Koncepcja pracy Publicznego Przedszkola nr 3 im. Małego Księcia

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie MEN z dnia 7 pażdziernika w sprawie nadzoru pedagogicznego
  (Dz. U. Nr 168, poz. 1324)
 • Statut przedszkola Nr 3 im. "Małego Księcia" w Sycowie, uchwalony przez Radę Pedagogiczną.

Źródło opracowania koncepcji:

Koncepcja została opracowana przez nauczycieli Publicznego Przedszkola nr 3 im. Małego Księcia w Sycowie.

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz określenie mocnych i słabych stron pracy przedszkola.

Wizja przedszkola:

Nasze przedszkole jest przedszkolem otwartym na potrzeby dziecka i rodziców. Staramy się zaspokajać potrzeby ruchowe dzieci i kształtujemy w nich postawy ekologiczne.

Misja przedszkola:

 1. Każdego dnia stwarzamy warunki wszechstronnego rozwoju ruchowego dzieci w salach i na placu przedszkolnym.
 2. Proponujemy zdrowy styl życia, chcemy pomóc rodzicom w wychowaniu zdrowego, zahartowanego dziecka, wyposażonego w elementarną wiedzę ekologiczną.
 3. Rodzice są współautorami życia przedszkola.
 4. Organizujemy spacery, wyjazdy i wycieczki rekreacyjne, które umożliwiają dzieciom poznanie środowiska przyrodniczego.
 5. Rozwijamy dbałość o własne zdrowie i higienę osobistą.

Model absolwenta naszego przedszkola:

Dziecko kończące przedszkole:

 • potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia;

 • wykazuje:

  • motywacje do uczenia się i do wysiłku intelektualnego;

  • zainteresowanie treściami nauczania;

  • umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, uważnego słuchania;

  • umiejętność koncentracji i wytrwałości;

  • umiejętność współpracy w grupie;

  • umiejętność radzenia sobie z trudnościami;

  • tolerancję;

  • samodzielność;

  • odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami);

 • posiada:

  • zdolność do obdarzania innych uwagą;
  • umiejętność porozumiewania się;
  • dobrze rozwinięte procesy poznawcze;
  • umiejętność współdziałania w zespole;
  • podstawową wiedzę o świecie;
 • umie:

  • cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję;
 • rozumie, zna, przestrzega
  • prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi;
  • zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałości o zdrowie;
  • zasady kultury współżycia, postępowania;
  • kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe;
  • potrzebę szanowania przyrody środowiska;
 • nie obawia się:

  • wykazywać inicjatywę w działaniu;
  • występować publicznie – reprezentować grupę, przedszkole;
  • chwalić się swoimi osiągnięciami, sukcesami i pomysłami.

Tradycje przedszkolne:

 • Pasowanie na Zucha Przedszkolaka
 • Powitanie jesieni
 • Andrzejki
 • Mikołajki
 • Jasełka
 • Wigilia, pieczenie pierniczków
 • Bal karnawałowy dla rodziców i dzieci
 • WOŚP
 • Dzień babci i Dziadka
 • Przegląd Twórczości Ekologicznej
 • Festiwal Piosenki Zdrowotnej
 • Festiwal pioswnki Przedszkolnej
 • Festyn Rodzinny
 • Olimpiada Sportowa Przedszkolaków
 • Dzień Dziecka

Cele główne:

 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej
  • przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa
  • przedszkole doskonali efekty swojej pracy
  • efektywna współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym wpływa na jakość pracy przedszkola
  • przedszkole zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci.
  • przyzwyczaja dzieci do czynnego wypoczynku, gimnastyki i rekreacji.
  • przedszkole stwarza warunki do poznawania i poszanowania przyrody.
  • aktywizuje rodziców do udziału w życiu przedszkola.
 2. Procesy zachodzące w przedszkolu
  • procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji
  • w przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych
 3. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym:
  • przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa
  • przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego
  • przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki w których działa

Cele szczegółowe:

 • realizacja założeń reformy oświatowej
 • zapewnienie funkcji opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej, atmosfery przyjaznej i dostosowanej do potrzeb rozwojowych dzieci
 • dbanie o wysoki poziom pracy wychowawczo – dydaktycznej, a także atrakcyjną ofertę edukacyjną
 • realizacja programu profilaktyczno – wychowawczego, korekcyjno - kompensacyjnego, uwzględniającego system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.
 • wykorzystanie twórczego stylu pracy kadry pedagogicznej
 • realizacja programów wewnętrznych uwzględniających edukację ekologiczno – zdrowotną i korekcyjno – kompensacyjną
 • ścisła współpraca z rodzicami, jako współpartnerami w pracesie edukacji i wychowania dzieci
 • skuteczne informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dziecka
 • współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacyjnymi i instytucjami działającymi na terenie miasta i regionu

Kryteria sukcesu:

 • wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola
 • upowszechnienie i akceptacja praw dziecka
 • zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem
 • realizacja skutecznego systemu diagnozowania dzieci oraz ich potrzeb rozwojowych
 • zacieśnienie współpracy z instytucjami współpracującymi z przedszkolem
 • upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku
 • udział dzieci w konkursach, przeglądach artystycznych, imprezach sportowych, olimpiadzie sportowej,
 • włączanie się w organizowanie przedsięwzięcia o charakterze lokalnym i ogólnokrajowym
 • zmodernizowanie bazy przedszkola, wzbogacenie o nowoczesne pomoce dydaktyczne, książki, materiały dydaktyczne i inne,
 • wzrost zadowolenia nauczycieli, rodziców, dzieci z dobrze spełnionego obowiązku i wzajemnej współpracy.


25 listopada 2011

Mały Książe na Facebooku!

Sukcesy naszych absolwentów