i rekreacji.
  • przedszkole stwarza warunki do poznawania i poszanowania przyrody.
  • aktywizuje rodzicw do udzia?u w ?yciu przedszkola.
 2. Procesy zachodz?ce w przedszkolu
  • procesy zachodz?ce w przedszkolu s?u?? realizacji przyj?tej w przedszkolu koncepcji
  • w przedszkolu dba si? o prawid?owy przebieg i doskonalenie procesw edukacyjnych
 3. Funkcjonowanie przedszkola w ?rodowisku lokalnym:
  • przedszkole jest integralnym elementem ?rodowiska, w ktrym dzia?a
  • przedszkole wsp?pracuje ze ?rodowiskiem na rzecz rozwoju w?asnego i lokalnego
  • przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki w ktrych dzia?a

Cele szczeg?owe:

 • realizacja za?o?e? reformy o?wiatowej
 • zapewnienie funkcji opieku?czej, wychowawczej i dydaktycznej, atmosfery przyjaznej i dostosowanej do potrzeb rozwojowych dzieci
 • dbanie o wysoki poziom pracy wychowawczo dydaktycznej, a tak?e atrakcyjn? ofert? edukacyjn?
 • realizacja programu profilaktyczno wychowawczego, korekcyjno - kompensacyjnego, uwzgl?dniaj?cego system wzmacniania pozytywnych zachowa? dzieci.
 • wykorzystanie twrczego stylu pracy kadry pedagogicznej
 • realizacja programw wewn?trznych uwzgl?dniaj?cych edukacj? ekologiczno zdrowotn? i korekcyjno kompensacyjn?
 • ?cis?a wsp?praca z rodzicami, jako wsp?partnerami w pracesie edukacji i wychowania dzieci
 • skuteczne informowanie rodzicw o post?pach edukacyjnych dziecka
 • wsp?praca z lokalnymi placwkami o?wiatowymi, organizacyjnymi i instytucjami dzia?aj?cymi na terenie miasta i regionu

Kryteria sukcesu:

 • wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola
 • upowszechnienie i akceptacja praw dziecka
 • zwi?kszenie integracji rodziny z przedszkolem
 • realizacja skutecznego systemu diagnozowania dzieci oraz ich potrzeb rozwojowych
 • zacie?nienie wsp?pracy z instytucjami wsp?pracuj?cymi z przedszkolem
 • upowszechnienie wiedzy o dzia?alno?ci przedszkola w ?rodowisku
 • udzia? dzieci w konkursach, przegl?dach artystycznych, imprezach sportowych, olimpiadzie sportowej,
 • w??czanie si? w organizowanie przedsi?wzi?cia o charakterze lokalnym i oglnokrajowym
 • zmodernizowanie bazy przedszkola, wzbogacenie o nowoczesne pomoce dydaktyczne, ksi??ki, materia?y dydaktyczne i inne,
 • wzrost zadowolenia nauczycieli, rodzicw, dzieci z dobrze spe?nionego obowi?zku i wzajemnej wsp?pracy.


25 listopada 2011

Ma?y Ksi??e na Facebooku!

Publikacje

Sukcesy naszych absolwentw