"Akademia Przedszkolaka" - Projekt z Funduszy Europejskiech 2012/13

Zajęcia logorytmiczne w ramach projektu „Akademia Przedszkolaka”/ POKL.09.0500-02-081/12 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego były prowadzone od 01 września 2012 do 30 czerwca 2013 roku w wymiarze 5 godzin tygodniowo dla 5 grup. Praca z dziećmi na zajęciach logopedycznych odbywały się w formie grupowej przy „żywym” akompaniamencie pianina.

Zajęcia odbywały się 1 raz w tygodniu, w każdy poniedziałek, w godzinach od 9:00-14:00. Wymiar pracy nauczyciela logorytmiki stanowiło 5 godzin zegarowych. W omawianym okresie zrealizowano ogółem 160 godzin zegarowych zajęć logorytmicznych zgodnie z harmonogramem.

Do programu zajęć logorytmicznych zakwalifikowane zostały wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola.

Celem zajęć logorytmiki była głównie profilaktyka logopedyczna, której zadaniem było zapobieganie zaburzeniom mowy i rozmaitym nieprawidłowościom występującym w akcie mowy szczególnie u dzieci w wieku przedszkolnym. Ponadto logorytmika łącząc w sobie elementy rytmiki i logoterapii, wykorzystywała możliwość oddziaływania na sferę słuchową, słuchowo-ruchową i ruchową dziecka w ścisłym połączeniu z metodologią pracy logopedycznej. Głównym zadaniem zajęć muzyczno–ruchowych było uwrażliwienie dzieci na zjawiska wspólne dla muzyki i mowy, tj. rytm, melodię, tempo, dynamikę i barwę dźwięku

Podczas zajęć z logorytmiki zastosowane zostały następujące ćwiczenia:

1. ćwiczenia z zakresu techniki ruchu,

2. ćwiczenia percepcyjno-ruchowe (słuchowo-ruchowe):

 1. inhibicyjno-incytacyjne;

 2. kształcące poczucie metrum;

 3. kształcące poczucie tempa;

 4. kształcące poczucie rytmu.

3. ćwiczenia słowno-ruchowe,

4. ćwiczenia słowno-rytmiczne,

5. ćwiczenia buzi i języka do bajki logopedycznej przy akompaniamencie pianina.

O doborze konkretnych ćwiczeń podczas logorytmiki zdecydował rodzaj, stopień i rozległość występujących zaburzeń lub opóźnień mowy. Ćwiczenia logorytmiczne były również elementem działań profilaktycznych w zakresie rozwoju mowy i dydaktyki języka u dzieci, u których nie zaobserwowano zaburzeń mowy.

Prowadzone ćwiczenia logorytmiczne miały charakter zabaw ruchowych, w których dominują założenia kształcące sferę psychiczną i ruchową nad założeniami poznawczymi. Cel umuzykalniania, charakterystyczny dla rytmiki, ustąpił miejsca szeroko stosowanym właściwościom korekcyjnym ćwiczeń w logorytmice.

Systematycznie prowadzone ćwiczenia logorytmiczne miały na celu:

 1. uwrażliwienie dzieci na elementy wspólne dla muzyki i mowy;

 2. doskonalenie orientacji przestrzennej, także w zakresie stronności własnego ciała;

 3. doskonalenie koordynacji słuchowej, słuchowo-ruchowej
  i wzrokowo-ruchowej;

 4. doskonalenie słuchu fizycznego, fonematyczno - fonetycznego, muzycznego;

 5. doskonalenie umiejętności wykonywania głębokiego i dynamicznego wdechu wraz z długim i równomiernym wydechem niezbędnych dla prawidłowego procesu mowy;

 6. doskonalenie koordynacji układu głosotwórczego poprzez ćwiczenia wydłużonej fonacji samogłosek z równoczesnym wydechem;

 7. kształtowanie umiejętności chwilowego powściąga, hamowania aktywności ruchowej poprzez ćwiczenia inhibicyjne;

 8. doskonalenie praksji dłoni i narządów artykulacyjnych;

 9. doskonalenie umiejętności artykulacyjnych poprzez ćwiczenia
  i zabawy, w trakcie których automatyzowana jest wymowa głosek, właściwych dla danego wieku.

 

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do programu mieli możliwość zaobserwowania stosowanych technik podczas zajęć z logorymiki oraz zasięgnąć wiedzy na ich temat.

Dzieci podczas całego projektu chętnie uczestniczyły w zajęciach, ucząc się i doskonaląc swoje umiejętności słowno- i słuchowo-ruchowe poprzez zabawę muzyczno-ruchową.

 

Logopeda / nauczyciel logorytmiki:  Barbara Kasprzak

Barbara Kasprzak, 04 czerwca 2013

Mały Książe na Facebooku!

Sukcesy naszych absolwentów