Dekalog Rodzica

  1. Nie upokarzaj dziecka, bo ono tak jak ty ma poczucie godno?ci.
  2. Staraj si? nie stosowa? takich metod, ktrych w dzieci?stwie sam nie akceptowa?e?.
  3. Pozwalaj dziecku dokonywa? wyboru najcz??ciej jak potrafisz.
  4. Je?eli zachowa?e? si? wobec dziecka niew?a?ciwie, przepro? je i wyt?umacz si?. Nie bj si? utraty autorytetu, dziecko i tak wie kiedy pope?niasz b??dy.
  5. Nigdy nie mw ?le o dziecku a w szczeglno?ci w obecno?ci innych osb.
  6. Nie mw "zrobisz to, bo ja tak chc?" je?eli musisz czego? zabroni?, zawsze to uzasadniaj
  7. Nie musisz by? za wszelk? cen? konsekwentny, nie musisz by? w zgodzie z innymi doros?ymi / rodzicami / przeciwko dziecku, je?eli wiesz, ?e on nie mia? racji.
  8. Gdy nie wiesz jak post?pi? pomy?l, jak czu?by? si? b?d?c dzieckiem.
  9. Czasem staraj si? by? adwokatem swojego dziecka.
  10. B?d? przyk?adem dla swojego dziecka.
Dzisiejsze nie?mia?e dziecko, to to,
z ktrego wczoraj si? ?miali?my.

Dzisiejsze okrutne dziecko, to to,
ktre wczoraj bili?my.

Dzisiejsze dziecko, ktre oszukuje, to to,
w ktre jeszcze wczoraj nie wierzyli?my.

Dzisiejsze zbuntowane dziecko, to to,
nad ktrym si? wczoraj zn?cali?my.

Dzisiejsze zakochane dziecko, to to,
ktre wczoraj pie?cili?my.

Dzisiejsze roztropne dziecko, to to,
ktremu wczoraj dodawali?my otuchy.

Dzisiejsze serdeczne dziecko, to to,
ktremu wczoraj okazywali?my mi?o??.

Dzisiejsze m?dre dziecko, to to,
ktre wczoraj wychowali?my.

Dzisiejsze wyrozumia?e dziecko, to to,
ktremu wczoraj przebaczyli?my.

Dzisiejszy cz?owiek,
ktry ?yje mi?o?ci? i pi?knem,
to dziecko,
ktre wczoraj ?y?o rado?ci?.

Mi?o?ci? jest... przemierzanie pokoju w nocy, aby ko?ysank? i ciep?ymi
s?owami utuli? ciebie p?acz?cego wtedy, kiedy ca?e moje ja pragnie odpocz??.

Mi?o?ci? jest... malowanie r?owego olbrzyma bez r?k i z jednym okiem,
maj?cego na sercu wypisane s?owa: "Moja mama jest najlepsza".

Mi?o?ci? jest... czytanie tej samej bajki pi?ty raz, bez pomini?cia
najdrobniejszego jej szczeg?u.

Mi?o?ci? jest... ostatni, klej?cy si? cukierek, oblepiony kurzem i sier?ci? psa,
nie zjedzony, trzymany dla mnie w kieszonce.

Mi?o?ci? jest... zdobywanie nowych umiej?tno?ci, ktre kiedy?
przydadz? si? nam, aby?my umieli pomc tobie w dorastaniu.

Mi?o?ci? jest... przes?odzona herbata i rozmoczone w niej ciasteczko
pozostawione w dniu moich urodzin o 6.30 rano przy naszym ??ku.

Mi?o?ci? jest... powiedzie? czasem stanowczo: "Nie", nawet je?li:
"Wszyscy to robi?".

Mi?o?ci? jest... zgoda na twoje odej?cie, kiedy otwierasz drzwi
i wyruszasz w ?wiat; zgoda prze?ywana z ci??kim sercem, ale te?
z modlitw? w mojej duszy i u?miechem na twarzy.

Mi?o?ci? jest... umiej?tno?? dzielenia wiary, ktra jest zapewnieniem,
?e ty, teraz jeszcze dziecko, potem mo?esz rozja?ni? nasz? przysz?o??.

Marion Stroud

"Dobro? w s?owach tworzy zaufanie
Dobro? w my?leniu tworzy g??bi?
Dobro? w dawaniu tworzy mi?o??."

XXX, 11 października 2010

Ma?y Ksi??e na Facebooku!

Publikacje

Sukcesy naszych absolwentw