Certyfikat Dolnośląskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie 2008/9

Dnia 16 czerwca 2009 roku otrzymaliśmy Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie.  Jest to dla nas ogromne wyróżnienie, na które wspólnie z dziećmi, rodzicami pracowaliśmy ponad trzy lata.

Przedszkole im. Małego Księcia w Sycowie jest placówką ekologiczno-zdrowotną, dlatego też podejmujemy działania promujące zdrowy tryb życia w szerokim tego słowa znaczeniu. Pragniemy wychować zdrowego człowieka, umiejącego się znaleźć w każdej sytuacji. Od nas zależy jego przyszłość oraz to kim zostanie w dorosłym życiu. Jesteśmy świadomi odpowiedzialności, jaka na nas spoczywa.

Mając na uwadze, że zdrowie to nie tylko brak choroby, ale także stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a także świadomość, że wiek przedszkolny dla człowieka jest momentem, w którym kształtują się jego obecne i przyszłe zachowania prozdrowotne, podjęliśmy decyzję o przystąpieniu do Dolnośląskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie. Okres przygotowawczy trwał aż trzy lata. Aby osiągnąć zamierzony cel powołano zespół do spraw promocji zdrowia w skład którego wchodzą nauczycielki: koordynator Anna Maciej, oraz Joanna Jurczak i Danuta Wolska. Pierwszym etapem było opracowanie Programu Zdrowotnego Przedszkola (autorki: Lidia Szpytma, Anna Maciej), następnie na podstawie opini zainteresowanych osób wybrano zadania priorytetowe, szczególnie propagowane w danym roku szkolnym wśród społeczności przedszkolnej.

Aby promocja zdrowia w edukacji dzieci w wieku przedszkolnym była skuteczna, niezbędne jest współpraca z instytucjami i osobami, wspierającymi swoją wiedzą i wspomagającymi przez konsultacje, dostarczanie materiałów, prowadzenie pogadanek, prelekcji dla dzieci i rodziców na tematy zdrowotne, wizyty w gabinetach lekarskich.

 

W ramach realizacji programu opracowano plan działań, zakładający organizowanie imprez przedszkolnych i środowiskowych promujących zdrowie, organizowanie spotkań z higienistką i pielęgniarką, policjantem, organizowanie i udział w konkursach z zakresu edukacji zdrowotnej i ruchowej, współpraca z PPP, z Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną, rozbudzanie zainteresowań różnymi formami aktywności ruchowej, szkolenia Rady Pedagogicznej, ewaluacje podjętych działań.
Dzieci samodzielnie przygotowują kanapki, nakładają porcje surówek, co zaowocowało bardziej chętnym spożywaniem całego posiłku. W ramach zajęć częściej przygotowuje się ciasta, pierniki, sałatki czy soki oraz kanapki. W kącikach przyrody prowadzi się hodowle ziół, a na placu przedszkolnym powstał ogród „Zielona Przystań”, gdzie można schronić się i odpocząć. Prowadzi się spotkania, pogadanki z dziećmi i rodzicami na temat odpowiedniego żywienia, nie tylko w zakresie higieny, ale także odpowiedniego doboru zdrowych potraw.

W przedszkolu realizujemy szereg programów zdrowotnych („Zdrowy ząbek”, „Bezpieczny przedszkolak, bezpieczny uczeń”, „Domestos – tu byłem”), organizujemy Międzyprzedszkolną Olimpiadę Sportową, upowszechniającą zdrowy styl życia oraz współpracę z przedszkolami z Sycowa i okolic na skalę powiatu. Już kolejny rok dzieci biorą udział w biegach przełajowych „Bieg Skrzata”, gdzie uczą się zdrowej rywalizacji, pokonują swoje słabości a przede wszystkim integrują się z rówieśnikami. Jednocześnie od kilku lat wszystkie dzieci biorą udział w zajęciach tanecznych oraz rytmiczno-ruchowych, dzięki czemu rozwija się u nich poczucie rytmu oraz umiejętności taneczno-wokalne, oraz w miarę potrzeb w zajęciach gimnastyki korekcyjnej.

W ostatnich latach w przedszkolu odremontowano i wymieniono meble w szatni, salach zajęć, kuchni oraz łazienkach. Również sprzęt terenowy na placu zabaw jest bezpieczny i ekologiczny.

Aby podołać podjętym zadaniom nauczyciele systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje w zakresie kursów i studiów podyplomowych (Gimnastyka Korekcyjna, Terapia Pedagogiczna).

Szczególne znaczenie we wspieraniu naszych działań mają rodzice, którzy uczestniczą w planowaniu pracy przedszkola, zajęciach, współorganizują imprezy i uroczystości przedszkolne.

Nasza "recepta na zdrowie" spotkała się z dużą aprobatą nie tylko rodziców, czy społeczności lokalnej, ale przede wszystkim Koordynatora Dolnośląskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie – Jolanty Malanowskiej, co zaowocowało tym, że dnia 16 czerwca 2009 r podczas Konferencji Dolnośląskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie nasza placówka otrzymała Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie.

Otrzymanie Certyfikatu jeszcze bardziej mobilizuje nas do pracy z dziećmi, co mamy nadzieję, umożliwi im lepszy start w dorosłe życie, budowanie poczucia bezpieczeństwa i własnej wartości. Wszystkim osobom, które przyczyniły się do naszego sukcesu dziękujemy za okazane serce i wsparcie naszych działań.


Certyfikat Dolnośląskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie 2008/9

Anna Bajsarowicz, 17 listopada 2010

Mały Książe na Facebooku!

Sukcesy naszych absolwentów