Zbieramy zużyte baterie... 2014

Drogie dzeci! Drodzy Rodzce! 

Ogłaszamy zbiórkę zużytych baterii.

Baterie można wrzucać do Ekoludka, wykonanego przez dzieci z surowców wtórnych do końca miesiąca. Dziękujemy!

Zużyte baterie i akumulatory stanowią zagrożenie głównie ze względu na ołów, kadm i nikiel. Gdy zostaną wprowadzone do środowiska powodują zakłócenia procesów samooczyszczania w wodach i glebie oraz powodują, że oczyszczalnie ścieków pracują z dużo mniejszą wydajnością. Może nastąpić: skażenie wód gruntowych, stanowiących źródło wody pitnej.

Stosowany w akumulatorach elektrolit czyli rozcieńczony kwas siarkowy (H2SO4) w przypadku uszkodzenia obudowy i wycieku może spowodować korozję rur kanalizacyjnych oraz działa zabójczo na florę bakteryjną w oczyszczalniach ścieków. Elektrolit z akumulatora umieszczonego w pojemniku z innymi odpadami i przekazanego na komunalne wysypisko śmieci, w przypadku wycieku, wstrzymuje procesy biodegradacji innych odpadów.


Anna Bajsarowicz, 02 listopada 2014

Mały Książe na Facebooku!

Sukcesy naszych absolwentów