Historia naszego przedszkola

Historia Publicznego Przedszkola nr 3 im. Ma?ego Ksi?cia w Sycowie

M?odo??
M?odo?ci? jako li??mi si? szasta,
Ale m?odo?? nie odrasta...

Jan Sztandynger

Wst?p

Zapraszamy do lektury biuletynu, w ktrym przedstawiamy 30-letni? histori? istnienia jednej z trzech dzia?aj?cych obecnie na terenie Sycowa placwek przedszkolnych. Mowa o Publicznym Przedszkolu Nr 3 przy ulicy Ole?nickiej 2B. Niniejszy zbiorek prezentuje dorobek i osi?gni?cia tej placwki, jej by?ych i obecnych pracownikw oraz przyjaci? i sojusznikw. Wszyscy oni przyczynili si? do tego by przedszkole mog?o dobrze spe?nia? swoj? rol?, czyli dobrze s?u?y? wychowaniu najm?odszego pokolenia Sycowian.

1. Bo to si? wszystko tak zacz??o...

W latach 70-tych ubieg?ego wieku zwanych przez niektrych "PRL-em p?nego Gierka" nasze miasto cieszy?o si? z okresu wyj?tkowej prosperity gospodarczej. Pr??nie rozwija?y si? liczne (dzi? ju? w wi?kszo?ci nie istniej?ce) zak?ady pracy takie jak: PB ROL, SIRA (zatrudniaj?cy kobiety), PGO, PBK, OBM, Sp?dzielnia Wielobran?owa, Sp?dzielnia Ogrodnicza, Cech Rzemios? R?nych, ZGKiM. Budowane osiedla mieszkaniowe, powstawa?y osiedla domkw jednorodzinnych, przybywa?o mieszka?cw.

Wykorzystuj?c t? koniunktur? wczesne w?adze zdecydowa?y si? na udzia? Sycowa w krajowym konkursie o tytu? Mistrza Gospodarno?ci. Za rok 1974/75 w konkurencji do 5 000 mieszka?cw miasto zdoby?o tren zaszczytny tytu? otrzymuj?c nagrod? pieni??n?. Poniewa? w dwch istniej?cych przedszkolach brakowa?o miejsc dla dzieci, postanowiono z funduszy pochodz?cych z wy?ej wymienionej nagrody oraz dotacji wspomnianych wy?ej zak?adw zbudowa? trzecie w mie?cie przedszkole.

Tak oto wczesnym rankiem 1 lipca 1977 r. bez fanfar i zb?dnych ceremonii przy ulicy Ole?nickiej 2 B (w miejscu gdzie przed laty by?a ??ka, potem kartoflisko) otwarto trzeci? placwk?, ktra niejako z marszu rozpocz??a swoj? dzia?alno?? tzw. Letnim dy?urem, przyjmuj?c na okres wakacji dzieci z ca?ego miasta.

Oficjalne rozpocz?cie roku szkolnego odby?o si? 1 wrze?nia 1977/78r., podczas ktrego do 4-oddzia?owego nowoczesnego przedszkola przyj?to uroczy?cie 164 dzieci.

Dyrektork? i za?o?ycielk? przedszkola zosta?a Halina Chodorowska (1977 - 1991).Pierwszy zesp? pedagogiczny sk?ada? si? z 7 nauczycielek: Janiny Augusty?skiej, Ireny Bober- S?omnickiej, Gra?yny ?uczak (Cieciura), Hildegardy Jurczok, ?p. Heleny Jurasi?skiej, Cecylii Pol, Gra?yny Sikora (Lewek). Pierwszy personel administracyjno-obs?ugowy stanowili: Jadwiga Wojciechowska- pomoc nauczycielki, Wies?awa ?urawa, Krystyna Zi?kowska- intendentki, Emilia Fi?czyk- szef kuchni, Aniela Sobl, Gertruda Wika, Irena Kowalska, Wanda Marczak, Renata Kawa, Irena Wancek oraz Stanis?aw Lis - wo?ny, palacz.

Pierwszy okres uruchamiania placwki charakteryzowa? si? ogromnym zaanga?owaniem i solidarn? prac? ca?ej za?ogi bez wzgl?du na pe?nione funkcje. Ten zapa? i entuzjazm udzieli? si? tak?e pierwszemu Komitetowi Rodzicielskiemu, ktry sk?ada? si? z 10 osb. Byli to m. in. Tadeusz Markiewicz- przewodnicz?cy, Urszula Kocjan, Stanis?awa Bober, Eugenia B?ach, Maria Herbinger, Ewa Zachwieja, Barbara Faltyn, Irena Gruszka, Wanda Zio?o, A. Przyby?.

Nowa placwka budzi?a zrozumia?? ciekawo?? i cieszy?a si? du?? popularno?ci? w?rd rodzicw. Nic dziwnego, bowiem na wczesne czasy kusi?a obszernymi s?onecznymi salami zaj??, tarasem, du?ym terenem do zabaw na powietrzu. Z biegiem czasu poznawano tak?e jej inne walory.10 października 2010

Ma?y Ksi??e na Facebooku!

Publikacje

Sukcesy naszych absolwentw