"ZANIM BEDĘ UCZNIEM"

Program „Zanim będę uczniem” Elżbiety Tokarskiej i Jolanty Kopały, Wydawnictwa Edukacja Polska zajął pierwsze miejsce w drugiej edycji konkursu na najlepsze programy wychowania przedszkolnego. Został oceniony jako bardzo dobrze przygotowany pakiet programowy, metodyczny i organizacyjny wraz z narzędziami diagnostycznymi, który może być realizowany w systemie powszechnego wychowania przedszkolnego. Program „Zanim będę uczniem” zawiera szczegółowy zakres wiadomości i umiejętności, jakimi powinno dysponować dziecko kończące przedszkole. Został ujęty w 15 obszarach, wyodrębnionych w obowiązującej Podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Zawarte w nich treści skierowane są do wszystkich dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, bez zróżnicowania wiekowego. Wskazane etapy dochodzenia do konkretnych umiejętności, kształtowania postaw, rozwijania mowy i myślenia czy zdobywania ogólnej wiedzy o środowisku społeczno-przyrodniczym, uwzględniają różnice rozwojowe dzieci i sprzyjają ich działalności poznawczej zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami. Program przewiduje stopniowe opanowanie przez dziecko określonych umiejętności, począwszy od najprostszych (podstawowych), a kończąc na tych, które powinno reprezentować w chwili pójścia do szkoły. Może być realizowany w grupach zróżnicowanych wiekowo, jak również w oddziałach integracyjnych, pod warunkiem otoczenia dzieci z dysfunkcjami opieką specjalistyczną i prowadzenia pracy indywidualnej z dzieckiem lub pracy w małych grupach.
Elżbieta Tokarska i Jolanta Kapała, 10 września 2012

Mały Książe na Facebooku!

Sukcesy naszych absolwentów